Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi serwisowe

Firma będzie wykonywała usługi polegające na ostrzeniu i regeneracji narzędzi chirurgicznych. Czy powyższe usługi są zaliczane do grupy 33.10.92 (wg PKWiU) i czy do tych usług ma zastosowanie stawka 7% podatku od towarów i usług?

Jak wynika z treści złożonego zapytania zamierza Pan wykonywać usługi polegające na ostrzeniu i regeneracji narzędzi chirurgicznych takich jak np. dłuta, haki, skalpele, oraz naprawie urządzeń chirurgicznych. Pana zdaniem ww. usługi dotyczą napraw urządzeń chirurgicznych i zaliczone są do grupy 33.10.92 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, powinny korzystać z 7% stawki opodatkowania podatkiem VA ...

Stawka podatku VAt dla usług serwisowych na kotłowniach gazowych i olejowych?

Odpowiadając na pismo z dnia 23.03.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.03.2004r.) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykonywanie usług serwisowych na kotłowniach gazowych i olejowych w trybie art. 14 a Ordynacji podatkowej, uprzejmie wyjaśniam, że: Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy ...


Z przedmiotowego pisma podatnika wynika, że świadczy on na terenie Polski usługi serwisowe dotyczące sprzętu elektronicznego, na zamówienie firmy mającej siedzibę w Niemczech, na którą wystawiana jest faktura VAT. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy po zarejestrowaniu się jako dostawca wewnątrzspólnotowy będzie uprawniony do wystawiania kontrahentowi niemieckiemu faktury ze stawką 0%.

Zgodnie z przepisem zawartym w art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.585) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: - odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (Rzeczypospolitej Polskiej), - eksport towarów, - import towarów, - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kra ...

Czy zakup usług remontowych i części do samochodu osobowego uprawnia Spółkę do obniżenia podatku należnego o podatek VAT naliczony przy ich zakupie?

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż w jej posiadaniu znajduje się samochód, który zgodnie ze świadectwem homologacji określającym status tego pojazdu - jest samochodem osobowym. Dnia 6.05.2004 r. Spółka dokonała zakupu części do przedmiotowego samochodu, a w przyszłości również będzie dokonywać napraw remontowych ww. pojazdu. Stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia Min. Fi ...

Spółka zwraca się z zapytaniem: Czy ma możliwość obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanych zakupów: olejów silnikowych, części zamiennych, płynów eksploatacyjnych, usług serwisowych i remontowych, usług myjni, usług parkingowych, przejazdów autostradami płatnymi itp. dotyczących samochodów które zgodnie ze świadectwem homologacji są samochodami ciężarowymi.

Działając na podstawie art.14a § 1, § 2 i § 3 oraz art.120 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm./ oraz art.88 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54 poz. 535/ w odpowiedzi na zapytanie Strony informuję, że w odniesieniu do samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi zaklasyfikowane do PKWiU 33.20.92, tj. Usługi napraw i konserwacji przyrządów, aparatów i urządzeń kontrolno – pomiarowych, badawczych i nawigacyjnych.

Usługi zaklasyfikowane do PKWiU 33.20.92, tj. Usługi napraw i konserwacji przyrządów, aparatów i urządzeń kontrolno – pomiarowych, badawczych i nawigacyjnych, podlegają opodatkowaniu podstawową 22% stawką podatku od towarów i usług z mocy zapisu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zatem, jeżeli wymienione w piśmie usługi polegające n ...

Podatnik zapytuje czy z tytułu świadczenia usług serwisu technicznego samochodów terenowych, wykonywanego w Malezji na rzecz polskiej firmy turystycznej, wystąpi u niego obowiązek podatkowy w podatku VAT, oraz czy obowiązek ten wystąpi u nabywcy tych usług? Podatnik ma również wątpliwości w jaki sposób winien udokumentować tę transakcję.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim na pisemne zapytanie z dnia 14.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że będzie wykonywał na terenie Male ...

Czy w świetle obowiązujących przepisów za datę powstania powyższego przychodu w po-datku dochodowym od osób prawnych uważa się datę wystawienia faktury, czy też powyższy przychód należy podzielić i deklarować proporcjonalnie do stopnia wykonania usługi?

Spółka z o.o. zajmuje się świadczeniem usług serwisowych w zakresie pielęgnacji roślin w siedzibie klienta. Wynagrodzenie za świadczone usługi zgodnie z zapisem w umowie płatne jest kwartalnie z góry na podstawie wystawianych przez spółkę faktur VAT (np. faktura wystawiona 07.01.2004r. dotyczy okresu styczeń-marzec .2004r.) Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 12 ust. 3 ustaw ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy zakupie usług serwisowych programu komuterowego z Wielkiej Brytanii?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /. Spółka w dniu 24 września 2004 r. zwróciła się z pismem do ...

Generowanie strony w 6 ms