Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartość nominalna

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłatę spadkobiercom zmarłego wspólnika spółki jawnej udziału kapitałowego w oparciu o bilans uwzględniający wartość zbywczą majątku firmy?

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony przez przedsiębiorcę Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich wyjaśnia, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątk ...

Czy w przypadku umorzenia udziałów w drodze nabycia udziałów przez spółkę bez wynagrodzenia dla wspólników wartość nominalna umorzonych udziałów przeksięgowana na inne kapitały spółki (pokrycie straty) nie stanowi dla niej przychodu podatkowego?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.02.2004 r. (wpłynął do tut. Urzędu 18.02.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z pisma Podatnika, w związku z występowaniem niepokry ...

Jak należy rozliczać sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej-znaków opłaty skarbowej, jeżeli obrotem jest ich wartość nominalna oraz czy jest to nadal według przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług-sprzedaż zwolniona ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 kwietnia 2004r. stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, w szczególności jak w świetle ustawy obowiązującej od dnia 1 maja 2004r. należy rozliczać przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaż znaków opłaty skarbowej, które są nabywane w banku na podstawie faktury VAT, a obrotem dla firmy jest ich wartość nominalna, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarboweg ...

Czy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych zostaje przesunięty w czasie do chwili odpłatnego zbycia akcji, objętych w podwyższonym kapitale akcyjnym spółki akcyjnej, w przypadku gdy objęcie to następuje w zamian za wniesiony do niej aport w postaci posiadanych przez podatnika akcji spółki akcyjnej objętych w 1999 r. w zamian za wkład niepieniężny (nieruchomość)?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizo ...

Czy przychodem w dacie zarejestrowania podwyższenia kapitału narodowego funduszu inwestycyjnego jest wartość nominalna akcji funduszu, wydanych w zamian za aport?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje: Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka przewiduje objęcie nowych akcji w Narodowym Funduszu Inwestycyjnym. Podmiot ...

Czy wartość nominalną udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa zalicza się do przychodów?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma „F.” S.A. w R. z dnia 22.06.2004 r. (znak: 1295/FR/06/04, data wpływu do tut. Urzędu 28.06.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udziela po ...

Czy w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2004 przychód przyjmuje sie w wartości akcji w cenie nominalnej - zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9, ust.1a i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.)?

Stan faktyczny: w roku 2004 podatnik objął za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część akcje spółki akcyjnej ZM DUDA, o wartości nominalnej 10 złotych, w cenie emisyjnej wyższej od nominalnej.Cena emisyjna tych akcji odpowiada cenie tych akcji notowanej na giełdzie.We wniosku podatnik wskazuje , iż przychód w PIT-38 zeznaniu podatkowym za 2004 r. przyjmi ...

Czy w opisanej sytuacji przy sprzedaży akcji wartość nominalna będzie kosztem uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 8.03.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Czy wartość nominalna objętych udziałów za wniesiony aport w postaci częściowo umorzonych środków trwałych stanowi przychód dla spółki, a kosztem uzyskania jest niezamortyzowana część środków trwałych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.10.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14a § l i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) naczelnik urzędu skarbowego, stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania p ...

Czy różnice kursowe występujące w związku ze spłatą kredytu zaciągniętego w walucie obcej na cele inwestycyjne, stanowią koszt uzyskania przychodów? Czy Spółka ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych w formie aportu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.10.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów pra ...

Generowanie strony w 6 ms