Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przeniesienie prawa użytkowania wieczystego

Jakie obowiązki podatkowe powstaną w przypadku wniesienia przez podatnika aportem do spółki kapitałowej prawa wieczystego użytkowania gruntu lub użyczenia spółce prawa do nieodpłatnego używania nieruchomości w zamian za udziały lub akcje w spółce?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) - poczynając od 2001 r. - za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo ...

Czy czynność polegająca na przeniesieniu prawa użytkowania wieczystego działki oraz prawa własności budynku wzniesionego w 1965 r. na gminę w trybie art. 66 ordynacji podatkowej w oparciu o art. 2 ust. 3b w związku z art. 4 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 7 ust. 2e i art. 4 pkt 7 lit. a ustawy VAT jest zwolniona od opodatkowania podakiem od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 13.11.2003 r. (datowane 27.10.2003 r.) w zakresie podatku od towarów i usług w przypadku przeniesienia prawa wieczystego użytkowania działki oraz prawa własności budynku w zamian za zaległości podatnika wobec gminy, Urząd Skarbowy w Dębicy informuje: ...

Czy przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu na dzierżawcę w trybie art. 231 § 2 kodeksu cywilnego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Zdaniem podatnika czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntu, który został oddany w dzierżawę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Na gruncie tym dzierżawca wzniósł budynek, o wartości znacznie przenoszącej wartość prawa użytkowania wieczystego. W związku z powyższym Spółce przysługuje w stosunku do dzierżawcy roszczenie, aby ten nabył prawo użytkowania wieczystego działki w trybie art. 231 § 2 kodeksu cywilnego. O ...

Czy sprzedaż budynków i budowli traktowanych jako towary używane posadowionych na gruncie objętym prawem wieczystego użytkowania jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art.5 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Przez towary, w świetle ww. ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynnoś ...

Występujący z zapytaniem zastanawiając się, „czy przeniesienie prawa użytkowania wieczystego na dzierżawcę, który wzniósł na tym gruncie budynek o wartości znacznie przenoszącej wartość gruntu, dokonane w trybie art. 231 § 2 kodeksu cywilnego powoduje powstanie obowiązku zapłaty (...) podatku od czynności cywilnoprawnych,” prosi o rozstrzygnięcie w/w wątpliwości interpretacyjnej.

Podatnik (Sp. z o.o.) jest użytkownikiem wieczystym gruntu, który wydzierżawił innemu podmiotowi. Na terenie przedmiotowej nieruchomości dzierżawca wzniósł budynek „o wartości znacznie przenoszącej wartość prawa użytkowania wieczystego”. Podatnik wskazuje, że z art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego wynika roszczenie, „aby ten kto wzniósł budynek nabył (...) własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem” ...

Czy czynność polegająca na przeniesieniu prawa użytkowania wieczystego działki oraz prawa własności budynku wzniesionego w 1938 r. na Gminę w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej jest zwolniona od podatku od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.06.2004 r. znak PN/1634/04 w sprawie przeniesienia prawa własności budynku wraz z przynależnym gruntem na rzecz Gminy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm), uprzejmie informuje: Jak wynika z treści pisma, Spółka posiada zobowiązania z tytuł ...

Wg jakiej stawki podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż gruntu wraz z budowlami podlegającymi opodatkowaniu w wysokości 22% oraz prawa wieczystego użytkowania wraz z budowlami podlegającymi opodatkowani stawką podatku w wysokości 22% oraz budynkiem zwolnionym od podatku od towarów i usług ?

Na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Definicja zawarta w art. 2 pkt 6 w/w ustawy, wskazuje, iż przez towar rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i ...


Spółka dokonała następujących czynności: 1. w grudniu 2003 r. zawarła przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu oraz wpłaciła pierwszą zaliczkę z tego tytułu, 2. w marcu 2004 r. wpłaciła drugą zaliczkę, 3. w dniu 23-04-2004 r. zawarła w formie aktu notarialnego umowę zobowiązującą dotyczącą ww. sprzedaży oraz wpłaciła ostatnią zaliczkę, 4. wydanie gruntów, będących przedmiotem umowy, nastąpiło przed dniem 23-04-2004 r. Ponadto Prezydent m.st. Warszawy stosownie do art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ma prawo pierwokupu ww. gruntów. Pytanie Spółki brzmi, czy obowiązek podatkowy w zakresie VAT powstał w dniu 23-04-2004 r. tj. z datą podpisania umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego – zobowiązującej, czyli pod rządami przepisów obowiązujących przed 1 maja 2004 r., jeśli nie to czy przeniesienie prawa użytkowania wieczystego powoduje konieczność opodatkowania podatkiem od towarów i usług , czy korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej, traktowane jest jako świadczenie usług, a nie dostawa towarów w rozumieniu art. 7. Prawo użytkowania wieczystego zgodnie z przepisami o podatku dochodowym uznawane jest ...

Spółka zwraca się z zapytaniem:O prawidłowe określenie stawki podatkowej dla transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele gospodarcze związane z działalnością komunalną.

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54 poz. 535/ opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pojęcie towaru definiuje art. 2 ust.6 cyt. ustawy odnosząc je do ” rzeczy ruchomych, wszelkich postaci energii, budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem czynności podlegającyc ...

Generowanie strony w 12 ms