Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zbycie praw

Jak należy rozliczyć dochody uzyskane w wyniku zamiany nieruchomości?

W uzupełnieniu pisma Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z dnia 03.06.2003 r., Nr PB1/423/11/03/KW stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Izba Skarbowa w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 w/w ustawy stwierdza, co n ...

Czy odpłatne zbycie nieruchomości (wybudowanie lokali mieszkalnych) przez osoby fizyczne winno być opodatkowane podatkiem VAT według stawki 7% oraz czy sprzedaż garaży (lokale użytkowe) winno być opodatkowane stawką 22% ?

W odpowiedzi na pismo Państwa Iwony i Marka M. z dnia 14.08.2003 r. przesłane pismem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna Nr I-413/1007/2003 z dnia 20.08.2003 r. (data wpływu 22.08.2003 r.) w zakresie podatku od towarów i usług w sprawie czy odpłatne zbycie nieruchomości (wybudowane lokale mieszkalne) przez osoby fizyczne Iwonę i Marka Mirek winno być opodatkowane podatkiem VAT wedłu ...

Czy sprzedaż lokali mieszkalnych / użytkowych z zasobów Gminy Miasto Bełchatów na rzecz najemców należy traktować jako dostawę towarów używanych podlegającą zgodnie z a art. 43 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy zwolnieniu od podatku ? W zasobach gminy znajdują się lokale ww. wybudowane i oddane do użytku w latach 80-90 tych. Czy sprzedaż ułamkowej części gruntu zbywanego wraz z lokalem mieszkalnym / użytkowym należy traktować jako dostawę budynków albo części takich budynków i z podstawy opodatkowania nie wyodrębniać wartości gruntu – zgodniez art. 29 ust. 5 ustawy ? Czy sprzedaż ww. lokali jak i ułamkowej części gruntu podlegają łącznemu zwolnieniu z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy ? Czy sprzedaż lokali mieszkalnych / użytkowych z jednoczesną sprzedażą lub ustanowieniem ułamkowej części prawa użytkowania wieczystego gruntu podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy ? Czy przekazanie gruntu w bezpłatne użytkowanie lub darowizna tego gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku, w sytuacji gdy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych czynności w całości lub w części ? Czy wydzierżawienie gruntu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i braku możliwości stwierdzenia przeznaczenia gruntu na cele budowlane korzysta ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 roku Nr 137, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w piśmie, niniejszym informuje: Ad.1.) Zasady i zakres zwolnienia od podatku dostawy towarów używanych określono w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaró ...

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z noty wystawionej przez ,,zbywcę” leasingu operacyjnego z tytułu przejęcia praw i obowiązków wynikających z Umowy Leasingu.

Dyrektor Izby Skarbowej, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zobowiązany jest do zmiany udzielonej Państwu przez Urząd Skarbowy w Żninie błędnej informacji. Pismem z dnia 10 grudnia 2003 r. zwrócili się Państwo do Urzędu Skarbowego w Żninie z prośbą o udzielenie informacji na zapytanie czy w świetle przepisów us ...

Czy zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z dostawą posadowionych na nim budynków i budowli zwolniona będzie od podatku VAT ?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535), zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt. 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych bud ...

Jaką stawka podatku VAT należy opodatkować zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, który nie znajduje się bezpośrednio pod budynkiem ale obok budynku, na tej samej wydzielonej działce?.

Pismem z dnia 28 czerwca 2004r., Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stan faktyczny: Spółka posiada działki gruntu w użytkowaniu wieczystym, stanowiące teren zabudowany - przemysłowy, na którym położone są budynki będące jej własnością. Budynki położone są na działkach gruntu, które zostają w całości przeznaczone do ...

Czy zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu w przypadku dostawy budynku trwale z gruntem związanego jest zwolnione od podatku od towarów i usług? Czy zwolnienie dotyczy całej powierzchni działek, jeżeli budynek spełnia definicję towaru używanego i jego dostawa zgodnie z art.43 ust.1 pkt.2 cytowanej ustawy z dnia 11 marca 2004r. jest zwolniona przedmiotowo od podatku ? Czy dostawa nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej pas gruntu przy jezdni opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług w wysokości 22% ?

Zgodnie z art.2 pkt 6 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) przez towary rozumie się rzeczy ruchome jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części ... a także grunty. Zgodnie z art.41 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535), stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, ...

Czy sprzedaż gruntu z rozpoczętą budową budynku gospodarczego podlega opodatkowaniu VAT pod warunkiem, że nie odliczano VAT przy zakupie ?

Na podstawie art. 14a, 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późniejszymi zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 11.05.2004 r., uzupełnione w dniu 09.06.2004 r., w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz ze znajdującymi się na nim nieruchomościami w oparciu o następujący stan faktyczny: - Od dnia 05. ...


Opodatkowanie podatkiem VAT przy zamianie nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę użytkowanych w obu przypadkach na podstawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 29.07.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 30.07.2004 r.) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w zapytaniu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktyc ...

Generowanie strony w 96 ms