Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nadwyżka podatku od towarów i usług

- w sprawie prawa do korekt deklaracji VAT-7 polegających wyłącznie na zmianie dyspozycji co do kwot nadwyżek podatku naliczonego nad należnym poprzez zwiększenie kwoty do zwrotu, w przypadku zapłaty za faktury po złożeniu deklaracji pierwotnych.

Odpowiadając na pismo Spółki z dnia 08.12.2003 r. (data wpływu do US 10.12.2003 r.) w sprawie prawa do korekt deklaracji VAT-7 polegających wyłącznie na zmianie dyspozycji co do kwot nadwyżek podatku naliczonego nad należnym poprzez zwiększenie kwoty do zwrotu, w przypadku zapłaty za faktury po złożeniu deklaracji pierwotnych - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14 a § 1 i § ...

Czy można odliczyć podatek naliczony powstały z zakupów w poprzednio prowadzonej działalności gospodarczej z chwilą założenia innej działalności gopodarczej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2004 r. uzupełnione w dniu 13.04.2004 r. – które potraktowano jako wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu działając na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej wyjaśnia: Decyzją z dnia 14.10.2003 r. określono Panu wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za I ...

dotyczy interpretacji przepisów art. 21 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 9.04.2004 r. (bez znaku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje: Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 8 ...

Jak należy prawidłowo ustalić kwotę zwrotu (w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia) na rachunek bankowy, nadwyżki podatku naliczonego nad należnym?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.06.2004r. (data wpływu 01.07.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wyko ...

Czy Spółka ma prawo, kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazaną w poprzednim okresie rozliczeniowym jako kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, rozliczyć w bieżącej deklaracji w formie zwrotu bezpośredniego?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 12.07.2004 r. (data wpływu 14.07.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926, z późn. zm.), w przedmiocie zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego ...

Pytanie podatnika dotyczy: 1. Okresów nie naliczania odsetek za zwłokę w przypadku doręczenia decyzji organu podatkowego po upływie trzech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania podatkowego, 2.Sytuacji wykazania przez podatnika w deklaracji VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy kwoty większej niż wysokość zobowiązania w podatku VAT ustalonego ( określonego )przez organ podatkowy i naliczania odsetek za zwłokę od zmniejszonej kwoty do przeniesienia, gdy decyzja organu podatkowego została wydana po upływie trzech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania podatkowego.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia xx.xx.xxr. w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w myśl art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu wyjaśnia co następuje: Ad. 5 Zgodnie z treścią art. 54 § 1 pkt 7 ustawy Ordynacja podatkowa odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia ...

Pytanie Podatnika dotyczy terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz wniesienia kaucji gwarancyjnej w kwocie 250.000 zł na rachunek urzędu skarbowego, lub dokonania zabezpieczenia majątkowego albo gwarancji bankowych do wysokości w/w kwoty, przy ubieganiu się o w/w zwrot w terminie 60 dni.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 27.04.2004r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 30.04.2004r.), uzupełnionego na wezwanie organu podatkowego z dnia 21.05.2004r. w spra ...


W sprawie uwzględnienia w deklaracji VAT-7 za maj 2004 r. kwoty podatku naliczonego nierozliczonej w kwietniu 2004 r., tj. w której pozycji deklaracji VAT-7 za maj 2004 r., a następnie za czerwiec 2004 r. należy wykazać kwotę podatku naliczonego nierozliczoną w kwietniu 2004 r. i w maju 2004 r.

W przedmiotowym zapytaniu podatnik przedstawił stan faktyczny i swoje stanowisko w sprawie a mianowicie:-w kwietniu 2004 r. nie osiągnął obrotu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dokonał jednak opodatkowanych zakupów towarów pozostałych związanych wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną, które wykazał w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2004 r. w poz. 50 i 51.W maju 2004 r. sytuacja się powtór ...

Mąż podatniczki zmarł w dniu 02.08.2004 r. Do tego dnia prowadził działalność gospodarczą i był czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Po jego śmierci działalność męża jest przez podatniczkę kontynuowana. Dokonano rejestracji jako odrębny podmiot prowadzący działalność gospodarczą . Czy spadkobierca ma prawo do dokonania rozliczenia podatku od towarów i usług za lipiec 2004 r. oraz zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym dotyczącego prowadzonej działalności przez zmarłego męża ?

Zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Jeżeli spadkodawcy przysługiwałyby prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem ...

Generowanie strony w 10 ms