Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zarachowanie wpłaty

Czy przysługuje prawo do stosowania stawki 0% na podstawie § 65 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) w przypadku kompensaty należności z kontrahentem zagranicznym.

Zgodnie z § 65 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się do sprzedaży towarów nabywanych przez nierezydentów, niebędących podatnikami, w przypadku gdy towary te są przeznaczone do przerobu, uszlachetnienia lub przetwo ...

Czy pobrane wpłaty na zamówione towary stanowią zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. z 2000 r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychód należny?

W złożonym piśmie jednostka stwierdza, iż otrzymuje przedpłaty na zamówione towary. Stosownie do uregulowań zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług Spółka wystawia kontrahentom faktury VAT w terminie 7 dni od daty otrzymania przedpłaty. Spółka reprezentuje pogląd, że mimo otrzymania przedpłaty i wystawienia faktury VAT w związku z powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie VAT, nie powst ...

Czy dochód podatkowy, powiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - amortyzacja, należne, nie dokonane wpłaty na PFRON (naliczane miesięcznie i zaliczane do kosztów, bez dokonania wpłat; Podatnik ubiega się o ich umorzenie w PFRON i Ministerstwie Gospodarki i Polityki Społecznej) jest wolny od podatku i można go w całości przeznaczyć na cele statutowe?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedsta ...

Generowanie strony w 9 ms