Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miejsce

W celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w 2000 r. zawarliśmy ze spółdzielnią mieszkaniową umowę na wybudowanie i przydział mieszkania na zasadzie spółdzielczego-lokatorskiego prawa do lokalu. Wówczas wpłaciliśmy wymaganą kwotę na konto spółdzielni i skorzystaliśmy z odpisów podatkowych w zeznaniu rocznym. Niestety spółdzielnia nie wywiązała się z umowy i zostały wstrzymane prace na budowie. W listopadzie 2003 r. w/w spółdzielnia sprzedała Spółce budowlanej na podstawie umowy sprzedaży część inwestycji, do której m.in. należy budynek, w którym miało być wybudowane nasze mieszkanie. W związku z powyższym w ramach tej sprzedaży został zmieniony status ze spółdzielczego-lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu, a wpłacony w 2000 r. wkład mieszkaniowy oraz nie odliczone kwoty wpłat na miejsce postojowe i infrastrukturę wniesione aportem rzeczowym do spółki, zostały zaliczone jako wkład budowlany. Czy w powyższej sytuacji możemy dokonać korekty zeznania podatkowego za 2000 r. i 2001 r. i odliczyć od podatku 19% kwoty wydatkowanej na miejsce postojowe i infrastrukturę, czy mamy prawo do dalszych odliczeń od podatku w związku z ponoszonymi wydatkami na kontynuację tej inwestycji i czy obowiązują nas terminy związane z możliwością dokonywania odliczeń w ramach ulgi budowlanej?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że korzystali Państwo z odliczeń wydatków poniesionych w 2000 r. na wpłaty do spółdzielni mieszkaniowej z tytułu wkładu mieszkaniowego, który z kolei w całości został wniesiony aportem rzeczowym do spółki, na mocy aktu założycielskiego spółki i zgodnie z umową sprzedaży nieruchomości, tzn. w/w rozpoczętej inwestycji. Zgodnie z art. 27a ustawy z dnia 26 l ...

Jakie jest miejsce świadczenia usług pośrednictwa komercyjnego sklasyfikowanych w PKWiU 74.84.14-00.00 ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 26.05.2004 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 01.06.2004 r.) uzupełnionego pismem z dnia 18.06.2004 r. (data wpływu ...

Opodatkowanie usług budowlanych wykonywanych poza terytorium kraju na zlecenie firmy niemieckiej oraz na rzecz podmiotu polskiego

W odpowiedzi na pisma z dnia 03.06.2004 r. /data wpływu 14.06.2004 r./ w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dotyczących opodatkowania usług budowlanych wykonywanych poza terytorium kraju na zlecenie firmy niemieckiej oraz na rzecz podmiotu polskiego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach, działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 si ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług w zakresie montażu podzespołów do przełączników.

- podatnik świadczy usługi w zakresie montażu podzespołów do przełączników /zacisków elektrotechnicznych/ z wyrobów, które dostarcza firma na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy stronami. - w/w firma przełączniki sprowadza głównie z Francji i z Niemiec, czyli z państw członkowskich. - do dnia 30.04.2004 r. świadcząc w/w usługi podatnik opodatkowywał te usługi stawką podatku VAT w wysoko ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem o miejsce opodatkowania usług związanych z najmem środków transportu. Z treści złożonego wniosku wynika, że Podatnik wynajmuje od kontrahenta z Niemiec, który nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie Polski, a siedziba jego znajduje na terytorium Niemiec, środek transportu – samochód. Przedmiot najmu użytkowany jest na terenie Polski.

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż w art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), postanowiono, że jeżeli usługi wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu, są świadczone na rzecz: - osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemającyc ...

Podatnik pyta: a) czy świadczona przez niego usługa na rzecz polskiego podmiotu zarejestrowanego dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, wykonana w obiekcie budowlanym zlokalizowanym na terenie Niemiec, objęta jest podatkiem od towarów i usług? b) czy ciąży na nim obowiązek rejestrowania i rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu dokonanej transakcji na terenie Niemiec?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Pismem z dnia 27 lipca 2004 r. (data doręczenia – dnia 29 l ...

Sposób dokumentowania usług związanych z nieruchomościami, świadczonych dla niemieckiego kontrahenta, określenie stawki VAT i miejsca opodatkowania.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na pismo z dnia 24 maja 2004 r. (wpływ do Urzędu w dniu 25 maja 2004 r.), Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Sprawa: sposób dokumentowania usług związanych z nieruchomościami, świadczonych dla niemieckiego kontrahenta, określenie stawki VAT ...

Wyjaśnienie, w jaki sposób udokumentować dokonaną sprzedaż usługi oraz na jakiej podstawie odliczyć podatek VAT naliczony, jeżeli jedyną sprzedażą w danym miesiącu jest wykonana usługa dla odbiorcy z Niemiec.

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek z dnia 25 maja 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje. Spółka świadczy usługi architektoniczne związane z pr ...

Wyjaśnienie kwestii wykonywania usług przywozu samochodów do naprawy z krajów Unii europejskiej, czy są zwolnione czy też nie oraz kwestii podatku naliczonego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 10.05.2004 r. dotyczące przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje. W złożonym zapytaniu Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny i własne stanowisko. W ramach prowadzonej pr ...

Stosowanie stawki podatku od towarów i usług dla prowadzonej działalności przez Podatnika na rzecz zleceniodawcy głównie Firmy ... GmbH z siedzibą w ... w Niemczech, w celu reprezentacji tej Firmy na terenie Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

W dniu 23 lutego 2004 roku Podatnik zwrócił się do Urzędu Skarbowego w Żninie z prośbą (uzupełnione pismem z dnia 23.03.2004 r.) o udzielenie odpowiedzi w zakresie stosowania stawki podatku od towarów i usług dla prowadzonej działalności przez Podatnika na rzecz zleceniodawcy głównie Firmy ... GmbH z siedzibą w ... w Niemczech, w celu reprezentacji tej Firmy na terenie Polski, Czech, Słowacji i Wę ...

Generowanie strony w 5 ms