Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot nakładów

Dokumentowanie sprzedaży nieruchomości przy równoczesnym dokonywaniu zwrotu nakładów na ulepszenie budynku

dot. zapytania Spółki z dnia 31.03.2003 r. nr DP.51/02, R.5/03 w sprawie dokumentowania sprzedaży nieruchomości i zwrotu nakładów podmiotowi uprzednio najmującemu budynek stanowiący część składową nieruchomości. Izba Skarbowa w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa wyjaśnia: Przedmiotowe zapytanie Spółki dotyczy przedstawionego przez nią stanu faktycznego tj.:O ...

Czy wydanie części budynku w zamian za zwrot nakładów inwestycyjnych związanych z budową tejże części budynku, podlega opodatkowaniu VAT?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 oraz art. 2 ust. 3 pkt 5a ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług jak również wydanie towarów w zamian za czynność nie podlegającą opodatkowaniu. Przedmiotem opodatkowania w przypadku opisanym przez podatnika jest wydanie części budynk ...

Dotyczy kwestii opodatkowania kwoty otrzymanej od firmy ubezpieczeniowej „...” S.A. tytułem zwrotu składki wniesionej na rzecz ww. firmy po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z waloryzowaną sumą ubezpieczenia „Pewny zysk”.

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w nawiązaniu do pisma z dnia 07.01.2004 r (data wpływu do tut. Urzędu 12.01.2004 r) dotyczącego wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r ...

uzupełnić

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.01.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w przedmiocie dotyczącym sposobu zakwalifikowania zwrotu poniesionych na wytworzenie środka trwałego nakładów, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Z przedstawionego w zapytani ...

Korzystający wystawił fakturę dokumentującą dokonaną przez strony czynność sprzedaży, natomiast finansujący wystawił notę korygującą. Czy faktura ta jest prawidłowa i stanowi podstawę do pomniejszenia należnego podatku VAT o podatek naliczony z niej wynikający?

Podatnik zawarł umowę leasingu operacyjnego. W celu zabezpieczenia roszczeń finansującego zawarta została umowa cesji uprawnień z tytułu poniesionych przez Korzystającego nakładów w postaci środków trwałych: obrotnicy dla statków, punktu pomiarowego prędkości wody, oświetlenia nawigacyjnego i oznakowania nawigacyjnego (nie związanych z zawartą umową leasingu). W ocenie Podatnika powyższe środki tr ...

Czy dokonany przez zakład górniczy - na podatawie zawartej ugody - zwrot nakładów poniesionych przez podatniczkę na wykonanie dodatkowych umocnień fundamentu pawilonu mieszkalno - usługowego podlega opodatkowaniu?

W oparciu o okoliczności zaprezentowane we wniosku i wynikające z dołączonego do wniosku załącznika, ustalono następujący stan faktyczny: Podatniczka prowadzi budowę pawilonu mieszkalno - usługowego w Lubinie. W związku z występującymi szkodami górniczymi - zgodnie z obowiązującymi na tych terenach wymogami - konieczne jest wykonanie dodatkowych umocnień fundamentów. Umocnienia te podatniczka wyko ...

Czy czynności polegające na zwrocie nakładów ulepszających (inwestycyjnych) poczynionych przez najemcę czy dzierżawcę nieruchomości stanowią sprzedaż towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 10.04.2003 r. (data wpływu 14.04.2003 r.) uzupełnione pismami z dnia 24.04.03 r., 07.05.03 r., Urząd Skarbowy w Ostródzie stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia: Do środków trwałych zalicza się niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używani ...

Zapytanie dotyczy opodatkowania czynności odpłatnego przeniesienia prawa własności wraz z zaliczeniem na poczet ceny nakładów poniesionych na remont i modernizację budynku.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż i odpłatne świadczenie usług na terytorium RP, a także: świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy, przekazania przez podatnika towarów oraz świadczenia usług na potrzeby ...

Wątpliwość dotyczącą amortyzacji mieszkania, uważa iż nie ma przeszkód by w przypadku lokali wybudowanych w ramach ulgi na wynajem skorzystać z prawa do amortyzacji w/w mieszaknia (art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 16 lutego 2004 roku (wpływ do Urzędu 18 lutego 2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia, co następuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktyczneg ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem w kwestii stosowania przepisów art. 5 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 7 ust. 1 oraz art. 86 ust.1 i ust.2 lit.a ustawy z dnia 11.03.2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54 poz. 535) w odniesieniu do czynności polegającej na rozliczeniu nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę budynku usługowo- biurowego

Na podstawie art. 5 ust.1. pkt. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 2 ust.6 ustawy przez towary – rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowan ...

Generowanie strony w 26 ms