Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: organ administracji

Czy osoba wykonująca na rzecz KRUS-u usługę tłumaczenia sama odprowadza podatek dochodowy od osób fizycznych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 06.01.2004 r., uprzejmie wyjaśnia. Stosownie do art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z działalności wykonywanej ...

Czy opłaty pobierane przez Starostwo Powiatowe w z tytułu realizacji zadań, dla których powiat został powołany, stanowią obrót w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Starostwo Powiatowe jest urzędem obsługującym Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, a więc wykonuje zadania, do realizacji których organy te zostały powołane. Z tytułu czynności administracyjnych realizowanych przez Starostwo pobierane są, między innymi, następujące opłaty: za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych, za wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jaz ...


Wnoszę o udzielenie informacji co do podpadania bądź wyłączenia Powiatowego Inspektoratu Weterynarii spod dyspozycji art.15 ust.6 ustawy z dnia 11.03.2004r., tj. podlegania bądź nie podlegania PIWet ustawie o podatku VAT w charakterze podatnika tego podatku wobec wejścia w życie art.15 ust.6 ustawy z dniem 01.05.2004r.

Z dniem 01.05.2004r. weszła w życie ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535). Zgodnie z przepisem art.15 ust.6 w/w ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanyc ...

Gmina Miasto O. na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. dokonuje: 1. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, 2. sprzedaży gruntu, który w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego występuje jako tereny budowlane. Czy wymienione czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i w jakiej wysokości?

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika „ organów władzy publicznej oraz urzędów odsługujących te organy w zakresie realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych” . ...

Organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy – podatnikami w sferze cywilnoprawnej

W związku ze złożonym w dniu 27.08.2004r. zapytaniem, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w opisanym stanie faktycznym informuje, iż w art. 15 ust. 6 ustawy VAT postanowiono, że nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zak ...


Czy podlega opodatkowaniu i z jaką stawką, umowa na użytkowanie wieczyste gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa?

W związku z pismem z dnia 23.03.2004 r., znak Fk-7/03/2004 w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając w oparciu o art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ...

Czy wydanie przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego na wniosek zainteresowanego wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta O i pobranie opłaty administracyjnej (zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717/ jest zwolnione z podatku VAT, czy też podatek ten należy naliczać?

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) „ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług , zwanym dalej „podatkiem” podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...)”. „ Przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby praw ...


Generowanie strony w 12 ms