Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obiekt budowlany

- w sprawie zastosowania stawki podatku od towarów i usług od usługi budowlanej polegającej na wymianie przyłącza kanalizacji sanitarnej do obiektów szkolnych.

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzina pismo z dnia 15.12.2003 r. znak PF/5846/03 w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie zastosowania stawki podatku od towarów i usług od usługi budowlanej polegającej na wymianie przyłącza kanalizacji ...

Jaka powinna być zastosowana prawidłowa stawka podatku VAT na usługi elektromechniczne polegające na serwisie agregtów prądotwórczych zainstalowanych w placówkach muzelnych, budynkch szpitali i zakładów opieki medycznej

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2003 r. (uzupełnione o własne stanowisko w sprawie w dniu 07.11.2003 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego tj. określenie stawki podatku od towarów i usług na usługi konserwacji agregatów prądotwórczych na podstawie art. 14 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) ...

Podatnik wykonuje roboty budowlane związane z budową muzeum (PKOB 1262).W zakres tych robót wchodzą: roboty drogowe i ukształtowanie terenuzewnętrzne instalacje elektryczneobiekty małej architekturyzagospodarowanie terenu zieleniąobsługa geodezyjnaopracowanie projektów czasowej organizacji ruchu. Czy należy stosować jednolitą stawkę podatku dla wszystkich wyżej wymienionych czynności (7% z uwagi na cel całego przedsięwzięcia) czy stosować stawki indywidualne dla poszczególnych czynności?

Zgodnie z dyspozycją, wydanego na podstawie delegacji zawartej w art 50 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 z późn. zm.), przepisu §66 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 27, poz. 268 ...

- w sprawie stawki podatku VAT dla towarów zaklasyfikowanych wg PKWiU w grupowaniu 22.11.20-60.

Odpowiadając na pismo z dnia 15.12.2003 r. Organ podatkowy, na podstawie art. 14 § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że świadczy Pani usługi pośrednictwa sprzedaży gotowych projektów budowlanych. Z kolei z § 2 pkt 1 załączonej do zapytania umowy współpracy wy ...

Jakie stawki podatku VAT obowiązują na wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku PKOB - 1264 i na wykonanie ogrodzenia posesji dla Środowiskowego Hufca Pracy

Odpowiadając w trybie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 26 marca 2004r. w sprawie określenia stawek podatku VAT na wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku PKOB - 1264 i wykonanie ogrodzenia posesji dla Środowiskowego Hufca Pracy, organ podatkowy wyjaśnia ,iż : Zgodnie z art. 50 ust.1 ust ...

- w sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej po 01.05.2004 r. dla usług budowlanych i remontów wykonywanych w budynkach szkół zaliczanych wg PKOB do grupowania 1263.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 08.04.2004 r. w sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej po 01.05.2004 r. dla usług budowlanych i remontów wykonywanych w budynkach szkół zaliczanych wg PKOB do grupowania 1263, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia: Stosownie ...

Jaka jest właściwa stawka podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży budynku w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego (inwestycja nieukończona)?

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.03.2004 r. znak L. Dz. DF/586/2004 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję: Na gruncie przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) wysokość stawki podatku uzależniona jest od zaliczenia towarów i usług do poszczególnych grup klasyfikacji statystyczn ...

W latach 2000 – 2002 wybudowałem na gruncie dzierżawionym od gminy przenośny kiosk z desek i płyty twardej. Kiosk ten nie był nigdy związany z wykonywaniem przeze mnie jakiejkolwiek działalności gospodarczej. W dniu 12.02.2003 r. sprzedałem przedmiotowy kiosk za kwotę 7.000,00 zł. Czy ciąży na mnie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży tego kiosku?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 14.04.2004 r. (data wpływu 15.04.2004 r.), uzupełnionego pismem z dnia 11.05.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad opodatkowan ...

dotyczy stosowania stawki przy realizacji zadania budowlanego polegającego na przebudowie budynku internatu na siedzibę starostwa powiatowego

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 31.03.2004 r. (znak: PUS II/443/29/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: Jednostka zrealizowała zadanie ...

dotyczy stosowania stawki przy realizacji zadania budowlanego

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach pismem z dnia 18.09.2003 r. (znak: US.XI-VAT/443-11/03) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: Stosownie do zapisu art. 51 ust. 1 pkt 2 l ...

Generowanie strony w 3 ms