Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata skarbowa


Czy umowę najmu samochodu należy rejestrować w urzędzie skarbowym?

Umowy najmu podlegały opłacie skarbowej w myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 31 stycznia 1989r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 ze zm.). Z dniem 1 stycznia 2001r. opłata skarbowa od czynności cywilnoprawnych została zastąpiona podatkiem od czynności cywilnoprawnych wprowadzonym ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm ...

Wyłączenia

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami na tle pobierania opłaty skarbowej od potwierdzeń zarejestrowania podatników w podatku od towarów i usług jako podatników VAT, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia. Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54,poz. 535) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z późn ...

Jak należy rozliczać sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej-znaków opłaty skarbowej, jeżeli obrotem jest ich wartość nominalna oraz czy jest to nadal według przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług-sprzedaż zwolniona ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 kwietnia 2004r. stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, w szczególności jak w świetle ustawy obowiązującej od dnia 1 maja 2004r. należy rozliczać przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaż znaków opłaty skarbowej, które są nabywane w banku na podstawie faktury VAT, a obrotem dla firmy jest ich wartość nominalna, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarboweg ...

Czy wydatki na porady, ekspertyzy, opłaty sądowe i skarbowe, ponoszone w procesie łączenia spółek kapitałowych przez spółkę przejmowaną, stanowią koszt uzyskania przychodów spółki przejmowanej?

W oparciu o okoliczności zaprezentowane w zapytaniu ustalono następujący stan faktyczny: Spółki Y i X rozpoczęły procedurę łączenia się na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych. Spółką przejmującą będzie Y, a do rozliczenia przejęcia zastosowana będzie metoda łączenia udziałów. Z procesem łączenia związane będą wydatki na porady, ekspertyzy ekonomiczne, opłaty sądowe i skarb ...

Czy istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej od wydanego, a nie odebranego przez wnioskodawcę zezwolenia (tu: na prowadzenie działalności kantorowej - przyp. wł.)?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam informacji na pisemne zapytanie. OPIS ZAGADNIENIA Wnioskodawca nie odebrał zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej wydanego na jego wniosek. Wnioskodawca poinformował jednak Organ wydający zezwolenie o rezygnacji z prowadzenia tej działalności. Bank stoi jednak na stano ...

W jakim terminie możliwy jest zwrot opłaty skarbowej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta działając na podstawie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 21.05.2004 r. (data wpływu 26.05.2004 r.) w sprawie zapytania interpretacyjnego dotyczącego zwrotu opłaty skarbowej z tytułu umowy sprzedaży samochodu marki Mitsubishi Eclipse zawartej w dniu 02.10.1 ...

Strona jest podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym, posiadającym otwarty obowiązek podatkowy w tutejszym organie. W dniu 20 maja br. przeniosła zakład do miejscowości (….. ), gdzie znajduje się obecnie siedziba firmy. Dopełniono formalności dokonania zmian w ewidencji działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza jest wykonywana w (…… ) (właściwość Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim) oraz w (……) (właściwość Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew). Strona przewiduje również osiągniecie w przyszłości przychodów z najmu lokalu użytkowego położonego w (…….) (właściwość Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna). Adres zamieszkania podatnika pozostał niezmieniony i znajduje się na terenie właściwości tutejszego organu. W przedstawionym stanie faktycznym wątpliwość podatnika dotyczy właściwości organu podatkowego dla rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej w razie wystąpienia przesłanek uzasadniających zmianę właściwości organu podatkowego.

W odpowiedzi na wniesione pytanie informuję, iż właściwość organów podatkowych w sprawach podatku od towarów i usług określają (począwszy od 1 maja 2004r.) przepisy art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem właściwym dla podatnika organem jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (art. 3 ust. 1). Gdy ...

Czy przy spisywaniu aktu notarialnego zawierającego zmianę umowy Spółki polegającą na kolejnym podwyższeniu kapitału zakładowego, notariusz winien pomniejszyć należny podatek od czynności cywilnoprawnych o pobraną wcześniej opłatę skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 08.07.2004 r. (data wpływu-12.07.2004r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu stanu faktycznego Spółka w 1998 i 2001 r. podjęła uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w formie ...

Czy pobieranie odsetek od pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS oraz otrzymywane prowizje od znaków skarbowych winny być sklasyfikowane do usług zwolnionych od podatku (załącznika nr 4 poz. 3 ustaw) ?

Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają : 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów, 3) import towarów; 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5 ) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Ud ...

Generowanie strony w 229 ms