Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: akcja promocyjna

Jak traktować na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych koszty związane z czynnościami faktycznymi, stanowiącymi reklamę produktów leczniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne.

Odpowiadając na pismo Spółki z dnia 26 lutego 2004r. o udzielenie pisemnej informacji w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów reklamy produktów leczniczych, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. ...

W jaki sposób udzielone w ramach akcji promocyjnych rabaty wpływają na przychód i koszty uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po zbadaniu stanu faktycznego i dokonaniu analizy zapytania podatnika w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stwierdza, co następuje: Zdaniem ...

Czy wydatki związane z wysyłaniem za pośrednictwem poczty pakietów, składających się z: magazynu konsumenckiego, ankiety dot. używania produktów spółki, kuponu dla „przyjaciółki”, koperty zwrotnej, próbek produktów spółki oraz ulotki informującej o nowych produktach spółki stanowią w całości koszty uzyskania przychodów.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.01.2004 r. (wpłynął 20.01.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do podatkowego traktowania kosztów reklamy, uzupełniony w dniu 09.02.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze m.) ...

Czy stanowią w całości koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione w związku z akcją promocyjną, w ramach której Klienci dokonujący zakupów u Dystrybutorów Spółki, w zamian za utrzymanie w czasie trwania promocji zakupów wybranych produktów za odpowiednio wysoką kwotę, będą premiowani nagrodą rzeczową w postaci drobnego sprzętu RTV i AGD.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.01.2004 r. (wpłynął 20.01.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do podatkowego traktowania kosztów sprzedaży promocyjnej, uzupełniony w dniu 09.02.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, p ...

Czy wydatek finansowany przez firmę, dokumentowany fakturą wystawioną przez biuro podróży, jako wycieczka zagraniczna, gdzie odbiorcami usługi są kontrahenci, którzy spełnili warunki regulaminu promocji, może stanowić koszt uzyskania przychodu, który nie obciąża limitu kosztów reprezentacji i reklamy?

W dniu 25.09.2003 r. wpłynęło pismo spółki jawnej „G.” T. z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami przemysłowymi, prowadząc pełną księgowość. Dochody z tytułu prowadzonej działalności opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych n ...

dotyczy zakwalifikowania do przychodów stosowanych rabatów towarowych i upustów w cenie w trakcie zorganizowanej akcji "Karta Stałego Klienta" w celu zwiększenia sprzedaży

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma spółki z o.o. R. w R. z dnia 16.02.2004 r. (bez znaku, data wpływu do tut. Urzędu 1.03.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udziela poniżs ...

1. Jak należy liczyć podatek VAT od sprzedaży promocyjnej towarów w zestawach? 2. Czy towar z kończącym się terminem przydatności, dodawany gratis do sprzedawanych produktów należy uznać jako reklama? 3. Od jakiej ceny należy wyliczyć podatek VAT przy wydawaniu towarów gratis w czasie trwania akcji „Karta Stałego Klienta”?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie przepisu art. 14b § 2 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informacji udzielonej jednostce przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 31.03.2004 r. (znak: PUS.II/443/37/2004) w zakresie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług, wyjaśnia: 1. Jed ...

Czy wydatki związane z zakupem, magazynowaniem, pakowaniem i wydawaniem nagród w ramach sprzedaży premiowej stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki, która na zlecenie organizuje akcję sprzedaży premiowej?

Podatnik - agencja reklamowa, ma zamiar zorganizować dla swojego kontrahenta, firmy dystrybucyjnej (Dystrybutora), akcję sprzedaży premiowej, polegającej na całościowej obsłudze powyższej akcji sprzedaży. Jednym z elementów tej akcji będzie zakup, magazynowanie, pakowanie oraz dystrybucja nagród dla sklepów detalicznych. Nagrody o różnej wartości, w związku z wykonaniem określonej wielkości zakupó ...


Czy będzie kosztem uzyskania przychodów należny VAT, naliczany zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług od przekazań nagród, upominków, gratisów na rzecz nabywców towarów w zależności od dokonania zakupów o określonej wartości oraz naliczany od przekazań materiałów informacyjnych i dołączonych upominków do sprzedanych towarów?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) na pismo podatnika z dnia 03.08.2004 r. informuje co następuje: Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że Spółka w celu zachęcenia potencjalnych nabywców towarów do ich zakupu prowadzi akcje promocyjne w któ ...

Generowanie strony w 46 ms