Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pominięcie dowodu

Czy zakup nawozu końskiego od rolnika, udokumentowany dowodem zastępczym i od osoby fizycznej posiadającej konia nie prowadzącej działalności gospodarczej, udokumentowany umową cywilno-prawną, będzie uznany za koszt uzyskania przychodu w świetle podatku dochodowego od osób prawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie z dnia 13.02.2004 r. o interpretację, informuje, iż w myśl przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami ...

1. Stwierdzenie przez Sąd innego rodzaju naruszenia przepisów postępowania, które mogło (a nie miało) mieć istotny wpływ na wynik sprawy, uzasadnia uwzględnienie skargi strony na decyzję (art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a.). 2. Wyczerpujące zgromadzenie materiału dowodowego wpływa bezpośrednio na obiektywizm prowadzonego postępowania dowodowego i aby dojść do prawdy obiektywnej, organy podatkowe nie mogą ograniczać - z naruszeniem zasady naczelnej z art. 187 § 1 ord. pod. - zakresu środków dowodowych. Zaniedbanie organu podatkowego polegające na niedopełnieniu obowiązku zgromadzenia pełnego materiału dowodowego jest wadą postępowania, uzasadniającą uchylenie decyzji wydanej w wyniku takiego zaniedbania. 3. Nie można z założenia wykluczyć, że w sytuacji, gdy nie dochodzi u podatnika do zasadniczej zmiany funkcji adaptowanego obiektu, że niektóre z robót budowlanych mogą mieć charakter remontowy. W takiej sytuacji, prawidłowo i zgodnie z art. 187 § 1 ord. pod. przeprowadzone postępowanie dowodowe powinno ocenić charakter każdego poszczególnego wydatku. Oceny tej nie może zmienić to, że generalnie rzecz biorąc wykonanie prac adaptacyjnych wymagało pozwolenia budowlanego, spełnienia wymogów z zakresu BHP i sanitarnych, a także zgody wynajmującego na wykonanie prac adaptacyjnych. 4. Wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego wraz z wymianą zużytych składników technicznych, często przy użyciu jakościowo lepszych i nowocześniejszych materiałów budowlanych - można uznać za remont. Za remont nie może być uznana wymiana instalacji, o ile w efekcie robót budowlanych instalacja została rozbudowana i nastąpiło zwiększenie jej wartości użytkowej. Do uznania określonych wydatków jako mających, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c u.p.d.o.f., charakter ulepszeń środka trwałego istotne znaczenie będzie miało dotychczasowe przeznaczenie tego środka.

Wyrokiem z dnia 24.01.2005 r., sygn. akt SA/Rz 1111/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Stanisławy S. na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 9.05.2002 r., znak: IS IX/1-4117/27/02, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. Sąd podkreślił, że powołaną decyzją organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontr ...

dotyczy zasad udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) � Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu odwołania z dnia 4.07.2006 r. od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 19.06.2006 r., znak: IS.I/2-4231/12/06, uchylającej z urzędu postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia ...

Generowanie strony w 32 ms