Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: moment

Kiedy powstaje przychód należny przy świadczeniu usług ochrony osób i mienia, jeżeli okres obliczeniowy nie obejmuje pełnego miesiąca, lecz jest dłuższy np. 5 tygodni ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Psie Pole odpowiadając na pismo z dnia 2.12.2003 r. w sprawie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wypełniając dyspozycje zawarte w art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka świadczy usługi w zakresie ochrony osób ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem o ustalenie momentu uzyskania przychodu w przypadku świadczenia usług w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Niemiec.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Na podstawie art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy - za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wa ...

Kiedy powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych przy sprzedaży leków w aptece oraz w którym miesiącu należy zaliczyć refundację do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z zapisem zawartym w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży t ...

W związku z prowadzoną działalnością uzyskujemy dodatni wynik finansowy. Zgodnie z Umową spółki zysk może być przeznaczony m. in. na wypłatę dywidendy udziałowcom. Zgodnie z § 9.4 Umowy spółki który brzmi: “Zarząd upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i po uprzednim podjęciu uchwały przez Zgromadzenie Wspólników. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego do końca ostatniego roku obrotowego, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych oraz pomniejszonego o straty z lat ubiegłych i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub umową spółki “. Po spełnieniu warunków określonych w w/w Umowie spółki oraz Kodeksie spółek handlowych – wypłaciliśmy na podstawie Uchwały podjętej 12.08.2003 roku zaliczkę na poczet dywidendy. Następnie złożono deklarację za m-c sierpień 2003 r. PIT-8A i pobrany podatek w wysokości 15% został przekazany 7.09.2003 roku Wasze konto. Aktualnie zamierzamy dokonać m. in. Zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2003 r. oraz podjąć uchwały o przeznaczeniu wypracowanego zysku netto na wypłatę dywidendy. Będzie to praktycznie oznaczało wyrównanie: uchwalona dywidenda minus wypłacone zaliczki. Udziałowcami są trzy osoby fizyczne. Pytanie: Czy w zaistniałej sytuacji spółka jako płatnik na którym ciąży obowiązek pobrania tego podatku powinna zastosować: 1). stawka podatku od zaliczki dywidendy pozostanie 15 % natomiast od kwoty wyrównania do wysokości rocznej dywidendy po podjęciu odpowiedniej Uchwały przez Walne Zgromadzenie Wspólników w 2004 r. wyniesie 15 % ? 2). stawka podatku od zaliczki dywidendy pozostanie 15 % natomiast od kwoty wyrównania do wysokości rocznej dywidendy po podjęciu odpowiedniej Uchwały w b.r. 19 % ? 3). stawkę podatku od zaliczki dywidendy należy wyrównać do wysokości 19 % i całość podatku od dywidendy po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Walne Zgromadzenie Wspólników wyniesie 19 % ? 4). inna możliwość w oparciu o obowiązujące przepisy.

W odpowiedzi na pismo znak F/11OTZ/04 E w sprawie urzędowej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie poboru podatku zryczałtowanego przy wypłacie zaliczki na poczet dywidendy oraz dywidendy, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję: Warunki wypłaty zaliczki na poczet przewidywane ...

Zapytanie podatnika dotyczy momentu rozpoczęcia amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych, do których zostały zaliczone prace rozwojowe, to jest po pozytywnym zakończeniu badań certyfikacyjnych prototypu, czy po wykonaniu serii informacyjnej maszyny.

Z wniosku podatnika wynika, że : - Spółka zawarła umowę z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT na wykonanie projektu celowego i dofinansowanie badań stosowanych oraz prac rozwojowych objętych projektem, - w związku z w/w umową Spółka ma otrzymać dofinansowanie stanowiące 30% nakładów poniesionych na wykonanie prototypu maszyny, - poniesione przez Spółkę wydatki na badania prac związanyc ...


Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego Bank finansując pracownikom składki polis życie plus”, oraz „senior” w Towarzystwie Ubezpieczeniowym – przyjmuje, iż stanowią one koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wspomniane umowy zostały zawarte w 1997 roku i w 2000 roku.

Odnosząc się do problemu należy stwierdzić, iż stosownie do postanowień art. 15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 roku Nr 5, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust.1. Powołany przepis jest podstawą do zaliczania do kosztów podatkowych w ...

W którym momencie spółka jawna przekształcająca się w spółkę z o.o. powinna zamknąć księgi rachunkowe?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo Spółki bez znaku, z dnia 23.10.2003 r. (data wpływu: 24.10.2003 r.) w sprawie zamknięcia ksiąg w związku z przekształceniem Spółki Jawnej w Spółkę z o.o., działając w trybie art.14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.) przekazuje poniższe informacje: Obowiązek zamykania ksiąg, o którym ...

Samochód został skradziony przed jego całkowitą amortyzacją w miesiącu listopadzie 2004 r. natomiast odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia autocasco zostało wypłacone w miesiącu styczniu 2005 r. Kiedy powstaje przychód z tytułu wypłaconego odszkodowania?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na zasadzie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 tekst jednolity) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 21.02.2005 r. (data stempla pocztowego – 21.02.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresi ...

Kiedy powstaje przychód z tytułu otrzymanego odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1- 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, oceniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie zaliczenia do przychodów 2004 roku, ot ...

Generowanie strony w 5 ms