Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zamiana

Jak należy rozliczyć dochody uzyskane w wyniku zamiany nieruchomości?

W uzupełnieniu pisma Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z dnia 03.06.2003 r., Nr PB1/423/11/03/KW stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Izba Skarbowa w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 w/w ustawy stwierdza, co n ...

Czy podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na lokal mieszkalny stanowiacy odrębną nieruchomość powinien być naliczony w wysokosci 2% od różnicy wartości przedmiotowego prawa i nieruchomości, czy od wyższej wartości lokalu?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 959 ze. zm.) podstawą opodatkowania przy umowie zamiany jest - przy zamianie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu – różnica wartości rynkowych zamienianych loka ...

Czy przyrost wartości w momencie zamiany jednostek uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego jest przychodem finansowym do opodatkowania.

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 19 listopada 2003r. Nr DK/4236/2003 (wpływ do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy 20 listopada 2003r.) o zakresie stosowania przepisów podatkowych, a mianowicie: Czy przyrost wartości w momencie zamiany jednostek ucze ...

Zwrot ugi mieszkaniowej na adaptację strychu na cele mieszkaniowe przy zniesieniu współwłasności i zamianie po adaptacji mieszkania.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na mocy art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczących zwrotu ulgi mieszkaniowej na adaptację strychu na cele mieszkaniowe przy z ...

- czy odpłatne zbycie nieruchomości, nabytych w drodze zamiany, stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu.

W związku z art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie w oparciu o przedłożone dokumenty dołączone do Państwa pisma z dnia 08.01.2004 r. uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm ...

Czy w razie zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na udział w zabudowanej nieruchomości podatnicy będą musieli zapłacić podatek dochodowy z tytułu zamiany? Podatnicy stoją na stanowisku, że w sytuacji gdy nie następuje przepływ gotówkowy z uwagi na porównywalną wartość, nie powinno płacić się podatku dochodowego.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu informuje, że zgadza się z twierdzeniem podatników, iż przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jednakże z uwagi na fakt, iż przychód ten wolny jest od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 32a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. nr ...

Czy zamiana mieszkania własnościowego większego na mniejsze będzie obciążone 10% podatkiem dochodowym?

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 16.02.2004r. (który wpłynął do Urzędu 25.02.2004r. i uzupełniony został 25.03.2004r.) dotyczący interpretacji przepisu art.10 ust.1 pkt.8 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) - działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1998r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 1997r. Nr.137 ...

W 2001r. dokonano wpłaty do Spółdzielni Mieszkaniowej na mieszkanie lokatorskie i skorzystano z odliczeń od podatku. W 2003 r. nastapiła zamiana mieszkania na wieksze w tej samej spółdzielni. Spółdzielnia wystawiła dokument wypłaty wkładu mieszkaniowego i jednocześnie dokument wpłaty tej samej kwoty na wkład mieszkaniowy na drugie mieszkanie. Wystawiono PIT-14 informujący o wypłacie wkładu. Czy powinniśmy zwrócić ulgę w podatku?

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2004 uzupełnione w dniu 16.03.2004 informuje, że w przedstawionej przez Państwo sytuacji nie doszło do wycofania wniesionego do spółdzielni wkładu mieszkaniowego, a zatem do zaistnienia okoliczności o której mowa w art. 27a u ...

Czy zamiana spółdzielczego własnościowego prawa do garażu o wartości 5.000,00zł na spółdzielcze własnościowe prawo do garażu o wartości 6.000,00zł stanowi przychód dla stron dokonujących tej czynności w sytuacji, gdy zamiana nastąpiła przed upływem 5 lat od daty nabycia tych praw majątkowych, bez wzajemnych spłat i dopłat?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że aktem notarialnym sporządzonym dnia 26.01.2004 r. dokonano w drodze umowy zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do garażu o wartości 5.000,00zł na spółdzielcze własnościowe prawo do garażu o wartości 6.000,00zł. W akcie notarialnym strony umowy oświadczyły, że z tytułu dokonanej zamiany nie nastąpiły między nimi żadne dopłaty i spłaty i nie mają ...

Czy Gmina zamieniając nieruchomości gruntowe niezabudowane z innym podmiotem (osobą fizyczną czy osobą prawną) powinna naliczyć podatek VAT tylko od różnicy wartości zamienionych nieruchomości?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 23 kwietnia 2004 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnik ...

Generowanie strony w 2 ms