Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odrębność

Czy przychód ze sprzedaży prawa majątkowego stanowiącego odrębny majątek podatnika będzie zwolniony z podatku dochodowego jeśli zostanie wydatkowany na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie we wspólności majątkowej małżeńskiej lokalu mieszkalnego?

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych, jeśli zostało dokonane przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie. W myśl art. 28 ust. 2 tejże ustawy ...

Czy po dniu 1 maja 2004 roku oddział kościelnej osoby prawnej uznany uprzednio za odrębny podmiot podatkowy zachowa swój status w zakresie podatku od towarów i usług ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 7 kwietnia 2004 r., Nr EF-1/81/04, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po sprawdzeniu, że zostały spełnione warunki określone w § 2 i § 3, informuje, że wyłączenie grupy podmiotów określonych w art. 157 ust. 2 pkt 2 usta ...

Czy po dniu 1 maja 2004 r. zakład osoby prawnej uznany uprzednio za odrębny podmiot podatkowy zachowa swój status w zakresie podatku od towarów i usług ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 20 kwietnia 2004 r., znak ZHBM/403/04, uzupełnione pismem z dnia 11 maja 2004 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po sprawdzeniu, że zostały spełnione warunki określone w § 2, informuje, że utrata prawa do odrębnego rozliczania ...

Czy istnieje możliwość wspólnego rozliczenia małżonków, którzy podpisali umowę małżeńską o rozdzielności majątkowej, a następnie po kilku latach złożyli przed notariuszem oświadczenie o błędzie istotnym w tym zakresie?

Zgodnie z art. 6 ust. 2 (z zastrzeżeniem ust.8) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), małżonkowie między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie. Z przedłożonych do tut. Urzęd ...

Czy żona może w swoim zeznaniu rocznym odliczyć kwotę wynikającą ze wspólnego rozliczenia razem z mężem, która została do odliczenia w latach następnych? Wydatek dotyczył wkładu budowlanego do sółdzielni mieszkaniowej. Obecnie małżonkowie nie są razem, ale też nie mają orzeczonej separacji, wspólność majątkowa nie jest zniesiona - formalnie są małżeństwem.

Zgodnie z treścią art. 27a ust. 1 pkt 1 lit.c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., podatek dochodowy zmniejsza się, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdziel ...

Jaki wpływ na korzystanie z ulg mieszkaniowych ma zawarta pomiędzy małżonkami umowa o rozdzielności majątkowej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.05.2004 r. (data wpływu: 18.05.2004 r.), uzupełnione w dniu 25.06.2004 r., dotyczące praw do korzystania z odliczeń od podatku z tytułu „dużej ulgi budowlanej” w przypadku istniejącej rozdziel ...

Czy istnieje obowiazek podatkowy z tytułu sprzedaży oraz świadczenia usług dokonywanej przez osobe prawne na rzecz jej oddziałów samodzielnie sporządzających bilans?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Wadowicach, na żądanie strony z dnia 29.04.2003 r. (wpłynęło dnia 06.05.2003 r.), - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku ak ...

Możliwość dokonywania przez męża odliczeń od podatku z tytułu wspólnie ponoszonych przez małżonków wydatków na budowę budynku mieszkalnego wybudowanego na działce nabytej w trakcie trwania małżeństwa przez żonę, z jej majątku odrębnego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 1995r. żona nabyła wraz z synem działkę budowlaną na prawach współwłasności, przy czym zakup działki przez żonę nastąpił z jej majątku odrębnego, pochodzącego z otrzymanej darowizny. Przedmiotowa nieruchomość nie została wniesiona do małżeńskiej wspólności majątkowej. Decyzja o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego została wydana na żonę, jednak ...

W jaki sposób wystawiać faktury dla klientów, rozliczać się z podatku od towarów i usług po dokonaniu przez każdego z małżonków odrębnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i odrębnego zgłoszenia obowiązków podatkowych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz 60) w powiązaniu z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) - w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prze ...

Czy dostawa lokalu użytkowego znajdującego się w obiekcie budownictwa mieszkaniowego będzie korzystała ze zwolnienia w podatku VAT ?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. tekst jedn. z 2005 r. Nr 8. poz. 60.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 24.03.2005 r. w sprawie udzieleniu interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierd ...

Generowanie strony w 4 ms