Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wycofanie wkładu

Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 rok. W roku 1999 wniosłam wkład mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej w wysokości 38.646 zł. w zeznaniu rocznym odliczyłam od podatku 1.716,11 zł. W 2000 roku wydatki mieszkaniowe wyniosły 16.778,64 zł. od podatku za ten rok odliczyłam 1.254,21 zł. W 2001 roku na konto spółdzielni wpłaciłam 6.675,36 zł, od podatku odliczyłam 1.803,09 zł. Ze względu na nie wywiązanie się Spółdzielni Mieszkaniowej z warunków budowy oraz poważne trudności finansowe spółdzielni (postępowanie upadłościowe), wystąpiłam o zwrot wkładów. W 2002 roku rozwiązałam umowę ze Spółdzielnią, a zawarłam umowę wstępną na zakup lokalu mieszkalnego z M sp. z o.o. Do firmy M wpłaciłam w 2002 roku 11.902 zł., od podatku nie odliczałam żadnych kwot z tytułu ulgi mieszkaniowej. W 2003 roku nastąpił przelew wszystkich środków ze S.M. do M sp. z o.o. w wysokości 62.100 zł. Moje wydatki na zakup mieszkania w 2003 roku wyniosły 5.000 zł. Zgodnie z umową kupna-sprzedaży łączna wpłata na poczet lokalu mieszkalnego wyniosła 79.002 zł w latach 1999-2001 odliczyłam od podatku 4.773,41 zł. Lokal zamieszkuję od września 2003 roku. Z uwagi na to, że nie otrzymałam zwrotu odliczonych wydatków (art. 27a ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), uważam, że nie obowiązuje mnie doliczenie do podatku kwot uprzednio odliczonych. Jednocześnie jestem zdania, że mam prawo do kontynuacji odliczeń w pełnej wysokości (od kwoty 79.002 zł.), czyli dokonania korekty zeznania za 2002 rok oraz odliczania wydatków w zeznaniu 2003. Uważam, że pomimo zmiany spółdzielni, wydatki dotyczyły jednej ulgi mieszkaniowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.02.2004 roku (data wpływu do Urzędu 06.02.2004 roku) działając na podstawie w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje, że zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym do końca 2001 roku (tekst jed ...

Czy w przypadku wycofania wkładu mieszkaniowego lub budowlanego ze spółdzielni mieszkaniowej do deklaracji PIT-14 należy wpisać kwotę pierwotnie wniesionego wkładu, czy zwaloryzowaną oraz czy ująć część wycofanego wkładu przeznaczonego na zadłużenie w czynszu?

Zgodnie z treścią art. 27a ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od (dochodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych m. in. na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, a następnie wycofał ze spółdzielni w ...

W jaki sposób należy pomniejszyć przysługujące podatnikowi odliczenie z tytułu budowy budynku mieszklanego, w związku z pokryciem poniesionych na ww. cel wydatków, środkami wycofanymi z kasy mieszkaniowej?

Stosownie do postanowień art. 4 ust. 2, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) przepis art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a-f), pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 ...

Czy wycofany ze spółdzielni mieszkaniowej wkład podlega opodatkowaniu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 ...

W 2001r. dokonano wpłaty do Spółdzielni Mieszkaniowej na mieszkanie lokatorskie i skorzystano z odliczeń od podatku. W 2003 r. nastapiła zamiana mieszkania na wieksze w tej samej spółdzielni. Spółdzielnia wystawiła dokument wypłaty wkładu mieszkaniowego i jednocześnie dokument wpłaty tej samej kwoty na wkład mieszkaniowy na drugie mieszkanie. Wystawiono PIT-14 informujący o wypłacie wkładu. Czy powinniśmy zwrócić ulgę w podatku?

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2004 uzupełnione w dniu 16.03.2004 informuje, że w przedstawionej przez Państwo sytuacji nie doszło do wycofania wniesionego do spółdzielni wkładu mieszkaniowego, a zatem do zaistnienia okoliczności o której mowa w art. 27a u ...W roku 2001 dokonałam poniosłam wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe (wpłata na rzecz developera). Jednakże z uwagi na fakt, iż w roku 2003 - z uwagi na fakt niedotrzymywania przez developera terminów - nastąpiło rozwiązanie umowy na kupno lokalu mieszkalnego. Wpłacona w roku 2001 kwota została zwrócona. Kwota ta została następnie wpłacona na zakup innego lokalu mieszkalnego. Czy w związku z powyższym mam prawo do dokonywania odliczeń od podatku w związku z rozpoczętą inwestycją mieszkaniową?

Zgodnie z art.4 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 z późń. zm.) podatnikom, którzy w latach 1997 – 2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cele okre ...

Z treści pisma wynika, że w 2000 roku zostało Państwu przydzielone mieszkanie lokatorskie w spółdzielni mieszkaniowej. Wpłacili Państwo wkład mieszkaniowy i z tego tytułu nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na ten cel w 2000 r. - na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w tym roku, a w kolejnych latach, tj. w 2001 i 2002 roku - na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 134, poz. 1509 ze zm.). Obecnie zamierzają Państwo zrezygnować z lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej i kupić inne mieszkanie na własność. W związku z powyższym zapytujecie Państwo, czy wydatek poniesiony na wkład mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej odliczony od podatku w latach 2000 - 2002 będzie podlegał zwrotowi do Urzędu Skarbowego w przypadku rezygnacji z lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej. Państwa zdaniem rezygnacja z lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej nie powinna wpłynąć negatywnie na korzystanie w latach 2000 - 2002 z prawa do odliczeń od podatku wydatków poniesionych na wkład mieszkaniowy. Wyrażacie Państwo pogląd, że odliczona kwota nie powinna podlegać zwrotowi do Urzędu Skarbowego, ponieważ przepisy dopuszczały korzystanie z tych odliczeń. Jednocześnie informujecie Państwo, że wycofany ze spółdzielni mieszkaniowej wkład mieszkaniowy w całości przeznaczony zostanie na zakup mieszkania własnościowego.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. c) powołanej wcześniej ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ...


Generowanie strony w 6 ms