Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wynagrodzenie brutto

Kto zapłaci za zobowiązanie podatkowe w przypadku wypłacenia przez byłego pracodawcę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w godzinach nocnych, pranie odzieży, dodatek za pracę przy komputerze, wyrównanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, wyrównanie zasiłku chorobowego, na mocy zawartej ugody sądowej?

Dnia 20.02.2003 r. w Sądzie Rejonowym w K., Pan X zawarł z byłym pracodawcą ugodę na mocy której, pracodawca został zobowiązany byłemu pracownikowi zapłacić kwotę 7.150 zł z tytułu wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w porze nocnej, pranie odzieży, dodatek za pracę przy komputerze, wyrównanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i wyrównanie zasiłku chorobowego. Dnia 22.12.2003 r. ...

Spółka wprowadza nowy system wynagradzania pracowników w którym kwoty zawarte w umowach o pracę będą wyrażone w kwocie netto a nie w kwocie brutto. W związku z czym, pyta w jakim zakresie obliczone i wypłacone w ten sposób wynagrodzenie stanowiłoby koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 20.02.2004r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 23.02.2004r.) złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych (D ...

Czy podlega opodatkowaniu wynagrodzenie wyegzekwowane i wypłacone w 2003 r. przez komornika sądowego na podstawie wyroku sądu w sytuacji, gdy sąd zasądził wynagrodzenie w kwocie netto?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 5.02.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 6.02.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 16.02.2004 r., na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Wynagrodzenie za pracę, jako niezbędn ...

Czy wynagrodzenia wypłacone pracownikom za styczeń w styczniu są kosztami uzyskania przychodów w kwocie brutto (razem z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych i składkami ZUS) w miesiącu styczniu?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów:art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałutyuznaje za prawidłowe stanowisko przedstawion ...

Czy kosztem uzyskania przychodu w miesiącu styczniu 2005 roku jest kwota brutto wypłaconych wynagrodzeń czy też tylko kwota netto z uwagi na fakt odprowadzenia dopiero w miesiącu lutym 2005 r. składek, które pokrywa pracownik, a zawartych w kwocie wynagrodzeń brutto?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób ...

Podatnik pyta w jakiej kwocie należy ewidencjonować wynagrodzenia w księdze przychodów i rozchodów.

Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /jt. Dz.U. z 2005r. nr 8 , poz.60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4.03.2005r. w zakresie zapytania nr 1, tj. "W jakiej kwocie należy ewidencjonować wynagrodzenia w księdze przychodów i rozchodów", stwierdza, iż: - zajęte przez podatnika stanowisko jest ...

W jakim momencie wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracodawcę, oraz składka na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Swiadczeń Pracowniczych stanowią koszt uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 01.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu danego miesiąca wynagrodzenia brutto pracowników, mimo że zakład pracy, jako płatnik, po dokonaniu potrącenia składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika i zaliczki na podatek dochodowy przekaże je dopiero odpowiednio do 15-go i 20-go dnia następnego miesiąca?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uznaje za prawidłowe stanowisko O. Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze zawarte we wniosku z dnia 24 lutego 2005 r., dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dane ...

Czy w związku z nowelizacją art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone przez Spółkę za pracownika w następnym miesiącu, są kosztem uzyskania przychodów w miesiącu potrącenia ich pracownikowi czy w miesiącu zapłaty?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z o.o. z dnia 23.02.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu 01.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckieg ...

Przedmiotem pytania Podatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest potwierdzenie jego stanowiska, iż wydatki poniesione przez XXX Poland Sp. z o.o., wymienione w punkcie i) oraz ii), stanowią w pełnej wysokości jego koszty uzyskania przychodów.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem spółki z dnia 29.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 29.03.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu ...

Generowanie strony w 32 ms