Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: firma

Czy w przypadku zmiany nazwy firmy, duplikat faktury powinien zawierać aktualną nazwę firmy, czy też nazwę firmy wynikającą z kopii tej faktury ?

Zgodnie z § 49 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury. Faktura ...

Opodatkowanie osoby fizycznej nie mającej miejsca zamieszkania w Polsce, udzielającej pożyczki firmie działającej na terytorium Rzeczpospolitej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 grudnia 2003 r. brak numeru, dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania osoby fizycznej nie mającej w Polsce miejsca zamieszkania, która udzieliła pożyczki dla spółki A., Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. ...

Pytanie Podatnika dotyczy stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży firmie zagranicznej (Białoruś) autobusu na terytorium państwa trzeciego. Pojazd ten zakupiony w 2002 r. w Niemczech nie był wprowadzony na polski obszar celny. W procedurze tranzytu z wykorzystaniem cywilno-prawnej formuły "kupno-sprzedaż" na granicy został wywieziony na Białoruś i tam wydzierżawiony był firmie białoruskiej?

Działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (DZ. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 11.06.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim wyjaśnia: Z pisma wynika, że Podatnik zamierza odsprzedać firmie zagranicznej (Białoruś) autobus na ...

Czy można na fakturach wystawianych dla celów podatku od towarów i usług umieszczać adresy oddziałów firmy?

Jednostka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaży dokonuje zarówno w siedzibie mieszczącej się w Poznaniu, jak również w oddziałach ulokowanych w innych miejscach Polski. W oddziałach dokonywana jest sprzedaż hurtowa towarów. Producenci dostarczający towary do firmy wystawiają najczęściej faktury na poszczególne adresy w/w oddziałów, co komplikuje możliwość płynnego rozliczania si ...

CZY W PRZYPADKU GDY POWSTAŁA DODATNIA WARTOŚĆ FIRMY AMORTYCAZJA LICZONA OD DODATNIEJ WRATOŚCI FIRMY BYŁABY KOSZTEM UZUSKANIA PRZYCHODU

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu działając na podstawie art. 14 a §1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz.926 z późniejszymi zmianami) udziela pisemnej interpretacji na wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe ...

W przypadku prowadzenia 2 rodzajów działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, czy można posługiwać się zamiennie nazwami firm?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Pana ............... - przedstawione we wniosku z dnia 23.12.2004r., który wpłynął w dniu 23.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Czy można stosować w prowadzonej działalności, z której jedna dotyczy sprzedaży samochodów, zaś druga o którą podatnik chce rozszerzyć dotychczas prowadzoną działalność o usługi agroturystyczne - dwie pieczątki: jedna z dotychczasową nazwą Auto-Zbyt do faktur sprzedaży samochodów oraz drugą z nazwą Agroturystyka do faktur za usługi agroturystyczne?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, p o s t a n a w i a: zawarte we wniosku stanowisko podatnika uznać za nieprawidłowe U z a s a d n i e n i e W rozpatrywanym wniosku zapytujący przedstawił następujący stan faktyczny: prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu samoc ...

Zakupiłem 1/2 lokalu w innym mieście, z zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej /oddział firmy/, czy koszty związane z remontem lokalu zaliczam do kosztów uzyskania przychodów? Czy koszty takie jak np. czynszu za lokal filii, energii, zużycia gazu, rozmów telefonicznych, korzystania z internetu, zakupu środków czystości, zakupu wyposażenia dla filii również będą stanowiły koszty uzyskania przychodów mojego przedsiębiorstwa?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art.216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawio ...

Prowadzę dzialalność gospodarczą polegającą na obsłudze firm na terenie Rosji w zakresie organizowania targów. Ponoszę wydatki na: bilety lotnicze, na zakwaterowanie oraz na reklamę, czy wydatki te mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedsta ...

Czy zakup regałów/gablot o jednostkowej cenie do 3.500 zł oznakowanych logo Spółki-dystrybutora narzędzi i urządzeń dla instalatorów, wstawionych do placówek handlowych klientów (hurtowni, sieci handlowych) w celu ekspozycji dostarczanych im narzędzi (tylko towarów Spółki) jest reklamą publiczną nielimitowaną i jednorazowo kosztem uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Generowanie strony w 5 ms