Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: korekta zeznania

Prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 w przypadku gdy zmiana dotyczy zmiany zadysponowania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

dot. pytania Urzędu z dnia 15.05.2003 r. Nr PP1-443/35/03 w sprawie prawa do korekty deklaracji VAT-7 Odpowiadając na pytanie Urzędu, Izba Skarbowa w Krakowie przedstawia własne stanowisko w sprawie: Wg Urzędu podatnik ma prawo do skutecznego prawnie złożenia deklaracji korygującej rozliczenie podatku od towarów i usług, gdy przedmiotem korekty jest wyłącznie zmiana dyspozycji dotyczącej nadwyżki ...

Czy można w 2004 r. dokonać korekt zeznań podatkowych za lata 1997-2000, w których nie wykazano wydatków na odpłatne kształcenie w szkole wyższej, z uwagi na brak pokrycia w podatku spowodowany skorzystaniem z ulgi podatkowej z tytułu zakupu mieszkania?Czy można odliczyć od podatku wydatki poniesione na kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli, który uzupełnia wykszałcenie?

Wydatki z tytułu odpłatnego kształcenia podatnika w szkole wyższej w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 r., podlegają odliczeniu od podatku i mają wpływ n ...

Czy i kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz kiedy i za jaki okres należy wystawić faktury VAT w przypadku jednostronnego rozwiązania przez Gminę umów dzierżawy (niepobierania czynszu od dzierżawcy), które nie miało skutku wiążącego dla obu ze stron umowy? W jaki sposób dokonać korekty należnego z powyższego tytułu podatku od towarów i usług w deklaracji VAT-7?

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.02.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług – Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie upoważnień wynikających z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia: W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług o ...

Czy istnieje możliwość złożenia korekty załącznika PIT/D dołączonego do zeznania podatnika w sytuacji gdy załącznik ten nie został sporządzony na imię obojga małżonków i uwzględniono w nim tylko rachunki na remont wystawione na podatnika z pominięciem rachunków wystawionych na małżonka?

Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2003 r. „podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, (....), zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na włas ...

Czy jeżeli w 2003 r. wyszło na jaw, że nie wykazano w deklaracjach o wys. dochodu uzyskanego w latach 2001-2002 (CIT-8, CIT-2) wszystkich przychodów, ale powyższe uchybienie nie spowodowało zaniżenia podatku dochodowego za te lata (za 2001 r. poniesiono stratę, w 2002 r. dochody podatnika w całości były wolne od podatku), to można ująć kwoty tych przychodów w rozliczeniu podatkowym za 2003 r., czy też należy złożyć deklaracje skorygowane za lata ubiegłe (również miesięczne)?

Stwierdzenie błędu dotyczącego lat ubiegłych, który spowodował zawyżenie lub zaniżenie kosztów (przychodów), wymaga skorygowania rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe, w których powstał błąd. W przypadku pytającej jednostki popełniony błąd spowodował zawyżenie straty podatkowej za rok 2001 i zaniżenie dochodu za rok 2002. A zatem zawyżenie straty podatkowej za rok 2001 i ...

Czy należy korygować podatek naliczony w związku ze zniszczeniem komputera służącego działalności podatnika?

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną - na zasadach określonych w dalszych ustępach cyt. art. 19 oraz pod warunkiem, że nie zachodzą przesłank ...

Podatnik w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się produkcją i sprzedażą wydawnictw fachowych skierowanych do placówek szkolno-oświatowych. Istota korzystania z produktu polega na tym, iż każdy z kontrahentów nabywa wydawnictwo przystosowane do archiwizacji w segregatorze, które następnie jest uaktualniane przez wymianę konkretnych stron. Produkt ma również formę programu komputerowego i każda kolejna aktualizacja dostarczana jest na nowej płycie CD i instalowana przez kontrahenta we własnym zakresie w pamięci jego komputera. Obie formy aktualizacji wysyłane są do kontrahentów pocztą. Przesyłce towarzyszy faktura VAT, która jest podstawą do dokonania zapłaty. W praktyce sprzedaży produktu zdarzają się sytuacje, w których kontrahent nie przyjmuje zaoferowanej aktualizacji, odstępując od kontynuowania zakupu wydawnictwa. W tych przypadkach kontrahent odsyła towar wraz z fakturą. Często przesyłka nie jest nawet naruszona. Wskazane sytuacje traktowane są przez Podatnika jako przypadki, w których nie dokonano żadnej czynności opodatkowanej. Podatnik nie wystawia faktur korygujących, gdyż kontrahenci odsyłają faktury bez księgowania. Zwrot oryginału faktury powoduje konieczność korygowania rejestru sprzedaży i deklaracji dla podatku od towarów i usług .W piśmie stanowiącym uzupełnienie stanu faktycznego Podatnik informuje , iż kontrahent przesyłki odmawia jej przyjęcia odsyła towar w stanie nienaruszonym w związku z tym nie dochodzi do przeniesienia prawa własności towaru. Pytanie Podatnika brzmi: „Czy Podatnik może korygować obrót z tytułu sprzedaży i podatek należny w miesiącu otrzymania zwrotu kopii i oryginału faktury VAT wraz z towarem czy w miesiącu wystawienia faktury dokumentującej wydanie towaru? ”

W opisanej sytuacji określenie momentu korygowania obrotu i kwot podatku należnego uzależnione jest od faktu przeniesienia prawa własności towaru. W przypadku gdy sprzedawca wysyła zamówiony towar nabywcy a nabywca dokona np. zapłaty za towar następuje przeniesienie własności. W przypadku gdy nastąpi przeniesienie prawa własności sprzedawca zgodnie z § 41 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finan ...

dotyczy złożenia korekty zeznania podatkowego za 2002 r. oraz postępowania w sprawie zwrotu podatku w sytuacji, gdy jeden z małżonków wspólnie rozliczających się zmarł po złożeniu zeznania

W ustawowo przewidzianym terminie do złożenia rocznego zeznania podatkowego podatnik wraz z małżonką złożyli wspólne zeznanie za rok 2002 wg wzoru PIT-36, wnosząc o łączne opodatkowanie ich dochodów. W powyższym zeznaniu nie zostały ujęte odliczenia z tytułu budowy domu oraz remontu mieszkania. W związku z powyższym powstała nadpłata w podatku dochodowym i niejasność czy podatnik w sytuacji śmierc ...

Czy przysługuje prawo do złożenia korekty zeznania za 2001 r. w przypadku ponoszenia wydatków na wkład mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej?

W odpowiedzi na zapytanie skierowane do tutejszego organu podatkowego dnia 09.04.2004 r. w sprawie prawa do złożenia korekty zeznania podatkowego za 2001 rok i dokonania odliczeń z tytułu poniesionych wydatków na wkład mieszkaniowy Naczelnik Urzędu Skarbowego w Braniewie działając w oparciu o przepisy art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa, informuje co następuje; W 200 ...

1. Czy dochody otrzymane w 2003 r. za realizację programu, sfinansowane z dotacji udzielonych przez Fundację ze środków pomocowych, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych? 2.Czy w związku z nienależnie zapłaconym podatkiem dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość zwrotu zapłaconego podatku?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że pomiędzy Fundacją a Towarzystwem Ochrony została zawarta umowa określająca warunki udzielenia dotacji przez Fundację na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Aktywna ochrona płomykówki i nietoperzy w obiektach sakralnych w Polsce.” Z załączonej umowy ”zawartej w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej” wynika, iż w ramach powyższego przedsięwzięcia ...

Generowanie strony w 7 ms