Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż wysyłkowa

Podatnik rozszerzył w 2004 r. działalność gospodarczą o sprzedaż wysyłkową. Czy wystąpił obowiązek podatkowy ewidencjonowania przedmiotowej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.02.2004r. o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu, działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że : Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.), ...

Czy prowadząc sprzedaż za pośrednictwem internetu (sprzedaż książek, ale nie tylko) wystawiane faktury VAT koniecznie muszą mieć podpis osoby odbierającej książkę? Chodzi o osoby prywatne a nie firmy, które wystawiają odpowiednie upoważnienia.Pytam o to ponieważ zaczynam prowadzić taki sklep internetowy i chciałbym mieć jasną sytuację. Sprawdzałem w konkurencyjnych sklepach tego typu i one nie wymagają upoważnienia od osób prywatnych do wystawiania faktury VAT. Testowo zamówiłem książkę w największej w Polsce księgarni internetowej i otrzymałem fakturę bez mojego podpisu i nikt nie chciał ode mnie upoważnienia. Wnioskuję z tego, że w sytuacjach gdy zamawiającym jest osoba prywatna a nie firma to istnieje możliwość wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.Nie ukrywam również, że żądanie od każdego kupującego upoważnienia bądź obciążanie go dodatkowymi kosztami w postaci odesłania upoważnienia pocztą lub faksem jest bardzo uciążliwe w tego rodzaju działalności handlowej dla obu stron.Proszę o informacje na jakiej zasadzie inne sklepy internetowe (mam na myśli największe sklepy w Polsce takie jak Merlin.pl) mogą wystawiać faktury bez podpisu odbiorcy (osoby prywatnej). Jeśli należy wystosować odpowiednią prośbę o zaakceptowanie takiego sposobu wystawiania faktur VAT to bardzo proszę o informację.Informuję, że nie toczy się wobec mnie postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2004 r. (data wpływu 13.02.2004 r.), w którym zwraca się Pan o udzielenie informacji czy faktury dokumentujące sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu dla osób fizycznych muszą zawierać podpis odbiorcy informuje, że katalog danych, które powinn ...

Podatnik, korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o PTU, prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem poczty, rozliczając się z klientem metodą „za pobraniem pocztowym”. Należność za towar jest powiększona o koszt przesłania. Zdaniem podatnika otrzymana w należności wartość kosztu przesłania, nie jest obrotem w myśl ustawy o PTU. Nie należy jej więc wliczać do limitu sprzedaży uprawniającego do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z 1993 r. ze zm.), zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3 ustawy, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10.000 EURO; w rok ...

1. Czy przy zakupie samochodu ciężarowego, który będzie wykorzystany wyłącznie do zaopatrzenia naszych sklepów w towary handlowe (zakup środka trwałego związanego wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną) możemy odliczyć całą kwotę podatku naliczonego VAT? 2. W którym momencie należy wykazywać w rejestrach VAT sprzedaż wysyłkową, czy sprzedaż wysyłkowa powinna być wykazywana w rejestrach VAT w momencie otrzymania zapłaty?

1) pismo z dnia 16.02.2004 roku, iż zgodnie z zasadami określonymi w art.19 i art. 20 Ustawy z 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz.50 z późniejszymi zmianami ) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, jeżeli podatek naliczony związany jest ze sprzedażą opodatkowaną. Jeżeli ...

Jaką datę (wystawienia rachunku dla poszczególnych klientów, czy faktury zbiorczej) Spółka winna przyjąć za datę powstania przychodów ze sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym?

Odpowiadając na pismo z dnia 13.01.2004 r. (data wpływu 27.01.2004 r.) w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje: ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży wysyłkowej?

Z pisma wynika, że zajmuje się Pani wysyłkową sprzedażą towarów. Do zestawu wysyłanych towarów dołącza Pani fakturę VAT. Niejednokrotnie po złożeniu deklaracji VAT-7 otrzymuje Pani zwrot towarów wraz z fakturą. Zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 10 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obowiązek podatkowy w podatku ...

Czy sprzedaż sprzętu komputerowego drogą wysyłkową należy do czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2004 r., Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r., w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234 poz. 1971 ze zm.) zwolnieniu od obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących do dnia 31.12.2004 r., podlega sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lu ...

Czy w sytuacji refakturowania kosztów przesyłki pocztowej, Spółka ma prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT, przewidzianego dla świadczenia ww. usług przez ich usługodawców?

„Refakturowanie” polega na zafakturowaniu odprzedaży usług (najczęściej o preferencyjnej stawce podatku VAT), bez doliczania jakiejkolwiek marży. Ceny netto jak i stawki VAT w fakturach dokumentujących odprzedaż usług dla poszczególnych użytkowników są takie same, jak na fakturze usługodawcy, a podatek należny jest równy podatkowi naliczonemu – do części podlegającej odprzedaży. Podatnik dokonując ...

Z treści wystąpienia podatnika wynika, iż wykonuje on roboty budowlano – montażowe związane z budownictwem mieszkaniowym polegające na wytworzeniu z własnego kamienia naturalnego parapetów, schodów i posadzek oraz ich montażu w budynkach mieszkalnych (PKOB 11). Spółka zawiera umowy na wykonanie np. parapetów z kamienia naturalnego wraz z ich montażem w mieszkaniach czy willach. Materiały do wykonania zlecenia opodatkowane są stawką podatku w wysokości 22% natomiast usługa wg stawki 7%. Sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych Spółka ewidencjonuje przy zastosowaniu kas rejestrujących. W przedmiotowej sprawie wątpliwości podatnika dotyczą: 1. prawidłowego opodatkowania świadczonych usług a konkretnie: - czy przedmiotowa usługa winna być opodatkowana w całości stawką podatku właściwą dla zadania, czyli w tym wypadku 7%, czy też winny być osobno zafakturowane zużyte materiały własne według stawki 22% a osobno robocizna według stawki 7% ? - jak w przypadku odrębnego opodatkowania materiałów oraz usługi montażu prawidłowo ustalić moment powstania obowiązku podatkowego ? 2. obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kasy fiskalnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będących obywatelami państw członkowskich w przypadku gdy osoby te odbierają towar w Polsce lub jest on im dostarczany przez Spółkę transportem własnym albo zleconym.

Ad.1 Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Stosownie natomiast do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyc ...

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku dostawy wysyłkowej za zaliczeniem pocztowym oraz kiedy należy wystawić fakturę VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 14.05.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.05.2004 r.) w sprawie • kiedy Spółka ma wystawiać fakturę VAT w przypadku dostaw wysyłkowych za zaliczeniem pocztowym • kiedy powstaje o ...

Generowanie strony w 5 ms