Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: objęcie udziałów

Jakie obowiązki podatkowe powstaną w przypadku wniesienia przez podatnika aportem do spółki kapitałowej prawa wieczystego użytkowania gruntu lub użyczenia spółce prawa do nieodpłatnego używania nieruchomości w zamian za udziały lub akcje w spółce?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) - poczynając od 2001 r. - za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo ...

Czy zniesienie współwłasności łącznej objętych udziałów w spółce z o.o. rodzi skutek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Firma „E.” s.c. w Ż. wniosła przedsiębiorstwo spółki cywilnej w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego jako aport do istniejącej spółki Firma „E.” spółka z o.o. w Ż., której jedynymi udziałowcami byli właściciele spółki cywilnej Zenon C. i Kazimierz R. Za wniesiony aport wspólnicy spółki cywilnej objęli udziały w Firmie „E.” spółka z o.o. na zasadzie współwłasności łącznej. W chwili obecnej współwł ...

Czy objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu jest dochodem z kapitałów pieniężnych?

Prawo wieczystego użytkowania gruntu zamierza Pan wnieść aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnosi Pan zatem do spółki majątek w postaci wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów objętych w zamian ...

Pytanie dotyczy przychodu z odpłatnego zbycia akcji oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na ich nabycie.

Wnioskująca w latach 1997-2000 nabyła akcje spółki poprzez objecie kolejnych ich emisji w całości za wkład gotówkowy w wysokości 53.613.049,87 zł. W 2001r. ogłoszono likwidację spółki, której akcje nabył Podatnik. Z uwagi na złą sytuację finansową likwidowanej firmy i pogłębiające się zadłużenie (strata za lata 1997-2002 wyniosła 54.495.000,00 zł), Wnioskująca zmuszona była uznać, iż ma miejsce tr ...

Czy różnice kursowe powstałe przy zapłacie za udziały są kosztem uzyskania przychodu w dacie dokonania zapłaty?

Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka nabyła udziały w obcym podmiocie gospodarczym. Zgodnie z umową cena zakupu wyrażona była w walucie obcej ( w EURO), a zapłata za udziały nastąpiła w kilku ratach, w okresie kilku miesięcy od dnia podpisania umowy. Na skutek zmiany kursu EURO w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zapłaty powstały ujemne różnice kursowe. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 usta ...

W dniu 31.12.2003r. na zebraniu wspólników spółki jawnej, w której Podatnik jest wspólnikiem podjęta została między innymi uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie udziału kapitałowego jednego ze wspólników oraz uchwała o objęciu przez Podatnika dodatkowego udziału kapitałowego. Do dnia 31.12.2003r. zgodnie z umową spółki jawnej prawo do udziału wspólników w zyskach i stratach kształtowało się w wysokości proporcjonalnej do wysokości wniesionych wkładów przez wspólników i wynosiło 40%, 40% i 20%. Zgodnie z podjętą uchwałą została zwrócona jednemu ze wspólników część wkładu o wartości 125.000,00 zł natomiast za zgodą wspólników został zwiększony o tę kwotę udział kapitałowy Podatnika bez zmiany wysokości wniesionego przez niego wkładu, co stanowi 50% sumy udziałów kapitałowych przysługujących wszystkim wspólnikom. W związku z powyższym nastąpiło zgodnie z uchwałą objęcie przez Podatnika dodatkowego udziału kapitałowego w wysokości 125.000,00 zł, co stanowi 10% sumy udziałów kapitałowych przysługujących wszystkim wspólnikom. Podjęte przez spółkę uchwały oraz związana z nią zmiana treści umowy spółki jawnej zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dokonujący zmiany we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. Czy objęcie udziałów w sposób przedstawiony w opisanym stanie faktycznym stanowi przychód ?

Objęcie udziałów przez Podatnika w sposób opisany w stanie faktycznym, tj. zgodnie z uchwałą podjętą przez wspólników spółki zmieniony został udział kapitałowy Podatnika bez zmiany wysokości sumy udziałów kapitałowych przysługujących wszystkim wspólnikom – nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. ...

Jak ustalić przychód z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny i koszt tego przychodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizy ...

Czy objęcie udziałów w zamian za zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowi przychód?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2004 r. (data wpływu: 12.02.2004 r.) znak: 627/04 w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, co następuje: Wpływ środków pieniężnych związa ...

1. Czy dopuszczalne jest rozporządzenie przez jednego z małżonków przedmiotem wchodzącym w skład majątku wspólnego na rzecz majątku odrębnego drugiego z małżonków (np. w drodze darowizny)? 2. Czy nabycie w drodze darowizny prawa majątkowego, tj. udziału w spółce jawnej podlega podatkowi od spadków i darowizn? 3. Czy wniesienie do spółki jawnej wkładu przez nowego współnika, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki uważa się za zmianę umowy spółki, podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek ( wspólność ustawowa). Stosownie do powyższego w razie wniesienia do spółki wkładu pochodzącego z majątku wspólnego małżonków, udział należy do majątku wspólnego, lecz wsp ...

Spółka objęła udziały w nowo powstałej spółce z o.o. w zamian za wkłady niepieniężne w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. W którym momencie wystąpi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

W stanie faktycznym przedstawionym w piśmie Spółki z dnia 31.03.2004r. przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z objęcia udziałów w nowo powstałej spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - zgodnie z art.12 ust.1 b pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. ...

Generowanie strony w 35 ms