Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa zamiany

Czy podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na lokal mieszkalny stanowiacy odrębną nieruchomość powinien być naliczony w wysokosci 2% od różnicy wartości przedmiotowego prawa i nieruchomości, czy od wyższej wartości lokalu?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 959 ze. zm.) podstawą opodatkowania przy umowie zamiany jest - przy zamianie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu – różnica wartości rynkowych zamienianych loka ...

Czy w przypadku zakończenia oszczędzania w Kasie Mieszkaniowej i wycofania oszczędności nastąpi utrata prawa do ulgi podatkowej przy nabyciu mieszkania, gdy zapłatą za nie będzie w części udział w nieruchomości? Od jakiej wartości należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 23.07.2004 r. (uzupełnione w dniu 02.08.2004 r.), działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje: Kwestie związane z funkcjonowaniem kas mieszkaniowych, jak również z oszczędzaniem w tych kasach regulowane są ust ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zamiana nieruchomości przez gminę, niezbędną na urządzenie drogi gminnej?

W odpowiedzi na pismo Urzędu z dnia 13 maja 2004 r. z zapytaniem w zakresie podatku od towarów i usług - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. ...

Czy dochód uzyskany wskutek zamiany akcji z uprzywilejowanych na zwykłe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik posiadał imienne uprzywilejowane akcje, które uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy korporacji zostały zamienione na akcje imienne zwykłe, za rekompensatą. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r. poz. 176 ze zm.) w brzmieniu tego art. w 2003 r. źródłami p ...

W dniu 5 maja 2004 r. nabyłam od babci w drodze darowizny własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Z uwagi, iż koszty utrzymania w/w mieszkania są bardzo duże zwracam się z zapytaniem: Czy przy sprzedaży bądź zamianie w/w lokalu mieszkalnego wystąpi podatek od czynności cywilnoprawnych i w jakiej wysokości ? W jakiej wysokości przedstawia się podatek od darowizny lokalu mieszkalnego dla osoby obcej zaliczanej do III grupy podatkowej ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 04 listopada 2004 r. uzupełnione w dniu 15 listopada 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatk ...

Gmina dokonuje zamiany działki budowlanej będącej jej własnością na działkę położoną w terenach rolnych stanowiącą własność osoby fizycznej. Od jakiej kwoty należy naliczyć podatek VAT przy zamianie gruntów - czy od całej wartości działki będącej własnością gminy, czy tylko od różnicy między wartością zamienianych działek?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 12.10.2004 r. (znak: GKŚ 7250/16//2004, data wpływu do Urzędu 20.10.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 26.10.2004 r., wyjaśnia: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż gmina dokon ...

Czy i na jakiej podstawie należy stosować zwolnienie bądź naliczenie podatku oraz od jakiej wartości naliczać podatek od towarów i usług za zamianę gruntów pomiędzy gminą a osobą fizyczną, gdy strony dopłacają jedynie różnicę wartości zamienianych działek?

W odpowiedzi na pismo z dnia 1.06.2004 r. (znak: BGM.IV.72241/9/04) w sprawie o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącym następującej sprawy: czy i na jakiej podstawie należy stosować zwolnienie bądź naliczenie podatku oraz od jakiej wartości naliczać podatek od towarów i usług za zamianę gruntów pomiędzy gminą a osobą fizyczną, gdy strony dopłaca ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie mają przepisy art. 12 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2001 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), tj. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. w sprawie zaliczenia przedmiotu umów najmu lub dzierżawy albo praw majątkowych do składników majątku stron tych umów (Dz. U. z 1993 r. Nr 128, poz. 129).

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktycz ...

Czy zgromadzone w Kasie Mieszkaniowej środki wraz z kredytem można przeznaczyć na dopłatę różnicy wartości zamienianych mieszkań ?

Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 10.07.2003 r. dot. wykorzystania środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej informuje: Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku doch ...

Czy wniesienie w przyszłości przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki jawnej bądź cywilnej spowoduje powstanie obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych ?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zamierza Pan w przyszłości wnieść przedsiębiorstwo w formie aportu do spółki jawnej bądź cywilnej. Zdaniem Pana wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako wkładu do spółki jawnej lub cywilnej powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości przewidzianej w ustawie. Według tutejszego organu po ...

Generowanie strony w 12 ms