Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podstawa prawna


w sprawie wydatków poniesionych w roku 2003 na zakup udziałów w gruncie, w przypadku gdy podatnik wpłaca na konto developera, na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży zaliczki (przedpłaty) na zakup budowanego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w budowanym budynku mieszkalnym oraz w związku z tym zakupem wpłaca zaliczki (przedpłaty) na zakup gruntu, na którym budynek jest wznoszony.

Pismem z dnia 02.03.2004 r. zwróciła się Pani z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie odliczeń od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatków poniesionych w roku 2003 na zakup udziałów w gruncie, w przypadku gdy podatnik wpłaca na konto developera, na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży zaliczki (przedpłaty) na zakup budowanego lokal ...

Czy Firma może dla celów podatku od towarów i usług nie uwzględniać usług transportowych polskiego przewoźnika w podstawie opodatkowania przy wewntrzwspólnotowym nabyciu towarów.?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Firma dostarcza do Polski towar wykorzystując transport obcej firmy polskiej, która po wykonaniu usługi wystawia na rzecz Firmy fakturę w kraju za usługę transportową. Faktura to opodatkowana jest stawka krajową w wysokości 22% podatku od towarów i usług. Firma ustalając podstawę opodatkowania dla wewntrzwspólnotowego nabyciu towarów nie dolicza do po ...

W jaki sposób powinny być dokumentowane czynności wykonywane przez jednostkę w ramach zadań ustawowych określonych odrębnymi przepisami prawa?

Zgodnie z art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz.535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. ...

1. Zarzuty w odniesieniu do prawa materialnego mogą być właściwie ocenione i rozważone tylko na tle ustalonego stanu faktycznego. Uwzględnienie kasacji opartej na zarzutach naruszenia przepisów postępowania wymaga, aby poza naruszeniem przepisów postępowania skarżący wykazał, że następstwa stwierdzonych wadliwości postępowania były tego rodzaju, iż kształtowały one bądź współkształtowały treść kwestionowanego w sprawie orzeczenia. 2. Aby Naczelny Sąd Administracyjny mógł zbadać zasadność podstaw kasacyjnych wnoszący skargę kasacyjną musi uzasadnić postawione w niej zarzuty, wiążąc je z poszczególnymi normami, których naruszenia dopuścił się sąd pierwszej instancji w procesie kontroli legalności zaskarżonych decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny nie może z własnej inicjatywy podjąć żadnych badań w celu ustalenia innych - poza przedstawionymi w skardze kasacyjnej - wad zaskarżonego orzeczenia lub postępowania przed sądem I instancji i musi ograniczyć uwagę wyłącznie do weryfikacji zarzutów sformułowanych przez wnoszącego skargę kasacyjną

W wyniku kontroli skarbowej przeprowadzonej w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „E" S.A. w Szczecinie (zwanym dalej Spółką) w zakresie podatku od towarów i usług Inspektor Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie odmówił uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez B z siedzibą w G. Według ustaleń, które poc ...

Podatnik zapytuje o zasady opodatkowania VAT usług świadczonych przez biegłych na zlecenie sądu, prokuratury.

Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie: art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U nr 8, poz. 60 z 2005r.), po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 28 lipca 2005r. przez Podatnika na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku znak DV/443-60/05 z dnia 19 lipca 2005r. zawierające pisemną i ...

dotyczy zasad udzielania interpretacji

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie z dnia 11.08.2005 r. (znak: PP/443-14/6/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usłu ...


1. Naruszenie prawa materialnego, aby mogło stanowić podstawę uchylenia decyzji, musi mieć wpływ na wynik sprawy. Naruszenia prawa materialnego lub przepisów postępowania może stanowić samodzielną podstawę wyroku uwzględniającego skargę. Warunkiem uwzględnienia skargi jest jednak wykazanie, że stwierdzone naruszenie miało wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a.) lub istotny wpływ na jej wynik (art. 145 § 1 pkt 1. lit. c p.p.s.a.). 2. Ocena prawna prowadząca sąd do stwierdzenia istnienia podstawy do uchylenia zaskarżonego aktu administracyjnego z powodów podanych w przepisach art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c powinna stanowić element uzasadnienia wyroku. Wobec stwierdzenia naruszenia przepisów postępowania w tym uzasadnieniu, zgodnie z treścią art. 141 § 4 p.p.s.a., sąd powinien podać wskazania co do dalszego postępowania. Przedstawienie w uzasadnieniu wyroku przesłanek, jakimi kierował się sąd obok tego, że stanowi gwarancję, iż sąd dołożył należytej staranności przy podejmowaniu rozstrzygnięcia, daje również możliwość oceny sądowi odwoławczemu czy przesłanki, na których oparł się sąd niższej instancji były trafne. 3. Skoro Sąd I instancji nie ustosunkował się do zawartych w skardze argumentów uzasadniających naruszenie prawa materialnego, a w podstawach wyroku podano przepis art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a., nie wyjaśniając jednak, jakie konkretne przepisy prawa materialnego spośród tych, które zostały zastosowane w sprawie zostały naruszone przez organy podatkowe obu instancji, uzasadnienie wyroku nie spełnia wymogów wynikających z art. 141 § 4 p.p.s.a, co uniemożliwia dokonanie kasacyjnej kontroli trafności samego rozstrzygnięcia zawartego w sentencji wyroku.

Wyrokiem z dnia 20.01.2005 r., sygn. akt SA/Rz 1568/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 23.09.2003 r., znak: L.IS.I/1-4117/78/03, uchylającą w całości decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie z dnia 10.06.2003 r., znak: UKS.03/B-1/0262/PIT-00/D/2, w przedmiocie określenia odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w te ...


Generowanie strony w 81 ms