Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dentysta

Spółka cywilna prowadząc w 2003 r. działalność w zakresie świadczenia usług stomatologicznych, sprzedaży artykułów stomatologicznych oraz wynajmu pomieszczeń, była zwolniona z mocy przepisu § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 234, poz. 1971 ze zm.), od obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego od towarów i usług za pomocą kas rejestrujących. W związku z przekroczeniem w miesiącu październiku 2003 r. kwoty obrotu w wysokości 40.000 zł z tytułu działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnik - zgodnie z dyspozycją § 3 ust. 7 w/w rozporządzenia Min. Finansów - traci od dnia 01.01.2004 r. prawo do przedmiotowego zwolnienia. Ponieważ jednak Jej obroty z tytułu świadczenia usług stomatologicznych w roku 2003 stanowią ok. 90 % łącznej wartości obrotów na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, Spółka uważa, że będzie mogła skorzystać w 2004 r. ze zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, na podstawie przepisu § 3 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia.

Działając na podstawie upoważnienia zawartego w art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Minister Finansów wymienił w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, grupy podatników zwolnionych do dnia 31.12.2004 r. od obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących. I tak m. in.: - zgodnie z pkt 1 cyt. przepisu, z powyższego zwolni ...

Proszę o wyjaśnienie co do obowiązku i formy opodatkowania podatkiem VAT. Pracuję jako Stomatolog. Dotychczas wiedziałam, że rodzaj działalności PKD 85 nie podlega podatkowi VAT. W ramach praktyki lekarskiej stomatologicznej wykonuję leczenie zębów i wstawianie protez. Moje wątpliwości wynikają z tego, że Technik Dentystyczny obciążył mnie za miesiąc maj 2004 r. za wykonanie protez w kwocie z naliczonym podatkiem VAT.

W związku z wnioskiem z dnia 20.05.2004 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi, dotyczącej zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej, informuje: Na podstawie art. 43 ust. 1 poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) usługi w zakresie ochrony zdrowia s ...

Jaką stawkę podatku VAT stosuje się do sprzedaży aparatów i protez ortopedycznych, sztucznych zębów, protez dentystycznych oraz usług związanych z wyrobami ortopedycznymi i oprotezowaniem?

Przepis art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) stanowi, iż zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2. W załączniku nr 2 (wykaz towarów i usług, których świadczenie jest zwolnione od podatku) w poz. 20 (PKWiU 85) wymieniono usług ...


czy z dniem 01 maja 2004 r. zmieniła się stawka podatku VAT na wykonywane usługi polegające wykonaniu i na naprawie protez dentystycznych i aparatów ortodontycznych.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na pismo z dnia 19 kwietnia 2004 r., naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Podatnik wykonuje dla lekarzy stomatologów protezy dentystyczne (PKWiU 33.10.17-59), aparaty ortodontyczne (PKWiU 33.10.17.-59) oraz świadczy usługi polegające na naprawie ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi stomatologiczne (PKWiU 85.13) i wyroby protetyczne (PKWiU 33.10.17)?

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.05.2004 r. bez znaku uprzejmie informuję: Zgodnie z treścią art. 41 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) z wyjątkiem wyraźnie określonych przypadków stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%. Usługi stomatologiczne należące jak podaje Strona do kategorii PKW i U 85.13 zostały zgodnie z treścią poz. 9 ogłoszon ...

Czy z dniem 1 maja 2004 r. zmieniła się stawka podatku VAT na wykonywane usługi związane z oprotezowaniem, które dotychczas opodatkowywał stawką VAT 0%.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo z dnia 12 maja 2004 r., Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Podatnik wykonuje usługi związane z oprotezowaniem, które dotychczas opodatkowywał stawką VAT 0%. Zgodnie z informacją podatnika usługi te zostały zaklasyfikowane do symbolu PKWiU 8 ...

Stawka podatku na wykonywanie i naprawę protez dentystycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 10.05.2004r. (wpływ 12.05.2004r.) w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego, udziela następującej odpowiedzi. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w ramach ...

dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla usług związanych z protetyką dentystyczną

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu w piśmie z dnia 2.08.2004 r. (znak: US-VII-443/20/04): Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatniczka świadczy usług ...

Dot. opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług stomatologicznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: W dniu 20 sierpnia 2004 roku do tutejszego organu podatkowego wpłynęło zapytanie w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 mar ...

Generowanie strony w 9 ms