Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wykonanie (wykonywanie)

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane powinno być wytwarzanie trumien z powierzonego materiału, w ramach którego wykonywane są następujące czynności: struganie elementów drewnianych, szlifowanie, przycinanie, zbijanie w gotowy wyrób i malowanie ?

Minister Finansów w § 67 ust. 1 pkt 1 lit. i rozporządzenia z 22 marca 2002 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 27, poz. 268 z 2002 roku ze zmianami), zwolnił od podatku od towarów i usług sprzedaż, z wyjątkiem eksportu, której przedmiotem są trumny, urny i utensylia pogrzebowe sprzedawane łącznie z trumną lub urną (be ...

Czy czynności udostępniania kserokopii posiadanej dokumentacji medycznej przez Zakłady Opieki Zdrowotnej - Komendzie Wojewódzkiej Policji są zwolnione od podatku od towarów i usług, jako usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej o symbolu PKWiU ex 85 - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku VAT zał. Nr 2 ? Czy pilotowanie przez Policję pojazdów, których wymiary, masa lub nacisk osi przkraczają dopuszczalne wielkości są czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług na podstawie zał. Nr 2 do ustawy, jako usługi związane ze sprawami porządku i bezpieczeństwa publicznego ?

W związku ze złożonym w dniu 17.03.2004 r. zapytaniem w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. ...

dotyczy bezpośredniej realizacji programów finansowanych za środków pomocowych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po dokonaniu analizy sytuacji opisanej w zapytaniu z dnia 27.01.2004 r., informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego we wnioskowanej sprawie: Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 ...

W dniu 30.04.2004r. Spółka wystawiła fakturę za roboty budowlane (odebrane protokołem robót w dniu 30.04.2004r.) wskazując termin płatności 15.05.2004r. Pytanie: Jaką stawkę podatku VAT należało zastosować przy wystawieniu przedmiotowej faktury?

Zgodnie z ustawą z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 11, poz.50 z póń.zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegały czynności wymienione w art.2 tej ustawy i dla tych czynności określone zostały właściwe stawki podatku. Wykonanie przez podatnika czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powoduje obowiązek rozl ...


Czy w przypadku otrzymania częściowej zapłaty za noty księgowe wystawione zleceniobiorcy i zaksięgowane w 2004 r. z tytułu poniesionej szkody przez zleceniodawcę (dopłaconej różnicy w cenie), zapłacona cześć będzie przychodem podatkowym 2004 r., natomiast pozostała część stanie się przychodem podatkowym w roku otrzymania faktycznej zapłaty?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Czy w przypadku braku otrzymania zapłaty w 2004 r. tytułem not wystawionych i zaksięgowanych w tym roku z tytułu poniesionych kosztów i strat na projekcie w wyniku wypowiedzenia warunków kontraktu, zakłócania i utrudniania realizacji robót powstanie przychód podatkowy w 2004 r., czy w roku otrzymania zapłaty?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w sytuacji wykonania, dostawy i montażu stolarki okiennej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w oparciu o przepis art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z Państwa zapytaniem - pismo z dnia 13.10.2004 r. oraz uzupełnieniem pisma z dnia 28.10.2004 r. w sprawie wysokości stawki podatku od towarów i usług na wykonanie, dostawę oraz montaż stolarki okiennej wykonanej z PCW, info ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do robót zrealizowanych na obiekcie budownictwa mieszkaniowego: - wykonanie instalacji co, wody , kanalizacji oraz wentylacji mechanicznej wraz z materiałami, - dostawa i montaż dźwigów osobowych, - wykonanie kotłowni gazowej wraz z dostawą urządzeń i materiałów, - wykonanie i montaż ślusarki aluminiowej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo 06.12.2004 r. (wpł. 10.12.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 18.01.2005 r. (wpł. 18.01.2005 r.) uprzejmie informuje : Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od tow ...

Jak wygląda ustalenie miejsca opodatkowania czynności polegających na wykonaniu usługi na majątku ruchomym przez kontrahenta ze Wspólnoty Europejskiej, ustalenie miejsca opodatkowania czynności związanych z odprzedażą usługi wymienionej w pkt. 1, realizowanej na rzecz kontrahentów ze Wspólnoty Europejskiej?

Naczelnik xxx Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 3.05.2004 r. (data wpływu: 5.05.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, kierując się dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Spółki jest rozstrzygnięcie dwóch zagadnień: ...

Generowanie strony w 5 ms