Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zabezpieczenie

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 1.07.2003 r. Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: W eksporcie towarów, w sytuacji gdy towar został w co najmniej 50 % opłacony przez zagranicznego kontrahenta, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia zapłaty oraz podlega opodatkowani ...

Czy należy opodatkować świadczenie dotyczące zabezpieczenia roszczenia o rentę cywilnoprawną

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami/, w odpowiedzi na pismo z dnia 5 stycznia 2004 r., dotyczące opodatkowania świadczeń wypłacanych w celu zabezpieczenia roszczenia o rentę cywilnoprawną , wyjaśnia. Z przedstawionego przez jednostkę stanu faktycznego wynika, że zo ...

Jak należy rozliczyć niezapłacone przez dłużnika wierzytelności pokryte w części przez ubezpieczyciela?

W wyniku weryfikacji pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 02.12.2003 r. Nr US DP 423/40/2003, stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczenia wypłacane tytułem zabezpieczenia roszczenia o rentę należną z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenia ciała?

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz dokumentów wynika, że opiekunowie prawni małoletniego syna wnieśli powództwo do Sądu Okręgowego o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę, w związku z utratą zdrowia przez syna. Zdaniem opiekunów prawnych utrata zdrowia przez syna nastąpiła w wyniku niewłaściwych działań szpitala. Sąd Okręgowy w ... postanowieniem z dnia 09.05.2003 r. postanowił w drodze za ...

Czy złożenie weksla będzie skuteczną formą zabezpieczenia majątkowego kwoty zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 2 ustawy o VAT (dot. art. 19 ust. 12 pkt 2).

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) jeżeli przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów otrzymano całość lub część ceny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny. Odpowiednie zastosowanie w takiej sytuacji mają również postanowieni ...

Czy kaucja za dotrzymanie zobowiązania zakupu nieruchomości, która następnie zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, podlega opodatkowaniu VAT ?

Fabryka Mebli zawarła w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości , w której strony ustaliły , iż tytułem gwarancji za dotrzymanie zobowiązania zakupu na warunkach objętych umową przyrzekający kupno zapłaci przyrzekającemu sprzedaż kaucję pieniężną.Zgodnie z treścią umowy:- kaucja ustanowiona została na ryzyko przyrzekającego kupno i stanowi zabezpieczenie przystąpienia p ...

Czy w przypadku otrzymania zaliczki od kontrahentów zagranicznych na dostawy towarów w oparciu o zawarte umowy na dostawy wewnątrzwspólnotowe należy wystawić fakturę i zastosować stawkę 0-procentową podatku od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo z dnia 7.07.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 9.07.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 21.07.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 22.07.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, ...

Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług kaucję zwrotną zabezpieczającą wykonanie przyszłej umowy kupna-sprzedaży?

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 19.07. 2004 r. uzupełnionym pismem z dnia 3.08. 2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług kaucji zwrotnej zabezpieczającej wykonanie przyszłej umowy kupna sprzedaży, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: Z p ...

Czy umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika że, Spółka X posiadała dług wobec Spółki V. Spółka Y d ...

Czy spłata ciężaru realnego jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług? Jeżeli tak to jaką stawką podatku oraz kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie, na pisemne zapytanie Starostwa z dnia 19 października 2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż Starostwo ustala ...

Generowanie strony w 4 ms