Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: własny środek trwały

Czy podatek naliczony VAT od zakupionych środków trwałych sfinansowanych w 25 % z dotacji z Funduszu Phare 2000 podlega w całości odliczeniu od podatku należnego zgodnie z odrębnymi przepisami?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.11.2003 r. (znak: L. dz. GZK 92/2003) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje jak niżej: G. w P. zakupił samochód ciężarowy marki „Star” i bel ...

W sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych od Urzędu Miasta w ..., których prawo własności przejdzie na Spółkę po całkowitej zapłacie należności, która jest rozłożona na miesięczne raty do 2012 r.

Odpowiadając na pytanie “...” Sp. z o.o. z dnia 16.12.2003 r. w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych od Urzędu Miasta w ..., których prawo własności przejdzie na Spółkę po całkowitej zapłacie należności, która jest rozłożona na miesięczne raty do 2012 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie ...

Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne naliczane od samochodów, notebooków stanowiących jej własność, które na czas trwania umowy przekazane były do używania dla zleceniobiorców świadczących na rzecz Spółki usługi pośrednictwa handlowego.?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 03.03.2004r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 08.03.2004r.) złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, ze zm), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 5 ...

Spółka zajmuje się działalnością w zakresie sprzedaży i wynajmu systemów przeciw-kradzieżowych. Są to urządzenia z wbudowanymi zaawansowanymi systemami komputer., gdzie technologia i postęp techniczny szybkosię zmienia. Pyta czy może podwyższyć stawki amortyzowanych ww. urządzeń przy zastosowaniu współczynnika 2,0.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki złożone w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej w dniu 01 marca 2004r. (data otrzymania przez Urząd Skarbowy) dotyczące stosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 Klasyfikacji Środków Trwałych GUS, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu według metody liniowej przy zastosowaniu współczynnika 2,0 - Naczelnik Drug ...

do którego roku podatkowego Spółka powinna zakwalifikować poniesione wydatki dotyczące przychodów zamkniętego roku podatkowego, których zarachowanie nie było możliwe przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok oraz czy nabycie środków trwałych ze środków ZFSŚ stanowi dla Spółki przychód podatkowy oraz czy amortyzacja tych środków jest kosztem uzyskania przychodu.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.9 26 ze zm.) odpowiadając na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 06 lutego 2004 r. (wpływ do Urzędu 12 luty 2004 r.) o zakresie stosowania przepisów podatkowych, a mianowicie: do którego roku podatkowego Spółka powinna zakwalifikować poniesione wydatki dotyczące przychodów zamkniętego roku poda ...

Podatnik przed rozpoczęciem działalności nabył działkę, w chwili obecnej rozpoczął budowę pawilonu handlowo - usługowego, który po zakończonej inwestycji będzie przyjęty jako środek trwały. W związku z tym podatnik zwrócił się z zapytaniem czy działka budowlana również powinna być ujęta w środkach trwałych, czy też nie powinna być ujęta w środkach trwałych pozostając własnością osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej?

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Grunt, który stanowi własność podatnika, o przewidywanym okresie używania dłuższ ...

Czy amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z własnych dochodów jest kosztem uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 15 ust. 6, art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 21.02.2005 r. przez O. w sprawie udzielenia pise ...

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym i dodatkowo planuję zawarcie umowy najmu budynku hurtowni stanowiącego środek trwały. Kiedy utracę możliwość opodatkowania się ryczłtem od przychodów ewidencjonowanych z prowadzonej działalności gospodarczej?

Wnioskiem z dnia 11.04.2005r., uzupełnionym w dniu 05.05.2005r. wystąpił Pan o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania przychodów uzyskanych ze świadczenia usług krawieckich oraz z tytułu planowanego najmu składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.Z treści złożonego wniosku wynika, że prowadzi Pan dział ...

Czy dopłata do wytworzenia przedmiotowego środka trwałego jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ? W ocenie Podatnika kwota otrzymanej dopłaty jest związana z całokształtem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a jej wysokość nie ma wpływu na ilość i wartość sprzedawanego ciepła. W związku z powyższym dopłata ta nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stan faktyczny Spółka z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zamierza we własnym zakresie wykonać środek trwały pod nazwą „Modernizacja zewnętrznej instalacji odbiorczej oraz przeniesienie wymiennikowni dwufunkcyjnej do obiektu piwnicznego należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej”. Na realizację tej inwestycji Podatnik otrzymuje ze Spółdzielni Mieszkaniowej dopłaty w okresach ...


Generowanie strony w 6 ms