Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: produkty

Jak traktować na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych koszty związane z czynnościami faktycznymi, stanowiącymi reklamę produktów leczniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne.

Odpowiadając na pismo Spółki z dnia 26 lutego 2004r. o udzielenie pisemnej informacji w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów reklamy produktów leczniczych, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. ...

Czy metoda rozsądnej marży (,,koszt plus")jest prawidłowa dla opisanej struktury współpracy Grupy? Czy podstawa kosztowa opisana w sekcji 2 zapytania podatnika pozwala spełnić założenia metody rozsadnej marzy? Czy zryczałtowany narzut na kosztach spełnia wymogi o których mowa w par. 6 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie cen transferowych? Czy zakres narzutu zysku od 15% do 27% i docelowy poziom 21% spełnia kryteria rynkowe? Czy przyjęcie dla usługi produkcyjnej tych samych zasad ustalania ceny jak dla produkcji wyrobów jest prawidłowe?

Odpowiadając na pismo z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie zakresu stosowania przepisów art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordyn ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki poniesione z tytułu zakupu produktów przeznaczonych do celów demonstracyjnych i szkoleniowych podatniczka powinna zaliczać w cię-żar kosztów prowadzonej działalności gospodarczej czy też powinna zakwalifikować je jako koszty reprezentacji i reklamy i uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w granicach limitu określonego w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Podatniczka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług marketingo-wych w branży kosmetycznej w oparciu o umowę zawartą ze Spółką z o.o. W ramach tej umowy podatniczka pełni funkcję koordynatora zajmującego się organizowaniem i funkcjonowaniem sieci konsultantek, które z kolei prowadzą sprzedaż na rzecz klienta indywidualnego. Przychody prowi-zyjne jakie podatniczka osiąga z tej ...

Jak jest stawka podatku VAT dla węzy pszczelej?

dotyczy: pisma z dnia 09.12.2003 r. (wpływ 15.12.2003 r.) w sprawie wyjaśnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 01.12.2003 r. nr PP-2/005/2/1036/03, dotyczącego stawki podatku VAT dla sprzedaży węzy pszczelej (PKWiU 36.63.77-40.40). Dyrektor Izby Skarbowej uprzejmie wyjaśnia: Zasadą jest, iż zaliczenie określonego produktu do właściwego grupowania PKWiU (SWW) należy do producenta. W prz ...

Dotyczy opodatkowania stawką podatku 7% sprzedaży następujących produktów spożywczych: orzechy ziemne, orzechy włoskie, orzechy laskowe, migdały, pestki słonecznika , pestki dyni; orzechy ziemne,laskowe,włoskie , migdały pestki słonecznika i dyni zakonserwowane cukrem.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 04.03.2005r. podatnik dokonuje sprzedaży następujących produktów spożywczych: -orzechy włoskie ( symbol PKWiU 01.13.24-00.20),-orzechy laskowe ( symbol PKWiU 01.13.24-00.10),-pestki słonecznika ( symbol PKWiU 01.11.33-00.10),-pestki dyni ( symbol PKWiU 01.12.24-00.00),-orzechy ziemne ( symbol PKWiU 01.11.32-00.00), -migdały ( symbol ...

Czy koszt udostępnionych placówkom handlowym witryn chłodzących i nalewaków oraz urządzeń i przedmiotów, tzw. point of sale, służących umożliwieniu i wsparciu sprzedaży produktów Spółki, działającej w dziedzinie produkcji, sprzedaży i dystrybucji napojów, soków i wód mineralnych, jest kosztem poniesionym w celu uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podat ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług dla produktu o nazwie Antyalergen-ACATAN o symbolu PKWiU 24.41.53-15.90 (glikozydy i ich sole, etery, estry i ich pochodne, gdzie indziej nie sklasyfikowane, pozostałe)?

dotyczy: stawka podatku od towarów i usług dla produktu o nazwie Antyalergen – ACATAN o symbolu PKWiU 24.41.53-15.90 (glikozydy i ich sole, etery, estry i ich pochodne, gdzie indziej nie sklasyfikowane, pozostałe). Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, kierując się dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi ...

Jaką stawkę podatkową należy zastosować przy sprzedaży sprasowanej słomy i siana, sklasyfikowanych jako produkty roślinne pozostałe?

Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne i dodatkowo działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach ogólnych, jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Działalność gospodarcza obejmuje sprzedaż sprasowanej słomy i siana, sklasyfikowanych w PKWiU 011160 jako „produkty roślinne rolnictwa pozostałe". Stanowisko zawarte we wniosku wskazuje, że sprasowaną słomę i siano zakwalifikowano jako produkt rośl ...

Jakie są zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagród w konkursie zorganizowanym dla zespołów pracowników nie będących pracownikami wnioskodawcy, którzy w największym stopniu przyczynili się do rozwoju dystrybucji bezpośredniej produktów wnioskodawcy?

Stan faktyczny: Wnioskodawca w celu zwiększenia sprzedaży swoich produktów, chce zorganizować konkurs, w którym zostaną wyłonione zespoły w największym stopniu przyczyniające się do rozwoju dystrybucji bezpośredniej wyrobów produkowanych przez pytającego oraz tych zespołów, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju sprzedaży w punkach detalicznych i gastronomicznych. W konkursie tym bę ...

Czy poniesione przez Spółkę wydatki dotyczące usług takich jak: testowanie nowych produktów, usługi marketingowe, reklamowe, logistyczne, promocyjne, pośrednictwa handlowego oraz inne mające na celu intensyfikację sprzedaży, świadczonych przez odbiorcę towarów oraz usług świadczonych przez dystrybutora są kosztem uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Generowanie strony w 5 ms