Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zyski osób prawnych

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów składki na rzecz organizacji JZP oraz SEP, jeśli nie mieszczą się one w zakresie określonym w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W którym momencie należy zaliczyć do przychodów zasądzone koszty procesu? Czy wśród osób zatrudnionych, wykazywanych w poz. 19 deklaracji CIT-ST, należy ujmować pracownice zatrudnione na urlopach wychowawczych? Czy można w świetle art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów naliczony podatek VAT, w przypadku uchybienia terminom, wynikającym z art. 19 ust. 3 ustawy o podatku o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym i braku możliwości złożenia korekty deklaracji dla podatku VAT? Czy zmiana stanu produktów ma wpływ na wysokość przychodów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, branych pod uwa-gę przy obliczaniu limitu kosztów reklamy limitowanej? Czy przekazanie uchwałą zgromadzenia wspólników zysku spółki na pokrycie strat z lat ubiegłych lub kapitał zapasowy powoduje powstanie przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń bądź obowiązek uiszczenia podatku zryczałtowanego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?

1. Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, za wyjątkiem składek wymienionych w tym punkcie pod lit. a) – organizacji spółdzielczych na rzecz związk ...

Proszę o interpretację zapisu “wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym ...”, użytego w treści § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 21.02.1996 r. w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 21, poz. 99 ze zm.).

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.02.2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 19.03.2004 r.), dotyczące udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w tym dokonania interpretacji zapisu “wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym ...”, użytego w treści § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 21.02.1996 r. w sprawie określenia termin ...

W jaki sposób opodatkować przychody osiągnięte z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 2003 r., a wypłaconych w 2004 r.?

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2004 r. wyjaśnia co następuje. Otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze, inne wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń ...

Podatek dochodowy od osób prawnych

Art. 191 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) stanowi, iż wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1 (tj. możliwości wypłaty zaliczek na poczet dywidendy). Umowa spółki może przewidywać inny spos ...

Czy w związku z nabyciem udziałów przez Spółkę od wspólnika po cenie nominalnej w celu ich umorzenia powoduje skutki podatkowe zarówno u wspólnika jak i u Spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60/, po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny ...

Czy po stronie udziałowców powstaje dochód do opodatkowania w momencie przekazania zysku netto na kapitał (fundusz) zapasowy lub rezerwowy?Czy po stronie udziałowców powstaje przychód do opodatkowania w momencie rozwiązania kapitału (funduszu) zapasowego lub rezerwowego i przekazania go udziałowcom?

Z przytoczonego przez płatnika stanu faktycznego wynika, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wypracowała zysk netto w roku obrotowym stwierdzony sprawozdaniem finansowym. Zgromadzenie wspólników postanawia rozporządzić zyskiem netto tak, że jego część pokryje straty bilansowe z lat ubiegłych, zaś pozostała wartość przekazana zostanie na zasilenie kapitału (funduszu) zapasowego lub rezerwowe ...

Czy leasing operacyjny samolotu pasażerskiego od holenderskiego leasingodawcy do Spółki jest obciążony „withholding tax” w Polsce, czy należności z tytułu leasingu operacyjnego samolotu należy traktować jako należności licencyjne zgodnie z art. 12 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów z dnia 13.02.2002 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu czy też jako zyski przedsiębiorstw (art. 7 Konwencji)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy czy leasing operacyjny samolotu pasażerskiego od holenderskiego leasingodawcy do Spółki jest obciążony „withholdin ...

Z przedstawionego przez Spółkę z o.o. stanu faktycznego wynika, że Spółka osiągnęła zysk za 2004 rok, który uchwałą nie zostanie przeznaczony na dywidendę dla jedynego udziałowca, którym jest Gmina tylko na Fundusz Rezerwowy.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu s t w i e r d z aże stanowisko ZP i SO spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 20.05.2005 r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej ...

Czy obowiązujące od 1 stycznia 2005r. zwolnienie od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ma zastosowanie do wypłaconej w 2005r. dywidendy, przysługującej wspólnikowi za 2003r.?

Z przedstawionego w piśmie z dnia 29.03.2005r. stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej osiągnął w 2003r. zysk, który na podstawie stosownej uchwały został przeznaczony do podziału między wspólników. Jak wskazuje Spółka, wypłata dywidendy ma nastąpić dopiero w bieżącym, tj. 2005r. Wnioskująca podkreśla, iż 99% udziałów w jej kapitale należy do firmy ...

Czy z chwilą przekształcenia spółki zo.o. w spółkę jawną po stronie udziałowca , wspólnika powstanie obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy dochód osiągany corocznie przez spółkę zo.o. przekazywany był w całości na kapitał rezerwowy i kapitał ten pozostanie kapitałem rezerwowym w spółce jawnej?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pan udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która podjęła działania zmierzające do jej przekształcenia w spółkę jawną. Zgodnie z podejmowanymi przez wspólników uchwałami o podziale zysków, dochód osiągany corocznie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przekazywany był w całości na kapitał rezerwowy. Z chwilą przekształcenia ...

Generowanie strony w 5 ms