Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zapłata podatku

Kto zapłaci za zobowiązanie podatkowe w przypadku wypłacenia przez byłego pracodawcę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w godzinach nocnych, pranie odzieży, dodatek za pracę przy komputerze, wyrównanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, wyrównanie zasiłku chorobowego, na mocy zawartej ugody sądowej?

Dnia 20.02.2003 r. w Sądzie Rejonowym w K., Pan X zawarł z byłym pracodawcą ugodę na mocy której, pracodawca został zobowiązany byłemu pracownikowi zapłacić kwotę 7.150 zł z tytułu wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w porze nocnej, pranie odzieży, dodatek za pracę przy komputerze, wyrównanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i wyrównanie zasiłku chorobowego. Dnia 22.12.2003 r. ...

Czy można zapłacić zaległy podatek VAT za osobę, która poprosiła o to, nie udzielając pisemnego pełnomocnictwa?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesku w dniu 19.02.2004 r. interpretacji (znak: US RK-005/1/2004) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej możliwości zapłaty zaległości w podatku od towarów i ...

Czy istnieje prawny obowiązek odprowadzenia podatku od towarów i usług wynikającego z wystawionej faktury sprzedaży?

Działając na podstawie przepisów art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 02.03.2004r. (data wpływu do tutejszego urzędu 03.03.2004r.) uzupełnionego pismem z dnia 12.03.2004r. W świetle brz ...

W latach 2000 – 2002 wybudowałem na gruncie dzierżawionym od gminy przenośny kiosk z desek i płyty twardej. Kiosk ten nie był nigdy związany z wykonywaniem przeze mnie jakiejkolwiek działalności gospodarczej. W dniu 12.02.2003 r. sprzedałem przedmiotowy kiosk za kwotę 7.000,00 zł. Czy ciąży na mnie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży tego kiosku?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 14.04.2004 r. (data wpływu 15.04.2004 r.), uzupełnionego pismem z dnia 11.05.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad opodatkowan ...

czy zasadne jest stanowisko, że kwota zwrotu różnicy podatku nie może być wyższa od kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur, z których należności zostały w całości uregulowane?

Spółka zwróciła się pismem z dnia 17.03.2004 roku (data wpływu 18.03.2004 r.) do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego - o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa przedstawiając wątpliwości dotyczące prawa zwrotu określonej kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w następującym stanie faktycznym. Spółka wykonuje usługi eksportu transportu opodatkowane stawką 0%, zazwyczaj co mi ...

Czy istnieje obowiązek posiadania rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą i zapłaty za jego pośrednictwem podatków w sytuacji gdy nie jest się podatnikiem podatku VAT, czy też może dokonać zapłaty podatków z konta osobistego lub imiennego konta internetowego?

Zgodnie jednak z art. 61 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. W świetle art. 63c ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 ...

Starostwo Powiatowe w XXX - w związku z obowiązkowym żądaniem przez organ rejestrujący przedłożenia przez właściciela pojazdu przy jego rejestracji zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku VAT bądź zaświadczenia o braku takiego obowiązku, zwraca się o wyrażenie stanowiska odnośnie wydawania takich zaświadczeń dotyczących pojazdów sprowadzonych z zagranicy przez podmioty zajmujące się obrotem pojazdami,a następnie sprzedanych przez nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na pismo nr K.5500/11/104/04 z dnia 03.06.2004 r., data wpływu do US Łuków 03.06.2004 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami – ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 64 p ...

PYTANIE Nr 1: Czy podatnik jest przedmiotowo zwolniony z obowiązku naliczania i odprowadzania podatku VAT w Polsce, jeśli sprzedaje usługi tłumaczenia lub usługi elektroniczne nabywcy mającemu siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terytorium Wspólnoty, poza terytorium Polski? Czy ma obowiązek naliczania i odprowadzania podatku VAT w kraju UE, w którym sprzedaje usługi tłumaczenia lub usługi elektroniczne, jeśli sprzedaje je nabywcy mającemu siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terytorium Wspólnoty, poza terytorium Polski, w przypadku, gdy nabywca usługi jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, oraz w przypadku, gdy nabywca usługi nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE? Czy ma obowiązek naliczania i odprowadzania podatku VAT w kraju poza Polska i Wspólnotą, jeśli sprzedaję usługi tłumaczenia lub usługi elektroniczne nabywcy mającemu siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w takim kraju poza terytorium Polski i Wspólnoty? PYTANIE Nr 2: Czy podatnik ma obowiązek naliczania podatku VAT i odprowadzania go w Polsce w przypadku zakupu? - usług tłumaczeń - usług DTP (skład i łamanie tekstu) - usług elektronicznych - usług doradztwa - usług hotelowych - usług transportowych - praw autorskich do tłumaczeń i oprogramowaniaod usługodawcy mającego siedzibę na terenie UE? PYTANIE Nr 3: W sytuacji, gdy podatnik ma obowiązek uiszczania podatku za granicą to czy ma obowiązek ewidencjonować dowody zapłaty tego podatku oraz jakie dokumenty powinna ta ewidencja obejmować PYTANIE Nr 4: Czy można księgować faktury sprzedaży bez podpisu odbiorcy oraz wysyłać je drogą elektroniczną zarówno do klientów polskich, jak i zagranicznych?. PYTANIE Nr 5: Czy podatnik ma obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego w każdym kraju, w którym świadczy usługę, czy ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego w Polsce? PYTANIE Nr 6: Czy i w jakim zakresie podatnik ma prawo do zwrotu/obniżenia kwoty podatku naliczonego?

ODPOWIEDŹ na pyt. 1: Aby stwierdzić, w jaki sposób opodatkowane są usługi, należy zidentyfikować miejsce świadczenia tych usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) W zależności od rozstrzygnięcia tego zagadnienia obowiązywać będą świadczącego te usługi albo krajowe rozliczenia VAT, albo zasady obowiązujące w kraju, który zostanie ustalony ...

Czy osoba fizyczna wykonująca pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jest obowiązana w związku z tą działalnością posiadać rachunek bankowy?

Obowiązek zapłaty podatków przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w formie polecenia przelewu wynika z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.): Art. 61. § 1. Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i ...

W jaki sposób rozliczyć w deklaracji VAT-7 podatek VAT zapłacony z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego środka transportu?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 9.06.2004r. w przedmiocie możliwości rozliczenia w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 podatku VAT zapłaconego z tytułu wewnatrzwspólnotowego nabycia używanych środków transportu Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż ...

Generowanie strony w 5 ms