Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dowody źródłowe

Czy zakup nawozu końskiego od rolnika, udokumentowany dowodem zastępczym i od osoby fizycznej posiadającej konia nie prowadzącej działalności gospodarczej, udokumentowany umową cywilno-prawną, będzie uznany za koszt uzyskania przychodu w świetle podatku dochodowego od osób prawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie z dnia 13.02.2004 r. o interpretację, informuje, iż w myśl przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione za granicą na podstawie dowodów źródłowych nie spełniających wszystkich wymogów przewidzianych ustawą o rachunkowości?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 12-12-2003 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. ...

Dotyczy rozliczenia dochodów z najmu.

Podatniczka jest współwłaścicielem 4/15 części nieruchomości zabudowanej, w której znajdują się wynajmowane lokale uzytkowe. Ponadto jest opiekunem prawnym małoletniego brata, również współwłaściciela nieruchomości w 3/15 częściach, uzyskującego dochód z renty rodzinnej. Informacja o wysokości renty jest wystawiana przez ZUS na nazwisko podatniczki. W związku z powyższym podatniczka pyta: 1. Czy w ...

Podatniczka z działalności gospodarczej w zakresie handlu jest opodatkowana na zasadach ogólnych. Jak postąpić w przypadku kradzieży dokumentów z działalności?

W związku ze złożonymi w dniach 22.10.2003 r. i 20.11.2003 r. pismami o dokonanej kradzieży dokumentów za okres od 1.01.2003 r. do 16.10.2003 r. związanych z prowadzoną przez panią działalnością gospodarczą w zakresie handlu (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja zakupów VAT, ewidencja sprzedaży VAT, dowody zakupu i sprzedaży – faktury, dokumenty związane z ewidencją działalności gosp ...

Czy poniesione wydatki na delegację służbową: typu koszt kursu, praktyki, zakwaterowania, przelot, koszt wydania wizy, diety i towarzyszące koszty będą stanowiły koszt uzyskania podatkowy z działalności gospodarczej?

Pismem z dnia 19.01.2005r /uzupełnionym w dniu 08.02.2005r/ zwróciła się Pani o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych odbyciem kursu języka angielskiego za granicą. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że prowadząc biuro r ...

Jakie dokumenty, dowody wystarczająco świadczą o wykonaniu usługi budowlanej na nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii.

Jednostka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznych usług budowlanych i jako podwykonawca polskiej firmy będzie świadczyć usługę budowlaną polegającą na położeniu posadzki w obiektach sportowych położonych na terytorium Wielkiej Brytanii - co zostanie udokumentowane fakturą VAT wystawioną dla polskiego zleceniodawcy. W związku z powyższym zaistniała wątpliwość w zakresie dotycz ...


Czy można uznać za prawidłowe zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych dowody księgowe, na których nie zostały naniesione dane wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.01.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowani ...

- Czy, znając ceny zakupu dostarczanych jej towarów (dane telefoniczne lub przesłane faksem od sprzedawcy) można taki towar wprowadzić według cen zakupu na stan magazynu i rozpocząć jego sprzedaż przed otrzymaniem, a czasem wystawieniem faktury sprzedaży za ten towar ? - Czy w takiej sytuacji WZ(wydanie towaru) -dokumenty podatnika dotyczące sprzedaży towaru na które nie ma jeszcze faktury zakupu będą stanowiły dla podatniczki koszt uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz.U. Nr 8,poz.60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.03.2006r. uzupełnionego w dniu 31.03.2006r. przez Panią XY w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - Naczelnik U ...

Czy przychód ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, potwierdzających wytworzenie energii w odnawialnym źródle, można wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie dowodu wewnętrznego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani (....) z 15.11.2005 r. (data złożenia w tut. urzędzie: 16.11.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej sposobu wpisania do p ...

Generowanie strony w 26 ms