Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: leasing kapitałowy

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) dla celów podatku dochodowego od osób prawnych przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana finansującym oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na war ...

Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu finansowego, której przedmiotem jest samochód ciężarowy, podatek VAT zawarty w fakturze dokumentującej opłatę wstępną (nie wyszczególniającą części kapitałowej oraz odsetkowej) może być potraktowany jako podatek naliczony związany z zakupem środka trwałego?

W przypadku umowy leasingu finansowego, której przedmiotem jest samochód ciężarowy, w stosunku do korzystającego znajduje zastosowanie unormowanie zawarte w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zgodnie z którym podatnikom dokonującym sprzedaży towarów opodatkownych wyłącznie stawką 22%, u których podat ...

Leasingobiorca (korzystający) w ramach zawartych przed 1 maja 2004 roku umów leasingowych użytkuje: samochód ciężarowy, będący przedmiotem umowy leasingu kapitałowego oraz samochód osobowy, będący przedmiotem umowy leasingu operacyjnego. W jaki sposób rozliczać raty leasingowe tych przedmiotów umów leasingu po 1 maja 2004 roku ?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Spółka Wasza, jako leasingobiorca (korzystający) w ramach zawartych przed 1 maja 2004 roku umów leasingowych użytkuje : samochód ciężarowy, będący przedmiotem umowy leasingu kapitałowego samochód osobowy, będący przedmiotem umowy leasingu operacyjnego i ma wątpliwości w jaki sposób rozliczać raty leasingowe od 1 maja 2004 roku. Na podstawie ...

1) Czy umowę najmu i umowę kupna sprzedaży prasy rolującej należy traktować jako powiązane ze sobą czy oddzielne? 2) W którym momencie i w jakiej wartości prasa będzie stanowiła aktywa (środek trwały) Spółki oraz od jakiej wartości i od kiedy należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

Podatnik wyjaśnia, iż najął od firmy niemieckiej używaną prasę rolującą. Umowę zawarto na czas określony – od 28.05.2004r. do 31.12.2004r. Umowa określa cenę na cały okres najmu w kwocie 6.600 EURO. Termin płatności wyznaczono na czerwiec, wrzesień i październik 2004r. Firma niemiecka za wynajem wystawiła jedną fakturę na łączną kwotę 6.600 EURO. Po okresie najmu Spółka zamierza zakupić ww. maszyn ...


Podatnik zwraca się o wyjaśnienie kiedy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury VAT, za dostawę sprzętu do umowy leasingu finansowego zawartego na 36 m-cy.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w złożonym przez Podatnika wniosku, tutejszy organ podatkowy wskazuje, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, l ...

Czy amortyzacja składników majątku trwałego przyjętych do użytkowania na podstawie umowy leasingu, spełniającego kryteria leasingu finansowego, stanowiła w 2003r. koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2004r., działając na podstawie przepisów zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście informuje, iż zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyska ...

Czy strata powstała w wyniku wykreślenia nie w pełni umorzonego (zamortyzowanego) środka trwałego z ewidencji środków trwałych (likwidacji środka trwałego) stanowi koszt uzyskania przychodu, w sytuacji, gdy likwidacji środka trwałego dokonuje Podatnik korzystający z tego środka na podstawie umowy leasingu finansowego, a likwidacja ta spowodowana jest zmianą umowy leasingu, w wyniku której własność środka trwałego zostanie przeniesiona na inną niż Podatnik osobę prawną?

W piśmie Podatnika przedstawiony został następujący stan faktyczny: Spółka dnia 22 listopada 1999r. zawarła z firmą leasingową umowę leasingu finansowego, której przedmiotem był specjalistyczny piec do hartowania i gięcia szkła. Na mocy przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy leasingu (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1993r. w sprawie zaliczania przedmiotu umów najmu lub dzie ...

Z przedstawionej przez Panią umowy leasingu Nr..... z dnia 31.12.2004r. oraz aneksu Nr 1 do ww. umowy z dnia 10.01.2005r. wynika, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawarła Pani z ........ Spółka Akcyjna umowę leasingu, której przedmiotem jest sprzęt ultrasonograficzny. Umowa została zawarta na czas oznaczony. W umowie tej zawarto postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. Wartość przedmiotu leasingu została określona w kwocie 130.841,13 zł, co stanowi równowartość kwoty 47.869,29 CHF (franków szwajcarskich). Ponadto okazała Pani fakturę VAT z dnia 07-01-2005r. Nr 05/B/00004 wystawioną przez ..... Spółka Akcyjna na kwotę brutto 159.796,93 PLN na którą składają się: - aparat ultrasonograficzny z osprzętem - pierwsza rata leasingowa - część kapitałowa (5.744,31 CHF) w kwocie brutto 16.595,92 zł, - j.w. - część kapitałowa (44.477,79 CHF) w kwocie brutto 128.501,09 zł, - j.w. - część odsetkowa (5.088,05 CHF) w kwocie brutto 14.699,93 zł. Do powyższych dokumentów dołączona została nota obciążeniowa z dnia 07-01-2005r. Nr .... tytułem zaliczki na opłatę wstępną dotyczącą umowy leasingu finansowego Nr 00/08571/04 na kwotę 16.595,93 zł. Pytanie dotyczy kwestii czy prawidłowo Pani postąpiła zaliczając, na podstawie faktury VAT Nr ...... z dnia 07.01.2005r., wartość podatku VAT w kwocie 10.455,00 zł jednorazowo w koszty uzyskania przychodu za miesiąc styczeń 2005r.

Zgodnie z art. 23f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 23b ust. 1, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są ...


Generowanie strony w 26 ms