Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spłata

Czy przysługuje prawo do: ulgi z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę domu lub prawo do ulgi budowlanej w związku z wydatkami poniesionymi w 2003 r. na budowę budynku mieszkalnego na gruncie stanowiacym własność rodziców, jeżeli z rodzicami została zawarta umowa użyczenia gruntu, a córka uzyskała pozwolenie na budowę domu na własne nazwisko.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2004 r. uzupełnione w dniu 21.01.2004 r. informuje, że nie nabyła Pani prawa do ulgi za 2003 r. na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z ...

Uznanie za przychód podatkowy Spółki otrzymaną w 2003 roku spłatę należności (3 raty) z tytułu zawartego układu z dłużnikiem

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 27.02.2004 r. (data wpływu 01.03.2004 r.) Nr L.dz.(527)/2004 w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób pr ...

Czy można odliczać od popdatku na zasadzie praw nabytych spłatę dokonaną w 2004 r. do spółdzielni mieszkaniowej tytułem zwrotu nominalnego umorzenia kredytu mieszkaniowego podlegającego zwrotowi do budżetu państwa (dot. kredytów zaciągniętych do 31.05.1992 r.) ?

Stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach w odpowiedzi na złożone zapytanie w dniu 20.12.2004 r. o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego wyjaśnia: Podatnicy, którzy w 2000 r. kontynuowali wydatki na spłatę zadłużenia zaciągniętego przez spółdzielnie mieszkaniowe do 31 ...

dotyczy opodatkowania wypłat udziałów występujących ze spółki jawnej wspólników, obliczonych według zasad określonych w art. 65 kodeksu spółek handlowych (na podstawie bilansu uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki), które realizowane będą ratalnie na podstawie porozumienia stron

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., po zapoznaniu się z treścią udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, pismem z dnia 29.12.2004 r. (znak: US-I/415/3/52/2004) informacji o zakresie stosowania przepisów prawa ...

Dotyczy możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów – składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych opłacanych w części przez płatnika, w związku z zatrudnieniem małżonka.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art. 14a § 1, art. 14a § 3 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podat-kowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy stwierdza, że stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 11 lutego 2005 r. (wpływ do urzędu 14.02.2005 r.) o udziele-nie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu za ...

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60) uprzejmie proszę o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w zakresie opodatkowania spłaty pieniężnej otrzymywanej przez wspólnika spółki cywilnej występującego ze spółki. Do końca 2004 roku byłem wspólnikiem spółki cywilnej uczestniczącym w jej zyskach i stratach w 40%. Jak ustalono z pozostałymi wspólnikami, w związku z wystąpieniem, mam uzyskać spłatę pieniężną w gotówce płaconą w ratach miesięcznych. Wstępując do spółki wniosłem wkład w wysokości 1.000,00 zł. Spółka cywilna będzie nadal działała w składzie dwuosobowym. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów podlegającymi opodatkowaniu są m.in. przychody z działalności gospodarczej. Zgodnie natomiast z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego, wspólnicy przez umowę spółki cywilnej zobowiązują się dążyć przez działanie w sposób oznaczony, a w szczególności przez wniesienie wkładów, do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Wkłady wniesione przez wspólników oraz dochody uzyskiwane przez spółkę w czasie jej trwania są majątkiem wspólnym. Pod względem prawnym majątek spółki cywilnej stanowi współwłasność łączną, w której brak jest oznaczenia udziałów w rzeczy wspólnej. Wspólnik może rozporządzać przysługującymi mu wobec spółki prawami majątkowymi dopiero z chwilą wystąpienia ze spółki (art. 871 Kodeksu cywilnego). Nie ulega więc wątpliwości, że mogę wystąpić ze spółki cywilnej i że mogą otrzymać spłatę w pieniądzu w wysokości ustalonej ze wspólnikami, gdyż przepis art. 871 K.c. ma charakter dyspozytywny. Sytuacja taka jest w pełni akceptowana w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. wyrok SN z dnia 24 sierpnia 1967r., II CR 187/67, OSNCP 1968 r., nr 5, poz. 89). Zyskiem spółki cywilnej jest ta wartość majątkowa, o którą z końcem roku obrachunkowego lub zakończenia działalności spółki powiększa się jej majątek. Zysk to ta część majątku, która pozostaje po potrąceniu wszelkich zobowiązań spółki wobec osób trzecich i wspólników z tytułu ich wkładów lub innych należności. Zyski mogą być wypłacane w ciągu roku podatkowego i wtedy stanowią przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 14 tej ustawy. W mojej ocenie nie jest przychodem kwota otrzymana przez wspólnika jako spłata należna wspólnikowi występującemu ze spółki. Kwota spłaty wynika bowiem z rozliczeń wspólników i dotyczy majątku i przychodu już w spółce opodatkowanego. Kwota spłaty nie stanowi oczywiście dla pozostałych w spółce wspólników kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie są to wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT). Proszę o jednoznaczne stanowisko i odpowiedź na pytanie, czy otrzymana przeze mnie spłata pieniężna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż moim zdaniem nie jestem zobowiązany do płacenia podatku od środków pieniężnych, które już wcześniej były opodatkowane podatkiem dochodowym.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 18-01-2005r. stwierdzam, iż przedstawione przez Podatnika stanowisko jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 18-01-2005r., uzupełnionym pismem z dnia 28-01-2005r., zwrócił się Pan o udzielenie pise ...

Zwrot majątku spółki cywilnej przypadającego wspólnikowi występującemu ze spółki nie skutkuje powstaniem u tego wspólnika przychodu podlegającego opodatkowaniu, bowiem dochody uzyskane dla spółki w czasie jej trwania podlegały opodatkowaniu w każdym roku podatkowym.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 grudnia 2003 r. sygn. akt SA/Bk 1013/03 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku oddalił skargę Krzysztofa Ł. na decyzję Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 2 lipca 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. W ocenie Sądu organy podatkowe prawidłowo określiły Krzysztofowi Ł. podatek dochodowy od osób fizy ...

Czy odpłatne zbycie ogółu praw i obowiązków występującego wspólnika spółki jawnej na rzecz pozostałych wspólników podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a. § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 1 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez p. Andrzeja F. i p. Krzysztofa F. - wspólników ...

Jak rozpoznać koszt nabycia towarów handlowych przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów w Austrii? Czy wystąpią różnice kursowe od włanych środków pieniężnych? Spółka zakupiła walutę euro w podmiocie nie posiadajacym statusu banku.

P O S T A N A W I A Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie ...

Czy przychód uzyskany z tytułu podziału prywatnego majątku między małżonkami z powodu rozwodu ( spłata jednego z małżonków przez drugiego ) dotyczący nieruchomości, której nabycie nastąpiło przed upływem 5 lat podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem na podstawie art.28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 28.06.2005r. Znak: 1424/2150/4111/415/37/2/05 w sprawie udzielenia Pani ... pisemnej interpretacji co do zakresu i s ...

Generowanie strony w 8 ms