Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaniżenie ceny

Dotyczy interpretacji art. 17 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Podatnik zwraca się z prośbą o potwierdzenie jego interpretacji w/w przepisu w sprawie według stanu opisanego poniżej: Wspólnicy X sp. z o. o. postanowili z przyczyn ekonomicznych z dniem 31.12.2003 r. zakończyć działalność w dotychczasowym zakresie (import i handel hurtowy) oraz prawdopodobnie zawiesić działalność. W związku z tym zarząd postanowił sprzedać w cenach zakupu cały stan magazynu firmie Y sp. j. Kupującego i sprzedającego łączą powiązania, o których mowa w art. 11 ust. 4 przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (podobne unormowania obowiązują w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogą dotyczyć kupującego).Decydując się na sprzedaż w cenach zakupu, spółka X uważa, że jest to właściwy poziom cen, ponieważ poziom operacji wskazuje na to, że są to ceny stosowane dla obrotu w handlu międzynarodowym. Właściwość tych cen uzasadnia także skala jednorazowej sprzedaży oraz fakt, że celem sprzedającego jest jednorazowa i całkowita sprzedaż całego magazynu w bardzo krótkim czasie. Według spółki należy zatem przyjąć, że transakcja ta jest sprzedażą likwidacyjną aktualnej działalności. Następnym argumentem spółki przemawiającym za tym, że ceny te są właściwe, jest fakt, że kupujący właśnie w takich cenach może ten sam towar nabyć u dostawców zagranicznych. Z drugiej strony – według spółki X - należy zauważyć, że gdyby Y sp. j. nabyła towar od X sp. z o. o. w cenie wyższej niż cena zakupu (to jest w cenie obowiązującej na szczeblu handlu międzynarodowego), mogłaby się narazić na zarzut organów skarbowych, że cena ta była zawyżona. Należy zatem przyjąć, że przy operacji handlowej, o której mowa, także nie został zaniżony obrót, o czym mówi art. 17 ustawy o podatku VAT.

W odpowiedzi na zapytanie , zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), tut. Organ Podatkowy informuje: W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podstawą opodatkowania w podatku od towarów i usług jest obrót. Obrotem, ...

1. Czy umorzona kwota zobowiązania objęta restrukturyzacją stanowi przychód podatkowy, a opłata restrukturyzacyjna stanowi koszt podatkowy? 2. Czy zasady współżycia społecznego są czynnikami uzasadniającymi podanie ceny sprzedaży prawa majątkowego, znacznie odbiegającej od wartości rynkowej?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami), w związku z pismem z dnia 26 maja 2004 roku, w sprawie zaliczenia do podstawy opodatkowania kwoty umorzenia części zobowiązania wobec ZUS, a opłatę restrukturyzacyjną do kosztów uzyskania przychodu, oraz w sprawie odpłatnego ...

Podatnik prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą zwrócił się z zapytaniem, czy w sytuacja sprzedaży towaru handlowego po cenach hurtowych dla spółki cywilnej której będzie udziałowcem zostanie potraktowane jako naruszenie art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy, stwierdza, że stanowisko podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 21.03.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej kwestii naruszenia przepisó ...

Czy nabycie akcji spółki zagranicznej po cenie niższej niż cena rynkowa w dniu nabycia nie spowoduje powstania przychodu odlegającego w tym momencie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 10.02.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.02.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku doch ...

Czy w przypadku sprzedaży osobie trzeciej przedmiotu leasingu w czasie trwania umowy leasingu za kwotę stanowiącą równowartość sumy wszystkich przewidzianych w umowie, a nie zapłaconych rat leasingowych (pomniejszonych o korzyści, jakie wynikają z natychmiastowej zapłaty ich równowartości przez nabywcę), powiększonych o kwotę stanowiącą równowartość ceny, za jaką korzystający ma prawo nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu, kwota ta nie odbiega znacznie bez uzasadnionej przyczyny od wartości rynkowej zbywanego przedmiotu leasingu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy zdaniem Wnioskodawcy wystawianie faktur przez Szpital o żądanej przez NFZ treści narusza postanowienia § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy w przypadku wystawienia w październiku 2007 r. kolejnej faktury za świadczenia wykonane w roku 2006 obowiązek podatkowy należy przypisać do grudnia 2006 czy do miesiąca jej wystawienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 14 ms