Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieodpłatne zniesienie współwłasności

Czy od nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości zawieranego pomiędzy osobami z I grupy podatkowej należy zapłacić podatek od spadków i darowizn?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm,) i odpowiadając na Państwa pismo z dnia 13.01.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.01.2004 r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości wyjaśnia: Przez zniesien ...

1. Czy zniesienie współwłasności pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej jest opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn? 2. Czy zbycie nieruchomości w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 3. Czy nieodpłatne zniesienie współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, odpowiadając na pismo z dnia 25.03.2004 r. w sprawie informacji o stosowaniu przepisów podatkowych w odniesieniu do umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności, informuje: 1. Zgodnie z zapisem art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od ...

Czy zniesienie współwłasności, dokonane pomiędzy ojem a synem, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

Stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem w odpowiedzi na pismo z dnia 24.05.2004 r. w sprawie zapytania dotyczącego opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn tytułem zniesienia współwłasności dokonanym pomiędzy ojcem a synem stwierdza co następuje. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy osoba, która w wyniku zniesienia współwłasności otrzymała 1/4 część nieruchomości powinna zapłacić podatek od darowizny.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie nieodpłatnego zniesienia współwłasności stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego s ...

Czy nieodpłatne zniesienie współwłasności podlega podatkowi od spadków i darowizn?

Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę w piśmie dotyczy podatku od spadków i darowizn przy zawarciu umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości. Dnia 17.01.2005 r. Aktem Notarialnym Rep. A Nr ... przed Notariuszem została zniesiona współwłasność nieruchomości zapisanej w Kw Nr ... , stanowiącej rolę, położonej w .... . Współwłaścicielami nieruchomości po 1/3 części były tr ...


Zastosowanie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla obrotu nieruchomościami przez Spółkę - dewelopera, tj.: od sprzedaży gruntu i budynków mieszkalnych oraz budowli trwale związanych z tym gruntem, od sprzedaży udziału we współwłasności gruntu przeznaczonego na wewnętrzne drogi dojazdowe oraz w zakresie wystawiania faktur VAT korygujących obniżających stawke podatku należnego ze stawki 22% do stawki 7% od zaliczek pobranych na zakup ww. gruntów.

Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.05.2005r. który wpłynął w dniu 09.05.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w i ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży przed upływem pięciu lat udziału w nieruchomości nabytego na podstawie umowy o nieodpłatnym zniesieniu współwłasności podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22.07.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów z dnia 13.07.2005 r. Nr 1433/NL/LF/III/415-79/05/JM w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży przed upływem pięciu lat udziałuw nieruchomości nabyty na podstawie umowy o nieodpłatnym zniesieniuwspółwłasności podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10 % podatkiem dochodowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 2005 r. nr. 8 poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.05.2005 r. , który złożono w dniu 31.05.20005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego , uzupełnionego pismem z dnia 4.07.2005 r. oraz pismem z dnia 5.07.20 ...

Czy w związku z nieodpłatnym zniesieniem współwłasności jesteśmy zobowiązani do zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego oraz zwrotu ulgi z tytułu nabycia działki budowlanej?

Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a i art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst: Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. z późn. zm.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje, że stanowisko zawarte przez Państwa w piśmie z dnia 15.12.2005r., uzupełnione pismem z dnia 0 ...

Generowanie strony w 11 ms