Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: emisja papierów wartościowych

W sprawie stosowania przepisów z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych przy „emisji obligacji".

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 26.09.2003 r (data wpływu do Urzędu 29.09.2003 r), w którym Spółka Akcyjna zwraca się o udzielenie informacji w sprawie stosowania przepisów z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych przy „emisji obligacji" - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uprzejm ...

Czy w związku z emisją obligacji, z której środki przeznaczone zostały na spłatę zobowiazań z tytułu udzielonych poręczeń, skapitalizowane odsetki od tych obligacji oraz koszty emisji stanowią koszty uzyskania przychodów?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 7.06.2004 r. znak: FK/16/04 złożone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, informuje: Kodeks cywilny w art. ...

Czy koszty związane z dodatkową emisją akcji dla uprawnionych pracowników (opłaty notarialne i sądowe, usługi prawne i doradcze, koszty sporządzenia druku i dystrybucji prospektu emisyjnego, opłaty giełdowe, koszty oferowania papierów wartościowych, itp.) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w myśl przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), uwzględniając brzmienie art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) ?

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z zapytaniem: Czy koszty związane z dodatkową emisją akcji dla uprawnionych pracowników (w p ...

Czy koszty, poniesione w celu pozyskania przez spółkę inwestora związane z wprowadzeniem akcji spółki do publicznego obrotu, będą również k.u.p. spółki, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o p.d.o.p.w przypadku, kiedy spółka pozyskała inwestora poza rynkiem giełdowym i zrezygnowała z zaoferowania akcji w ofercie publicznej?

Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spra ...

Czy wypłata przez depozytariusza posiadaczom certyfikatów (papierów wartościowych) emitowanych przez Bank "X" SA dochodu z tych certyfikatów w postaci odsetek lub dyskonta, dokonywana ze środków przekazywanych depozytariuszom w tym celu przez Bank powoduje powstanie u depozytariuszy i wyłącznie u tych podmiotów statusu płatnika, a zatem powstanie obowiązku obliczenia, pobrania od posiadacza certyfikatu oraz wpłacenia we właściwym terminie organowi podatkowemu podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty tych odsetek lub dyskonta posiadaczom certyfikatów ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Banku "X" S.A. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. Czy wypłata przez depozytariusza posiadaczom certyfikatów (papierów wartościowych) emitowanych przez Bank doch ...

Czy dyskonto od obligacji (różnica między ich wartością nominalną a ceną emisyjną, po jakiej obligatariusze zakupili obligacje) jest kosztem uzyskania przychodów w dacie wcześniejszego wykupu obligacji przez Spółkę w celu ich umorzenia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedsta ...

Pytanie dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rezerw celowych tworzonych na ekspozycje związane z emisją bonów korporacyjnych, nabywanych bezpośrednio od emitenta.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 25.07.2006r. Nr DPP/34/2006, uzupełnionego pismem z dnia 23.08.2006r. nr DPP/8/W/2006, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie zaliczenia d ...

Pytanie dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rezerw celowych tworzonych na ekspozycje związane z emisją bonów korporacyjnych, nabywanych "wtórnie", tj. od innych inwestorów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 25.07.2006r. Nr DPP/34/2006, uzupełnionego pismem z dnia 23.08.2006r., nr DPP/8/W/2006, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie zaliczenia ...

Dotyczy bowiązku Spółki - emitenta dłużnych papierów wartościowych za pośrednictwem banku, jako płatnika do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w rozumieniu art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie obowiązku Spółki - emitenta dłużnych papierów wartościowych za pośrednictwem banku, jako płatnika do ...

Czy emitując za pośrednictwem banku dłużne papiery wartościowe na spółce ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w rozumieniu art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie obowiązku Spółki-emitenta dłużnych papierów wartościowych za pośrednictwem banku, jako płatnika do pob ...

Generowanie strony w 128 ms