Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: powiązania rodzinne

Dotyczy interpretacji art. 17 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Podatnik zwraca się z prośbą o potwierdzenie jego interpretacji w/w przepisu w sprawie według stanu opisanego poniżej: Wspólnicy X sp. z o. o. postanowili z przyczyn ekonomicznych z dniem 31.12.2003 r. zakończyć działalność w dotychczasowym zakresie (import i handel hurtowy) oraz prawdopodobnie zawiesić działalność. W związku z tym zarząd postanowił sprzedać w cenach zakupu cały stan magazynu firmie Y sp. j. Kupującego i sprzedającego łączą powiązania, o których mowa w art. 11 ust. 4 przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (podobne unormowania obowiązują w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogą dotyczyć kupującego).Decydując się na sprzedaż w cenach zakupu, spółka X uważa, że jest to właściwy poziom cen, ponieważ poziom operacji wskazuje na to, że są to ceny stosowane dla obrotu w handlu międzynarodowym. Właściwość tych cen uzasadnia także skala jednorazowej sprzedaży oraz fakt, że celem sprzedającego jest jednorazowa i całkowita sprzedaż całego magazynu w bardzo krótkim czasie. Według spółki należy zatem przyjąć, że transakcja ta jest sprzedażą likwidacyjną aktualnej działalności. Następnym argumentem spółki przemawiającym za tym, że ceny te są właściwe, jest fakt, że kupujący właśnie w takich cenach może ten sam towar nabyć u dostawców zagranicznych. Z drugiej strony – według spółki X - należy zauważyć, że gdyby Y sp. j. nabyła towar od X sp. z o. o. w cenie wyższej niż cena zakupu (to jest w cenie obowiązującej na szczeblu handlu międzynarodowego), mogłaby się narazić na zarzut organów skarbowych, że cena ta była zawyżona. Należy zatem przyjąć, że przy operacji handlowej, o której mowa, także nie został zaniżony obrót, o czym mówi art. 17 ustawy o podatku VAT.

W odpowiedzi na zapytanie , zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), tut. Organ Podatkowy informuje: W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podstawą opodatkowania w podatku od towarów i usług jest obrót. Obrotem, ...


Na jaką wartość powiązane rodzinnie podmioty gospodarcze, mające siedzibę w kraju, mogą dokonywać pomiędzy sobą transakcji sprzedaży oraz jaka wartość tych transakcji była limitowana w poszczególnych latach 2001 - 2004?

Pan Tadeusz K. dnia 31.03.2004 r. złożył pismo z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż zarówno podatnik, jak i jego małżonka prowadzą działalność gospodarczą polegającą na dystrybucji artykułów przemysłowych tej samej branży, pochodzących jednak od różnych kontrahentów. W celu poszerzenia własnych ofert hand ...

Czy metoda rozsądnej marży (,,koszt plus")jest prawidłowa dla opisanej struktury współpracy Grupy? Czy podstawa kosztowa opisana w sekcji 2 zapytania podatnika pozwala spełnić założenia metody rozsadnej marzy? Czy zryczałtowany narzut na kosztach spełnia wymogi o których mowa w par. 6 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie cen transferowych? Czy zakres narzutu zysku od 15% do 27% i docelowy poziom 21% spełnia kryteria rynkowe? Czy przyjęcie dla usługi produkcyjnej tych samych zasad ustalania ceny jak dla produkcji wyrobów jest prawidłowe?

Odpowiadając na pismo z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie zakresu stosowania przepisów art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordyn ...

- czy wydatki związane z zapłatą za usługi medyczne zakupione w Indywidualnej Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej „ X” świadczone na rzecz Samodzielnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Y” s.c., w której jest Pan wspólnikiem, będą stanowiły dla Pana koszty uzyskania przychodów, jeżeli Pani „X” jest żoną udziałowca spółki?

Pismem z dnia 03.10.2004 r. uzupełnionym pismem z dnia 29.10.2004 r. zwrócił się Pan z prośbą o wyjaśnienie czy wydatki związane z zapłatą za usługi medyczne zakupione w Indywidualnej Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej „ X” świadczone na rzecz Samodzielnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Y” s.c., w której jest Pan wspólnikiem, będą stanowiły dla Pana koszty uzyskania przychodów, jeżel ...

Sprzedaż towarów mężowi będącemu czynnym podatnikiem podatku VAT.

Odpowiadając na Pani pismo z dnia 22.10.2004r. zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w opisanym stanie faktycznym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie informuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535): Opodatkowaniu podatkiem o ...

Proszę o udzielenie odpowiedzi na temat refakturowania usług i dokonywania dostaw między małżonkami będącymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w Pani piśmie złożonym w dniu 11.10.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie niniejszym informuje: Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), ani też przepisy wykonawcze do ustawy ...

Czy powiązania rodzinne i kapitałowe mają wpływ na zastosowanie preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług?

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i inf ...

Czy podatnik obowiązany jest do sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z firmą ojca na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 06.03.2006 r., który wpłynął 16.03.2006 r. i został uzupełniony pismami z 03.04.2006 r. złożonymi 25.04.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy zakup towarów handlowych w przedsiębiorstwie handlowym prowadzonym przez jednego współmałżonka do odrębnej działalności handlowej prowadzonej przez drugiego wspómałżonka należy traktować jak wynagrodzenie małżonka nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu - art. 23 ust. 1 pkt 10 czy jak koszt zakupu towarów handlowych.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oławie stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2006 r., który wpłynął 15.05.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej interp ...

Generowanie strony w 249 ms