Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty zryczałtowane

Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zarządzania apteką może w 2000 r. korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym wg stawki liniowej 19 %?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, na pisemne zapytanie z dnia 9.01.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przestawił stan faktyczny, z którego wyni ...

Czy w przypadku wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, bądź wszelkich wyrównań itp. byłemu pracownikowi przysługują koszty uzyskania przychodu z tytułu stosunku pracy ? Przykładowo - stosunek pracy został rozwiązany w 2003r., a wypłata dokonywana jest w nastepnym miesiącu lub roku, tj. po ustaniu stosunku pracy.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 23.04.2004r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie wyjaśnia: Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz ...

Stowarzyszenie zatrudnia pracownika na 1/8 etatu na umowę o pracę, jest to pierwsze miejsce pracy z wynagrodzeniem brutto 250 zł. W związku z tym, czy należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy z uwzględnieniem: 1) kosztów uzyskania przychodów w wysokości 102,25 zł 2) kwoty zmniejszającej podatek - 44,17 zł ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 20.04.2004 r. zapytanie, uzupełnione pismem z dnia 17.05.2004 r. - informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: Zapytani ...

Jakie są zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku uzyskania dochodów z tytułu umowy o dzieło?

Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ) w przypadku zawarcia umowy o dzieło stosuje się zryczałtowane koszty w wysokości 20 % uzyskanego przychodu. Ogólną zasadą w podatku dochodowym od osób fizycznych jest to, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki poniesione w celu u ...

Czy w zeznaniu rocznym za 2003 rok może Pan uwzględnić w rozliczeniu koszty uzyskania przychodów za każdy miesiąc w którym dokonywano wypłat wynagrodzeń.

Działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 3 lutego 2004r. (wpływ do tut. Urzędu 4 luty 2004r.) uzupełnione w dniu 12 marca 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co następuje: Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśm ...

Czy należą się i w jakiej wysokości koszty uzyskania przychodów od ekwiwalentu dla delegatów na zebranie przedstawicieli banku?

Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 24.06.2004 r. (data wpływu do Urzędu 29.06.2004 r.) w sprawie kosztów uzyskania przychodów od ekwiwalentu dla delegatów na zebranie przedstawicieli banku udziela poniższej informacji: W prze ...

Czy jest możliwe, prowadząc jako osoba fizyczna działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji filmów, skorzystanie z 50% kosztów uzyskania przysługujących twórcom?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 28.10.2004 r. zapytaniem dotyczącym możliwości skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy o dzieło zwartej w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyja ...

Czy wypłaty kwot dla rolników w wysokości 200 zł. rocznie "jako ryczałtowy zwrot kosztów poniesionych w związku ze zbieraniem danych rachunkowych" stanowią dla nich źródło przychodów, jaki obowiązek spoczywa na Gospodarstwie Pomocniczym jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Instytut zawarł umowę o zbieranie danych z gospodarstw rolnych z Gospodarstwem Pomocniczym , w której przewidziano środki w wysokości 200 zł. „jako ryczałtowy zwrot rolnikowi kosztów poniesionych w związku ze zbieraniem danych rachunkowych”. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 poz. 176 z 2000r) ź ...

Czy od należności z tytułu wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypłaconych w listopadzie i grudniu tj. po ustaniu stosunku pracy należy zastosować koszty uzyskania przychodu oraz jaki okres zatrudnienia należy wpisać w deklaracji PIT - 11 ?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu z dnia 23.02.2005r. nr 1407/N-005/US/1-2/05/DD postanawiające uznać za prawidłowe stanowisko płatnika - Dyrektora ................ w sprawie interpretacji co do zakre ...

Czy finansowanie pracownikom ze środków nie pochodzących z funduszu socjalnego imprez integracyjnych nie powoduje powstania u nich przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof ze względu na niemożność określenia kwoty świadczenia przypadającej na konkretnego pracownika z uwagi na pokrywanie kosztów imprez w formie ryczałtu?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem wniosku z dnia 14.04.2005 r. (data wpływu 14.04.2005.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spó ...

Generowanie strony w 10 ms