Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi o charakterze niematerialnym

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę produkcji programów dla telewizji kablowej w sytuacji, gdy przedmiotem wykonywanej usługi jest produkcja programów telewizyjnych nagranych na taśmie wideo lub innych nośnikach, przeznaczonych do późniejszej emisji w sieci telewizji kablowej ?

Zgodnie z art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 1997r., Nr 137, poz. 926 ze zm. ) informuje się, że w świetle art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) wg stanu prawnego obowiązującego na dzień 02.03.2004r., zwolnione są od podatku od towarów i usług świadczo ...

Czy w związku z dokonywaniem opłat z tytułu przynależności do organizacji non profit, mającej siedzibę w Holandii, Podatnik, zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ma obowiązek pobrać (jako płatnik) zryczałtowany podatek dochodowy od tych opłat?

Spółka świadczy usługi dostępu do internetu przy użyciu modemów abonenckich i dwukierunkowej sieci telewizji kablowej. Podatnik jest członkiem organizacji typu non profit, która posiada swoją siedzibę w Holandii, gdzie zatrudnia osoby odpowiedzialne za koordynowanie i uporządkowanie rozwoju internetu na terenie Europy. Organizacja ta zrzesza lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Wszelkie bieżą ...

Czy usługi świadczone przez reasekuratorów nic mających siedziby lub zarządu w Polsce, należy uznać za świadczenia niematerialne podlegające, na mocy przepisu art. 21 ust. l pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 20% podatkowi u źródła?

Spółka prowadzi w Polsce działalność ubezpieczeniową, chroniąc klientów przed ryzykiem wystąpienia określonej szkody. Jednocześnie w ramach prowadzonej działalności, jak również zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów o działalności ubezpieczeniowej, dokonuje reasekuracji ubezpieczonych ryzyk u innych podmiotów działających na rynku ubezpieczeń. W związku z ograniczonym rozwojem krajowych usłu ...

Czy podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym usługi rzeczoznawstwa, oględzin i wyceny szkody, wykonywane poza terytorium RP przez podmiot zagraniczny, na rzecz Podatnika mającego siedzibę w Polsce?

Stosownie do przepisów art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 21 ust. 1 ww. ustawy o podatku do ...

Czy podmiot zagraniczny mający siedzibę w Republice San Marino, a świadczący usługi na rzecz polskiej Spółki, podlega zryczałtowanemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 01.10.2003 r. (przesłany do tut. Urzędu przez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście w dniu 26.01.2004 r.), uzupełniony w dniu 02.03.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. ...

1. Czy świadczenie usług na rzecz kontrahentów zagranicznych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Czy z tytułu świadczenia tych usług należy złożyć deklarację VAT-R UE?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatnik świadczy usługi doradztwa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a dokładnie doradztwa w zakresie międzynarodowego transportu drogowego. Usługi świadczone są na rzecz kontrahentów krajowych, wspólnotowych oraz posiadających siedzibę na terytorium państw trzecich, a więc poza Wspólnotą. 1. Stosownie do przepisu art. 27 ust. ...Opracowuję zestawienia i pliki komputerowe dla firm zagranicznych z poza Unii Europejskiej - najcześciej z USA. Wynik mojej pracy przy pomocy internetu jest przekazywany do USA gdzie jest wykorzystywany w dalszej pracy serwerów komputerowych w USA. Zapłate otrzymuję przelewem z USA na konto bankowe. Czy do świadczonych usług od 1 maja 2004 r. nadal właściwa jest stawka 0% ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 kwietnia 2004r. stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: W przypadku świadczenia usług - zgodnie z art. 27 ust. 1 w/w ustawy - miejscem świadczenia jest miejsce, ...

Czy dokonując oceny marketingowej rynku polskiego na wyroby firm zagranicznych, które sprzedają swoje artykuły bezpośrednio odbiorcom polskim, muszą płacić od 01.05.2004 r. z tytułu uzyskanej prowizji podatek VAT? Czy kwestię tę rozstrzyga § 4 ust. 2 rozporządzenie M.F. 2 27.04.2004 r. w spraiwe wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo dnia 08 czerwca 2004r. stanowiące zapytanie o wysokość stawek podatku od towarów i usług na świadczone usługi, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) informuje: Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towar ...

Generowanie strony w 2 ms