Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek od wynagrodzeń

Na jakich zasadach należy opodatkować wynagrodzenie, które otrzymuje powiernik powołany przez Komisję Nadzoru Bankowego przy banku hipotecznym?

W odpowiedzi na pismo z dn. 29.01.2004 r. /wpływ do tut. urzędu dn. 30.01.2004 r./ Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. ) informuje, że nie podziela stanowiska pytającego, które zostało przedstawione w piśmie. W myśl art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpn ...

Opodatkowanie wypłat wynagrodzeń dokonanych osobom fizycznym (członkom Stowarzyszenia) za pośrednictwem płatnika będącego osobą prawną ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 19.02.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dniu 19.02.2004 r. Stowarzyszenie zwróciło się do tut. organu z zapytaniemo interpretację ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pisemne zapytanie, dotyczące zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, z dnia 2003.10.13 (uzupełnione 2003.10.20 i 2003.10.22) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a i 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowy ...

Czy dochody z umowy o pracę uzyskane przez osoby oddelegowane do pracy za granicę będą zwolnione od opodatkowania w Polsce.

W związku z pismem z 6 maja 2004 r. Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, Nr US 72/RPŁ/423-35/GK/04, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia udzieloną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zasady opodatkowania dochodów ze stosun ...

Czy osiągając w roku 2004 dochody wyłącznie z tytułu wynagrodzenia za pracę świadczoną na rzecz armatora norweskiego (jestem marynarzem i pełnię funkcję kapitana), ciąży na mnie obowiązek rozliczenia się z osiągniętego dochodu również w Polsce ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.04.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje, że: Art. 4a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, iż obowiązek podatkowy określa się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z art. 15 ust. 3 u ...

Zgodnie z przedstawionym stanem stanem faktycznym, pracownik zatrudniony w Spółce na umowę o pracę, złożył pisemny wniosek o obliczanie i pobieranie od swoich miesięcznych wynagrodzeń zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 25%, a nie jak dotychczas 19%.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z przedstawionym stanem stanem faktycznym, pracownik zatrudniony w Spółce na umowę o pracę, złożył pisemny wniosek o obliczanie ...

Czy wynagrodzenie zasadzone przez Sąd Pracy na podstawie art. 49 k. p. jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137 poz. 926 ze zmian.) w odpowiedzi na pismo w sprawie opodatkowania dochodu zasądzonego wyrokiem sądu z dnia 30 października 2003 r. Sygn. akt IV P 5599/02/N informuje: Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę 01.10.2002 r. a zatem umowa t ...

Podatnik jest osobą fizyczną świadczącą pracę w charakterze syndyka oraz na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w charakterze zarządcy komisarycznego: 1. Czy otrzymywane z tego tytułu wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Kiedy powstaje obowiązek rejestracji w podatku VAT? 3. Co stanowi podstawę naliczania podatku VAT? 4. Kto jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 5. Czy Podatnik obciąża fakturą VAT firmę finansującą w momencie przekroczenia kwoty zwolnionej?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przy czym pojęcie „ działalności gospodarczej” – stosownie d ...

Jak rozwiązać problem podatku pobranego przez płatnika w wysokości większej od należnej?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Zespół Szkół dokonał w 2004r. wypłat nauczycielom z tytułu stosunku pracy zatrudnionym na godziny, dla których Zespół Szkół jest drugim zakładem pracy oraz wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych, tzw”13”-tek osobom, z którymi rozwiązał stosunek pracy.Przy obliczaniu należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od w/w przychodów płatnik n ...

Gdzie należy odprowadzić podatek dochodowy od wynwgrodzenia osoby zatrudnionej na umowę zlecenie, która mieszka w Niemczech i tam wykonuje zleconą pracę ?

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych( Dz.U. z 2000r. Nr. 14 poz.176 ze zm.) - osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypła ...

Generowanie strony w 4 ms