Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dokumentowanie wpłat

Czy przysługuje prawo do stosowania stawki 0% na podstawie § 65 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) w przypadku kompensaty należności z kontrahentem zagranicznym.

Zgodnie z § 65 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się do sprzedaży towarów nabywanych przez nierezydentów, niebędących podatnikami, w przypadku gdy towary te są przeznaczone do przerobu, uszlachetnienia lub przetwo ...

1) Czy otrzymywany dodatek mieszkaniowy podlega w 2004 r. opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2) W jaki sposób należy dokumentować darowiznę pieniężną na rzecz kościoła przekazaną w 2003 r. Czy wystarczającym dokumentem jest zlecenie stałe złożone w banku?

Odpowiadając na wniesione zapytanie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Ad 1. Jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 97 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 ...

Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć za dany rok podatkowy (2002r) kwoty wynikłe z przeksięgowania oszczędności (nadwyżki) funduszu utrzymania roku ubiegłego (2001r) na fundusz remontowy roku podatkowego(2002r)?

W związku z wyjaśnieniem I Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 27 maja 2003 Nr II-1/411/22/2003 w sprawie odliczenia w ramach ulg mieszkaniowych kwoty przelanej na fundusz remontowy z oszczędności roku ubiegłego , Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia udzieloną informację i wyjaśnia ...

dotyczy odliczeń darowizn na rzecz społecznego komitetu kanalizacji

Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 12.01.2004 r. (data wpływu 13.01.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie możliwości odliczenia od dochodu w 2003 r. inwestycji wspólnej budowy kanalizacji sanitarnej i podłączeniem do niej budynku mieszkalnego w miejscowości B. przy udziale i współfinansowaniu Gminy R., Naczelnik Urzędu Skarb ...

Czy dokument elektroniczny może być uznany jako potwierdzenie dokonania darowizny np. na szkołę, kościół?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.04.2004 r. w sprawie udzielania informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego sprawie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami) wyjaśnia: Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od ...


dotyczy opłat ewidencyjnych od wpisu do dowodu rejestracyjnego kolejnego terminu badania technicznego

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.03.2004 r. (data wpływu do urzędu 9.03.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie - w części dotyczącej podatku od towarów i usług - w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 – 2 ustaw ...

Czy wpłata w związku z realizacją inwestycji wspólnej – budowy kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do niej budynku mieszkalnego przy udziale i współfinansowaniu gminy dokonana na kwitariusz opieczętowany przez społeczny komitet budowy sieci kanalizacyjnej, a następnie przekazana zbiorczym dowodem wpłaty do banku na konto gminy podlega odliczeniu od dochodu w 2003 r.?

Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 12.01.2004 r. (data wpływu 13.01.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie możliwości odliczenia od dochodu w 2003 r. inwestycji wspólnej – budowy kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do niej budynku mieszkalnego w miejscowości L. przy udziale i współfinansowaniu Gminy R., Naczelnik Urzęd ...

Czy wpłata dokonana w związku z przystąpieniem do wspólnej budowy sieci wodociągowej przy udziale i współfinansowaniu gminy na kwitariusz opieczętowany przez społeczny komitet budowy sieci wodociągu, a następnie przekazana zbiorczym dowodem wpłaty do banku na konto gminy podlega odliczeniu od dochodu w 2003 r.?

Stosownie do otrzymanego pisma w dniu 14.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie możliwości odliczenia od dochodu w 2003 r. wspólnej budowy sieci wodociągowej w miejscowości G. przy udziale i współfinansowaniu Gminy R., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja poda ...

Czy w sytuacji, gdy wpłaty za studia dokonał mój ojciec ze swojego konta osobistego, mam prawo skorzystać z ulgi w podatku dochodowym z tytułu wydatków na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.03.2004r., Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o podatku dochodowym - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2003r. podatek dochodowy od osób, o któr ...

Generowanie strony w 5 ms