Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obligacje

W sprawie stosowania przepisów z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych przy „emisji obligacji".

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 26.09.2003 r (data wpływu do Urzędu 29.09.2003 r), w którym Spółka Akcyjna zwraca się o udzielenie informacji w sprawie stosowania przepisów z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych przy „emisji obligacji" - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uprzejm ...

Czy umowa sprzedaży obligacji wywołuje skutki podatkowe w sytuacji gdy Bank w następstwie zawarcia odrębnej umowy kupna odkupuje od innego podmiotu na rynku tę samą ilość tych obligacji.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2004 (wpływ do Urzędu 20.02.2004r.) nr DPd/Dyr./303/2004 Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz.926 ze zm.) informuje, że: Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 nr 54, p ...

Czy dochód ze sprzedaży praw do obligacji zamienionych na akcje podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 52 pkt 1 lit.d?

W związku z pismem z dnia 04.02.2004 r. (data wpływu do Urzędu: 09.02.2004 r.), na podstawie art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Art. 52 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, iż zwalnia się od podat ...

Czy postanowienia art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca posiadającego udziały wymienione w dalszej części tego przepisu mają zastosowanie do emisji obligacji objętych przez udziałowców Spółki?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu uzyskania środków finansowych niezbędnych do realizacji planowanych inwestycji zamierza przeprowadzić niepubliczną emisję obligacji, które zostaną objęte przez dotychczasowych udziałowców spółki. Łączna wartość wyemitowanych obligacji przekroczy trzykrotnie wartość kapitału zakładowego Spółki. Ocena prawna stanu faktycznego: W stanie prawnym obowią ...

Czy w związku z emisją obligacji, z której środki przeznaczone zostały na spłatę zobowiazań z tytułu udzielonych poręczeń, skapitalizowane odsetki od tych obligacji oraz koszty emisji stanowią koszty uzyskania przychodów?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 7.06.2004 r. znak: FK/16/04 złożone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, informuje: Kodeks cywilny w art. ...


Co jest dochodem do opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku sprzedaży jednostek funduszu Pionier obligacji dolarowych FIO?

Przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych - Pionier należy kwalifikować jako przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z art. 30 a ust. 1 pkt 5 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z tytułu udziału w fu ...

Czy zamiana obligacji na akcje, a następnie zbycie akcji w 2003r., rodzi obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych?

W latach 2000, 2001 i 2003 podatnik został objęty Programem Motywacyjnym realizowanym przez PKN ORLEN S.A. W związku z powyższym otrzymał ofertę nabycia obligacji zamiennych serii A spółki PKN ORLEN S.A. Obligacje wystawiono na okaziciela, niezabezpieczone i nieoprocentowane. W październiku 2003r. podatnik dokonał zamiany w/w obligacji na akcje serii D powyższej spółki. Nominalna wartość akcji ser ...

Czy dochody uzyskane w 2003 r. ze sprzedaży akcji są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 52 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. dochody: a) z odpłatnego zbycia nabytych przed 1 stycznia 2003 r. obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych prz ...


Generowanie strony w 4 ms