Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: udział kapitałowy

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłatę spadkobiercom zmarłego wspólnika spółki jawnej udziału kapitałowego w oparciu o bilans uwzględniający wartość zbywczą majątku firmy?

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony przez przedsiębiorcę Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich wyjaśnia, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątk ...

Wykaz zasad

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. organu podatkowego dnia 6.02.2004 r. w sprawie wyjaśnienia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych różnicy majątku wynikającej z bilansu na dzień odejścia wspólników spółki jawnej a wartością zbywczą majątku spółki, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu w cel zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organ ...

Czy podlega opodatkowaniu dochód uzyskany ze zbycia udziałów nabytych nieodpłatnie?

Stosownie do art.17 ust.1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych( Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn.zm) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami wartośc ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek od udziału kapitałowego w spółce jawnej.

Działając na podstawie przepisu art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia niniejszym pismem wyjaśnienie Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 8 maja 2003 r nr PD-I-415-04/JJ/03, w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek od udziału kapitałowego w spółce jawnej, gdyż jest n ...

Spółka Jawna jest czynnym podatnikiem podatku VAT i prowadzi działalność opodatkowaną. Z trzyosobowej spółki jawnej planuje jeden ze wspólników i kontynuować działalność jako osoba fizyczna - samodzielnie. Pozostali dwaj wspólnicy będą kontynuować dotychczasową działalność w spólce jawnej. Występującemu wspólnikowi zostanie wypłacony kapitał udziałowy w postaci: - wniesionych do spółki maszyn - zakupionych w czsie trwania spółki maszyn. Czy jest to czynność opodatkowana podatkiem VAT? Naszym zdaniem w żadnym przypadku nie wystepuje opodatkowanie podatkiem VAT, gdyż nie następuje: - dostawa towarów (art. 7 pkt 1) - przekazanie na cele osobiste podatnika lub byłych wspólników (art. 7 pkt 2 ust.1) - przekazanie towarów bez wynagrodzenia (art. 7 pkt 2 ust. 3). Czy jest to czynność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Naszym zdaniem wartość zwracanego udziału występującego wspólnika ponad wartość wniesionego kapitału w przypadku gdy źródłem powstania tej nadwyżki jest przyrost wartości majątku spółki sfinansowany z już raz opodatkowanego dochodu, pozostawionego prze wspólnika w spółce, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wyłącznie nadwyżka powyzej procentowego udziału w obecnych składnikach majątkowych spółki, jeżeli wystąpi będzie opodatkowana podatkiem dochodowym.

W odpowiedzi na pismo z 09.11.2004 r. stanowiące zapytanie w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) o interpretację przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga informuje, że: - wypłata kapitału udziałowego wspólnikowi Spółki w postaci wydania towarów równowartości świadczenia pieniężnego podlega opodatkowani ...

1. Czy w przypadku wypłacenia Podatnikowi kwoty 300.000zł w gotówce (zgodnie z umową przeniesienia ogółu praw i obowiązków związanych z udziałem w spółce jawnej “O.”), powstanie po Jego stronie obowiązek zapłaty podatku w wysokości 3.809,60 zł? 2. Czy przyznana kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ustawa Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2004 r. zmieniam informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie z dnia 31 grudnia 2004 r. Nr PD/415-36/04 udzieloną Panu Markowi W. zam. w I., ul. ..., w związku z wnioskiem złożonym do Naczelnika Urzędu Skarbowego z ...


Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale zakładowym spółki powoduje, że spółka podlega właściwości tzw. "dużych urzędów skarbowych" ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26-05-2004 r. będące zapytaniem o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 , poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje; Z opisanego stanu faktycznego wynika , iż struktura własnościowa w Spółce z o.o. przedstawia się następując ...

Czy dochody uzyskane ze sprzedaży udziałów w spółce z.o.o. łączy się z dochodami uzyskanymi ze stosunku pracy, oraz czy dochody te są opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 19 % ?

W dniu 31.01.2004r. współwłaściciel spółki z o.o. sprzedał swoje udziały zawierając umowę sprzedaży udziałów w formie aktu notarialnego. Podatnik ma wątpliwości czy uzyskane z tego tytułu dochody łączy się z dochodami uzyskanymi w danym roku ze stosunku pracy oraz czy dochody te opodatkowane są w wysokości 19 %. Podatnik objął udziały poprzez wniesienie wpłat. Zdaniem podatnika dochodów uzyskanych ...

Czy zakup przez Spółkę własnych udziałów w celu umorzenia (które nastąpiło bez obniżania kapitału zakładowego, a w oparciu o kapitał rezerwowy pochodzący z zysku z lat ubiegłych poprzez obniżenie tego kapitału w wysokości specjalnie utworzonej na ten cel rezerwy) nie spowodowało powstania obowiązku podatkowego dla wspólników pozostających w spółce?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem w dniu 12.04.2005 r. (data wpływu 20.04.2005.) wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spół ...

Generowanie strony w 5 ms