Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kolonie i obozy

Zwolnienia przedmiotowe

W nawiązaniu do pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 14.08.2003 r. znak PP/443-18/03, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach informuje, że w informacji j/w błędnie zakwalifikowano usługi organizowania wycieczek dla młodzieży szkolnej do grupowania PKWiU 63.30.11-00.00 jako podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 7%. Usługi organizowania wycie ...

Podatnik zakupuje kolonie i obozy, usługi transportowe w obcych firmach. Faktury za te usługi płacone są ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracownicy za kolonie i obozy dla dzieci wnoszą odpłatność w wysokości nie wyższej niż 70% wartości zafakturowanej usługi brutto- zgodnie z regulaminem ZFŚS. Odpłatność zasila środki ZFŚS.W związku z powyższym podatnik poprosił o udzielenie odpowiedzi: 1. Jakie zastosowanie będzie miał § 67 pkt 1 ust. 1, lit. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, 2. Czy wyżej wymienione dofinansowanie jest dla Spółki obrotem w świetle przepisów podatku od towarów i usług i czy powinno być wykazywane w deklaracji podatku od towarów i usług,br> 3. Jak powyższe dwa punkty odnieść do sytuacji, w której pracownik korzystający z dofinansowania w co najmniej 30% z ZFŚS kupuje przedmiotowe usługi indywidualnie zarówno w obcych biurach turystycznych jak i w zakładowych ośrodkach wczasowych.

Przede wszystkim należy odróżnić sytuację, kiedy zakład samodzielnie świadczy usługę związaną z wypoczynkiem od tej, której organizacją imprezy zajmuje się podmiot zewnętrzny, a pracodawca jedynie finansuje jej zakup. W myśl bowiem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr.11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega odpłatne świad ...

1. czy zakład pracy ponosząc koszty na opłatę turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka swojego pracownika, doliczy poniesiony wydatek do dochodu pracownika?2. czy ten sam zakład pracy może przekazać pieniądze na opłacenie turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka w wysokości 2.890,- zł, na kilka takich turnusów, w takich samych kwotach, 3. oraz czy ten sam zakład pracy może wpłacić pieniądze do innego Ośrodka Rehabilitacyjnego, lub Fundacji Dzieciom w Warszawie, w tym samym roku podatkowym.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na Pani zapytanie zawarte w piśmie z dnia 3 marca 2004 roku, uzupełnionym- po otrzymaniu wezwania z dnia 18 marca 2004r. Nr. DL-II-410-45/04, pismem złożonym w tut. Organie podatkowym w dniu 25 marca 2004 r, działając zgodnie z przepisami art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z pó ...

W złożonym zapytaniu Jednostka zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej odpowiedzi w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez przedszkola, stołówki szkolne (sprzedaż obiadów dla uczniów i pracowników ) oraz usług świadczonych przez szkoły w okresie wakacji i ferii zimowych w zakresie organizowania kolonii i obozów, przedstawiając poniżej stan faktyczny.

Podatnik jest powołaną przez Radę Gminy samorządową jednostką organizacyjną realizującą zadania administracyjno-gospodarcze i finansowo księgowe dla szkół i przedszkola działających na terenie gminy. Za usługi w przedszkolu pobierane są opłaty stałe + opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Opłaty za korzystanie z usług przedszkola pobiera przedszkole, natomiast z wpłat rozlicza się Jednostka, ...


Jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy sprzedaży kolonii i posiłków w stołówkach ośrodka kolonijnego?

Zgodnie z pozycją 140 załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich ( PKWiU ex 55.23.15), są opodatkowane podatkiem od towarów i usług stawką 7%.Stosownie do pr ...

- dotyczy opodatkowania usług udostępniania obiektów akademickich na cele obozów, kolonii i turnusów rehabilitacyjnych.

Odpowiadając na zapytania Fundacji zawarte w pismach z dnia 05.07.2004 r. znak F/410/2004, F/411/2004 i F/412/2004 (data wpływu do tut. Urzędu 06.07.2004 r.) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926) dotyczące, opodatkowania usług udostępniania obiektów akademickich na cele obozów, k ...

Według jakiej stawki VAT należy opodatkować organizowane przez Ośrodek Kultury półkolonie, imprezy kulturalne z udziałem zespołów amatorskich i artystów zawodowych ? W jaki sposób wyliczyć współczynnik struktury w związku z otrzymywanymi dotacjami ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 22 lipca 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 6 sierpnia 2004 r., dotyczące informacji odnośnie stawki podatku VAT na organizowane przez Ośrodek Kultury półkolonie, imprezy kulturalne z udziałem zespołów amatorskich i artystów zawodowych oraz sposobu wyliczenia współczynnika struktury w związku z otrzymywanymi dotacjami, ...

Pytanie dotyczy opodatkowania usług polegających na organizowaniu kolonii dla dzieci na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ze złożonego pisma wynika, że podatnik prowadzi kolonie letnie dla dzieci, które organizowane są przez Fundację Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, Inwalidom i Emerytom Branży Transportowej będącą organizacją pożytku publicznego. Zdaniem podatnika ww. usługi świadczone na rzecz organizacji pożytku publicznego powinny korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Począwszy od dnia 23 czerwca 2004 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 145, poz. 1541), które w § 1 pkt 5 dodało do § 8 zmienianego rozporządzenia pkt 16 zgodnie z którym, zwolnieniu od podatku podlegają usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci (PKWiU ex 55.23.11) w zak ...

1. Czy dotacja z Urzędu Miasta na bieżącą działalność Ośrodka Kultury (służąca całej działalności statutowej) nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i przy odliczaniu częściowym podatku nie wlicza się jej do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 7 ustawy o VAT?2. Czy wszystkie niżej wymienione usługi przez nas świadczone są opodatkowane stawką 7%? W świetle opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi usługi świadczone przez naszą instytucję kultury: prowadzenie kół zainteresowań, zespołów artystycznych, zajęć Klubu Seniora, zajęć Uniwersytetu III Wieku, przeprowadzanie imprez artystycznych i ich współorganizacja, wstęp na koncerty, spektakle, odczyty, imprezy estradowe z udziałem artystów, wyświetlanie filmów, współorganizacja imprez masowych, plenerowych, festynów, pikników – zostały sklasyfikowane do PKWiU 92.32.10-00.00 jako „Usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych”.3. Czy podlegają opodatkowaniu stawką 7% organizowane przez nas wyjazdy dzieci i młodzieży na festiwale, konkursy, warsztaty artystyczne, które sklasyfikowano w grupie PKWiU 55.23.11-00.00 jako „Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci”?4. Czy organizowane przez nas kursy dla instruktorów i nauczycieli w zakresie edukacji kulturalnej zostały sklasyfikowane w grupie PKWiU 80.42.20-00.00 jako „Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia„ są zwolnione od VAT?5. Czy usługi koncertowe świadczone przez nasze zespoły artystyczne (PKWiU 92.31.21.00) są zwolnione od VAT?6. Czy mamy odprowadzać VAT od bezpłatnie wydawanych biletów na imprezy kulturalne np. dzieciom z domów dziecka?7. Czy mamy odprowadzać VAT od nagród wręczanych przez naszą instytucję kultury w organizowanych przez nas konkursach artystycznych? Czy powinniśmy odprowadzać VAT od otrzymanych przez nas darowizn rzeczowych od sponsorów (np. słodycze, napoje, drobne upominki) w czasie organizowanych przez nas imprez?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 30.07.2004 r., L.dz. NG/261/2004, które wpłynęło dnia 30.07.2004 r. Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). 1. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 mar ...

Generowanie strony w 6 ms