Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obowiązek podatkowy


Źródła przychodów

W związku z pismem z dnia 28.02.2003 r. Urząd Skarbowy w Jędrzejowie, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. 1. W przypadku sprzedaży rzeczy przed upływem 6 miesięcy od daty nabycia, zastosowanie mają przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d oraz art. 24 us ...

zakres stosowania następujących przepisów prawa podatkowego:-art. 3, art. 21 ust. 1 pkt 33 (obowiązujący w 2003r.), art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 16 umowy z dnia 18 września 1976 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania ...

Obowiązek podatkowy przy sprzedaży ,aktem notarialnym budynków oraz termin wystawienia faktury VAT

Odpowiadając w trybie art. 14 a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr. 137 poz. 926 z 1997 r. ze zm./ na pismo w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego od sprzedaży budynków : Zgodnie z art. 6 ust. 7b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr. 1 ...

Czy czynność polegająca na przeniesieniu własności na podstawie umowy przewłaszczenia jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004r. w sprawie wyjaśnienia, czy czynność polegająca na przeniesieniu własności na podstawie umowy przewłaszczenia jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśni ...

Wątpliwości podatnika dotyczą wykładni § 64 ust. 4 cytowanego wyżej rozporządzenia w świetle którego podatnik ma prawo do zastosowania 0% stawki podatku VAT m.in. na świadczone usługi telekomunikacyjne, a konkretnie: 1. czy zapłata za wykonaną usługę na rzecz nierezydenta po upływie 90 dni od dnia wykonania tej usługi powinna obejmować również naliczony dodatkowo podatek VAT oraz, 2. za jaki miesiąc w deklaracji VAT-7 należy wykazać korektę faktury VAT zmieniającej stawkę podatku VAT z 22% na 0%.

Z treści pisma przedstawionego przez podatnika wynika, że podpisał on umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych z firmą, która jest nierezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1178 ze zm.). Z wyjaśnienia Spółki wynika, że na mocy tej umowy operatorzy świadczą wzajemne usługi telekomunikacyjne na zasadzie „obustronnej wymiany ruchu”. ...

W rozliczeniu, za który miesiąc należy ująć faktury sprzedaży z tytułu świadczenia w kraju usług najmu i dzierżawy, jeżeli zapłata za nie nastąpiła w miesiącu innym niż miesiąc ich wystawienia?

Na podstawie art. 6 ust. 8b pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zmianami) obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia w kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu pł ...

Czy ewidencjonowanie sprzedaży według daty wystawienia faktury i odprowadzanie podatku należnego od tej sprzedaży w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawiono fakturę w przypadku świadczenia usług transportowych, jest zgodne z przepisami prawa, jeżeli termin otrzymania zapłaty przypada w miesiącu następującym po miesiącu wystawienia faktury ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 26.01.2004 r. informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z 1993 r. z późn. zm.) - ...

Czy podatek od nieruchomości od gruntu - w części związanej z wynajętym lokalem mieszkalnym - opłaca właściciel gruntu, czy najemca lokalu?

Odpowiadając na pismo z dnia 21.07.2003 r. (skierowane w dniu 31.12.2003 r. do tut. organu podatkowego przez Ministerstwo Finansów według właściwości) znak sprawy: ...... w sprawie zapytania czy podatek od nieruchomości od gruntu, w części związanej z wynajętym lokalem mieszkalnym opłaca właściciel gruntu (w tym przypadku Agencja), czy najemca lokalu (osoba fizyczna) – Wójt Gminy Bartoszyce zgodni ...

Czy od kwoty wynajmu mieszkania (potwierdzonej fakturami), nasz pracownik powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych ?

Odpowiadając na pismo z dnia 30.01.2004 r. (data wpływu do tut. organu 13.02.2004 r.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje: Z opisanej sytuacji wynika, że ...

Generowanie strony w 7 ms