Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: doradztwo podatkowe

Czy doradca podatkowy składając deklaracje PIT-5, VAT-7 i PIT-4 upoważniony jest do ich podpisywania zamiast podatnika (płatnika)?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu pismem z dnia 2.12.2003 r. (znak: US. I-415/13/2003), w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług, ponieważ jest ona n ...

Czy w przypadku świadczenia usług prawniczych, rachunkowo-ksiegowych , doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz podmiotów posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Wspólnoty, usługi te będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2004r w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r- Ordynacja podatkowa ( Dz.U.Nr137 poz.926 z póź. zmian) uprzejmie informuję: Przepis art . 27 ust.1 ustawy z 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 ,poz.535) stanowi ,iż w przypadku świadczenia usług miej ...


Czy podatnik świadcząc usługi doradcy podatkowego ograniczone wyłącznie do usługowego prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji VAT oraz sporządzania deklaracji może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT w oparciu o przepis art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535). Jego zdaniem, w związku z świadczonymi usługami rachunkowo-księgowymi, wykonywanymi na podstawie uprawnienia, może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT.

Na podstawie art. 113 ust. 1, obowiązującej od dnia 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty poda ...

Czy świadczenie usług doradztwa podatkowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 29.01.2003 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: W myśl art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik rozpoczynający wykony ...

Jaka jest stawka podatku VAT właściwa dla odpłatnie świadczonych na rzecz członków zrzeszenia usług doradztwa podatkowego i prawnego, zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 74.1?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.02.2005 r. (data wpływu do US 14.02.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 07.03.2005 r. (data wpływu do US 09.03.2005 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stawki poda ...

Czy czynności wykonywane w ramach świadczenia usług w zakresie rachunkowości, sklasyfikowane wg PKWiU nr 74.12.14, mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Pani X, z dnia 04.05.2005r. (data wpływu do tut. urzędu – 05.05.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie podatku od towarów i ...

Cy istnieje obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego dla Spółki, któraq nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalnośći?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 20.05.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego,tj czy istnieje obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego dla Spółki, która nie posiada s ...

Czy przychody doradców podatkowych działających w radzie, której celem jest udzielanie konsultacji w sprawie tworzonych przez spółkę produktów informatycznych można uznać za przychody związane z wykonywaniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (art. 13 pkt 5 updof)?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka powołała Radę Programową, składającą się z doradców podatkowych. Zadaniem rady jest doradztwo w zakresie oferowanych przez Spółkę produktów informatycznych. Członkom rady przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie za udział w posiedzeniach i zryczałtowany zwrot kosztów podróży związanych z posiedzeniami. Spółka stoi na stanowisku, iż pr ...

Zwracam się z pytaniem czy w związku z wejściem zmian do ustawy o doradcach podatkowych ( Dz. U. Nr 10, poz. 66 ) obowiązujących od 31 stycznia 2005 roku, a dotyczących włączenia niektórych usług takich jak m.in. sporządzanie deklaracji podatkowych do czynności doradztwa podatkowego musiałabym zarejestrować się do podatku VAT zgodnie z art.113 ust. 13 pkt 2.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia xxx złożonym przez Panią XX prowadzącą Biuro Rachunkowe XX zamieszkałą xxx w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ple ...

Generowanie strony w 7 ms