Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: części

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.08.2003 r. Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług orano podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zwolnieniu od podatku podlega sprzedaż towarów ...

Podatnik zapytuje o właściwą stawkę podatku dla sprzedaży w/w tulejek. Zdaniem Podatnika do sprzedaży tulejek: - przeznaczonych dla stoczni na wyposażenie nowobudowanych statków-ma zastosowanie stawka VAT 0%, - przeznaczonych dla hurtowni artykułów technicznych ma zastosowanie stawka VAT 22%

Stan faktyczny Podatnik produkuje tulejki izolacyjne – PKWiU 25.24.26-00.00, które przeznaczane są na wyposażenie nowobudowanych statków w krajowych stoczniach. Ponadto odbiorcami tego wyrobu, oprócz stoczni, są również hurtownie techniczne. Ocena prawna stanu faktycznego Zgodnie z §61 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy ...

W odniesieniu do kolejno przedstawionych sytuacji Spółka zapytuje: Ad.1)- czy ma zastosowanie stawka VAT 0% w oparciu o §61 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r.- zdaniem Spółki w razie udokumentowania sprzedaży części i wyposażenia dla statków wskazanych w rozporządzeniu, sprzedaż ta, zarówno przez producenta na rzecz Spółki jak i przez Spółkę na rzecz stoczni, będzie objęta przepisem §61 pkt 8 rozporządzenia Ad.2)- czy ma zastosowanie stawka VAT 0%: dla producentów w oparciu o §61 pkt 8 rozporządzenia, a dla Spółki w oparciu o §65 ust. 1 pkt 1) w/w rozporządzenia; Spółka zapytuje również o zastosowanie w powyższej sytuacji przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT- zdaniem Spółki producenci części i wyposażenia, jak i ona sama, mają prawo do zastosowania stawki VAT 0% w oparciu o wskazane przepisy Ad. 3)- czy z tytułu świadczenia w/w usług, w tym usług montażu, przez wykonawców poszczególnych elementów statku ma zastosowanie stawka VAT 0% w oparciu o §61 pkt 8 w/w rozporządzenia- zdaniem Spółki świadczący usługi, a także dostawcy urządzeń, mają prawo do zastosowania stawki VAT 0% w oparciu o §61 pkt 8 w/w rozporządzenia, natomiast Spółka ma prawo do zastosowania tej stawki jako eksporter w momencie wysyłki elementów za granicę na podstawie SAD wystawionego na Spółkę

Stan faktyczny 1. Producenci części i wyposażenia dokonują na rzecz Spółki nie będącej armatorem morskim ich sprzedaży - na budowane, remontowane czy poddane przebudowie statki wymienione w §61 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. Następnie Spółka sprzedaje te części i wyposażenie na rzecz stoczni. 2. Producenci części i wyposażenia dokonują na rzecz Spółki ich sprzedaży ...

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Podatnik zapytuje o możliwość zastosowania stawki VAT 0% na podstawie §61 pkt 9 w zw. z pkt 6 lit. „g” rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r.Zdaniem Podatnika Urząd Celny podczas odprawy celnej powinien na podstawie ww. przepisu zastosować stawkę VAT 0% ponieważ: - Podatnik jest armatorem morskim, - przedmiotem importu są części i wyposażenie, - części i wyposażenie przeznaczone są dla morskiego statku badawczego (PKWiU 35.11.33-93.4).

Stan faktyczny Zgodnie z kontraktem zawartym z kontrahentem zagranicznym Podatnik będący armatorem morskim zaimportuje osprzęt elektryczny do morskiego statku badawczego o symbolu PKWiU 35.11.33-93.4 Ocena prawna stanu faktycznego Zgodnie z przepisem §61 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ora ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z eksploatacją samochodu osobowego?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 roku, Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2004 roku, uzupełnione w dniu 23.02.2004 roku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie nie podziela stanowiska Strony wyrażonego w przedmiotowym piśmie. Wątpliwości zgłoszone w piśmie dotyczą możliwości odliczenia podatku naliczonego ...

dotyczy możliwości stosowania preferencyjnej stawki 0 % podatku dla sprzedaży części stosowanych do środków transportu morskiego (przedmiotem sprzedaży są części potrzebne do modernizacji i eksploatacji urządzeń na pokładzie statków armatora polskiego

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa, weryfikuje odpowiedź udzieloną jednostce przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 10.03.2004 r. (znak: PUS. II/443/30/2004) i wyjaśnia, co następuje: Stosownie do zapisu § 61 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w spra ...

Na wyposażeniu firmy znajdują się samochody Żuk, Kamaz, Jelcz, Star oraz sprzęt w postaci walców , ładowarek, spycharek i równiarek drogowych różnych marek i roczników produkcji.Firma nie dysponuje świadectwami homologacji do tych pojazdów ani decyzjami o zwolnieniu z obowiązku posiadania świadectwa homologacji. Czy w świetle przepisów ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. można odliczać podatek naliczony od zakupu paliw silnikowych i od zakupu części zamiennych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 maja 2004r. uzupełnione w dniu 25.05.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy ...

- dotyczy sposobu opodatkowania części samochodowych pochodzących z rozbiórki pojazdów używanych: 1) Czy przedmiotowe części samochodowe są towarem używanym zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) i w związku z tym sprzedaż ich jest zwolniona od podatku od towarów i usług? 2) Czy sprzedaż przedmiotowych części samochodowych można rozliczyć na zasadzie marży?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność polegającą m. in. na kupnie i sprzedaży używanych samochodów i podatek należny z powyższych transakcji rozliczany jest na zasadzie marży. Pytania Pana dotyczą sposobu opodatkowania części samochodowych pochodzących z rozbiórki pojazdów używanych: Czy przedmiotowe części samochodowe są towarem używanym zgodnie z art. 43 ust. 2 ...

1. Podleganie przepisom ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wkładów budowlanych i mieszkaniowych, wniesionych po 30 kwietnia 2004 r. - dotyczących ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r. lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Zdaniem podatnika zgodnie z zasadą "nie działania prawa wstecz" takie wkłady wniesione po dniu wejścia w życie ustawy z 11 marca 2004 r., lecz odnoszące się do ustanowionych przed tym dniem spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych nie podlegają nowej ustawie. 2. Zmiany przeznaczenia części korytarzy, innych pomieszczeń wspólnych - w co najmniej 5 letnich budynkach mieszkalnych - na mieszkalną, skutkujące zwiększeniem powierzchni mieszkalnej za wniesieniem odpowiednich wkładów. Czynność ta zdaniem podatnika podlegać ma zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), 3. Premii termomodernizacyjnej - ustawa z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 ze zm.) - czy jest zaliczana do podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług odrębnych dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. Podatnik sądzi, iż premia termomodernizacyjna nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podlega m. in. odpłatna dostawa towarów, przez którą - zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 5 – należy rozumieć także ustanowienie lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i ...

Czy zakup usług remontowych i części do samochodu osobowego uprawnia Spółkę do obniżenia podatku należnego o podatek VAT naliczony przy ich zakupie?

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż w jej posiadaniu znajduje się samochód, który zgodnie ze świadectwem homologacji określającym status tego pojazdu - jest samochodem osobowym. Dnia 6.05.2004 r. Spółka dokonała zakupu części do przedmiotowego samochodu, a w przyszłości również będzie dokonywać napraw remontowych ww. pojazdu. Stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia Min. Fi ...

Generowanie strony w 11 ms