Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: akcjonariusz

Jesteśmy Spółką Akcyjną. Z uwagi na trudności związane z zewnętrzym pozyskaniem kapitału podjęliśmy uchwałę o przesunięciu na kapitał akcyjny środków nagromadzonych na kapitale zapasowym. Wątpliwości nasze budzi kwestia uregulowania podatku dochodowego od osób fizycznych od podniesionego kapitału akcyjnego.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego lub akcyjnego oraz dochód stanowiący równowartość kwot prz ...

Czy przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji zgodnie z art. 418 k.s.h., jest czynnością podlegającą obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art. 418 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 5% kapitału zakładowego. W przypadku realizacji tego uprawnienia wykup akcji następuje po cenie notowanej na rynku regulowanym (jeżeli akcje nie są notowane na rynku regulowa ...

Pytanie Spółki dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych należności z tytułu umorzonych akcji wypłaconych spadkobiercy akcjonariusza na podstawie postanowienia Sądu o nabyciu spadku.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Wypłacone należności stanowią przedmiot spadku, którego opodatkowanie reguluje ustawa z dnia 28 l ...


Dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki udzielanej spółce kapitałowej przez wspólnika.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, umocowany art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926), zmienia interpretację udzieloną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu pismami z dnia: 18 czerwca 2004 r., 28 czerwca 2004 r. i 30 lipca 2004 r. o nr PM-436/7/04 w sprawie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki udziel ...

O powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zawarciem umowy pożyczki pomiędzy akcionariuszem a spółką akcyjną, o wysokość należnego podatku oraz o to kto będzie zobowiązany do zapłaty należnego podatku.

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że wystąpił Pan do zarządu spółki , której jest akcjonariuszem , z prośbą o udzielenie mu pożyczki pieniężnej. Spółka akcyjna , która ma być pożyczkodawcą ma siedzibą w Polsce , a przedmiotem jej działalności jest przede wszystkim produkcja maszyn i aparatury elektrycznej. Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Pieniądze na pożycz ...

Pytanie Spółki dotyczy zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariusza posiadającego siedzibę na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) zwalnia się od podatku dochodowego dochody z dywidend oraz z innych dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, które łącznie spełniają następujące warunki: nie mają siedziby lub ...

Czy odsetki od pożyczki udzielonej spółce prawa handlowego przez akcjonariusza posiadającego 90% akcji tej spółki, stanowią koszt uzyskania przychodu ?

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek od pożyczki udzielonej spółce prawa handlowego przez jej akcjonariusza posiadającego 90% akcji tej spółki, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje. Stosownie do przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się: - odsetek od ...

Podatnik zasiada w Radzie Nadzorczej spółki kapitałowej.Zgodnie z postanowieniami zawartymi w jej statucie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dysponuje kompetencją do podjęcia uchwały, na mocy której członkom organu wypłacane są gratyfikacje finansowe z tytułu członkostwa w Radzie.Gratyfikacje te są wypłacane comiesięcznie wszystkim członkom Rady. Czy wypłacone gratyfikacje podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 22.06.2004 r. (data wpływu 24.06.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 28.07.2004 r. (data wpływu 09.08.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji na pytanie czy wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku realizując przepis art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sie ...

Czy poza deklaracją PIT-8A i opłaceniem zryczałtowanego podatku wynikającego z tej deklaracji, Spółka powinna do końca lutego 2005r. przekazać akcjonariuszom imienne informacje PIT-11/8B wykazując w nich kwoty wypłaconych w 2004roku dywidend i zapłaconego z tego tytułu podatku?

Wnoszący zapytanie przedstawił następujący stan faktyczny: W dniu 30.06.2004r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o wypłacie akcjonariuszom dywidendy z zysku za rok 2003. Po zatwierdzeniu uchwały przez Sąd w miesiącu sierpniu b.r. Spółka dokonała wypłaty niniejszej dywidendy pomniejszając wcześniej jej kwotę o 19% tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego. W dniu 24.08.2004r ...

Generowanie strony w 32 ms