Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: papier wartościowy

Przychody z kapitałów pieniężnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.12.2002 r Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, iż podziela Pani stanowisko. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr. 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) za przychod ...

Jak należy opodatkować dochód z tytułu zbycia papierów wartościowych - akcji w 2004 r.?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochod ...

Fundusz lokuje wolne środki pieniężne w zakup papierów wartościowych: bonów dłużnych, obligacji skarbowych, obligacji przedsiębiorstw oraz bonów skarbowych. Czy przychodem z odpłatnego zbycia w/w papierów wartościowych jest cała kwota wykupu, czy jedynie nadwyżka uzyskana przez Fundusz w stosunku do ceny ich zakupu?.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2004r. (wpłynęło do Urzędu 19.02.2004r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) informuje, jak niżej. Z przedstawionego w piśmie opisu stanu faktycznego wynika, że Fundusz lokuje wolne środki pieniężne w zakup papieró ...

Pytanie Banku dotyczy obowiązków płatnika w zakresie obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłat należności z tytułu transakcji w formie kontraktu terminowego typu forward.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie płatnika. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank wypłaca swoim klientom należności wynikając ...

Pytanie dotyczy obowiązku sporządzania przez Dom Maklerski Banku informacji PIT-8 C w związku z osiąganiem przez klientów Banku przychodów z tytułu zbywania papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Dom Maklerski Banku pośredniczy w dokonywaniu tran ...

Opodatkowanie dochodów ze sprzedazy udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 4 maja 2004 r., w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących opodatkowania dochodów ze sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, informu ...

Pytanie Banku dotyczy obowiązków płatnika w zakresie obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłat należności z tytułu transakcji w formie kontraktu terminowego typu forward.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zmienia informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielona spółce w piśmie z dnia 19.04.2004r. Nr 1MUS-1471/DPF/415/IP-23/2004/PP w związku z uzupełnieniem stanu faktycznego, którego dotyczyła udz ...


Czy działalność Spółki polegająca na produkcji i dostawie banknotów i innych papierów wartościowych, podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie i sprzedaż wyrobów poligraficznych, posiadających symbol PKWiU 22.22.11, tj: znaczków pocztowych i skarbowych, papieru z wytłoczonym znakiem, formularzy i blankietów czekowych, bankontów, akcji i obligacji. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. ...

Opodatkowanie dochodu ze zbycia akcji nabytych przez pracownika w ramach realizacji opcji na nabycie akcji zagranicznej spółki (matki).

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie w odpowiedzi na pismo Pana w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje: Zgodnie z art. 30b ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 ...

Generowanie strony w 4 ms